Se møtet direkte: I dag får Brekken ordførerklubba

Arbeiderpartiets Hanne Berit Brekken blir ordfører, mens. Senterpartiets Ole Bendik Nilsen blir varaordfører i Aure.

Arbeiderpartiets Hanne Berit Brekken blir ordfører, mens. Senterpartiets Ole Bendik Nilsen blir varaordfører i Aure. Foto:

Behandler høringsuttalelsen om nasjonal ramme for vindkraft.

DEL

Klokken 15.00 i dag er det konstituering av nytt kommunestyre i Aure. Hanne-Berit Brekken fra Arbeiderpartiet tar over ordførervervet etter Senterpartiets Ingunn Golmen.

Men først skal det sittende kommunestyret ha sitt siste møte. Det starter klokken 12.00.

Der skal kommunestyret blant annet vedta en høringsuttalelse i forbindelse med NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft - i forbindelse med det planlagte vindkraftverket på Skardsøya.

Du kan se møtet direkte her:

Rådmannen leverte saksframlegg og innstilling i saken før folkeavstemningen om vindkraft på Skardsøya. Resultatet av folkeavstemningen er nå kjent, der et stort flertall stemte nei til planene om vindkraftverk på Skardsøya. Selv om denne saken gjelder uttale til forslag til nasjonal ramme for vindkraft, velger rådmannen å ta resultatet av folkeavstemningen til etterretning og finner det riktig å legge saken fram med endret innstilling.

Rådmannens innstilling:

1. Aure kommune ber om at arealet i Aure kommune som er foreslått som mulig utbyggingsområde for vindkraft i nasjonal ramme blir tatt ut fra rammen.

2. Aure kommune tilrår at nasjonal ramme for vindkraft tas til orientering som kunnskapsgrunnlag og at framtidige vindkraft utbygginger avgjøres gjennom konkrete søknader om konsesjon.

Dersom nasjonal ramme blir vedtatt på tvers av det Aure kommune uttrykker i pkt. 1 har kommunen følgende innspill til rammen:

3. Aure kommune er i utgangspunktet positiv til at Olje- og Energidepartementet gjennom forslag til nasjonalramme for vindkraft forsøker å gi en viss forutsigbarhet om hvor en kan forvente utbygging av vindkraftanlegg. Rapporten dokumenterer et omfattende analysearbeid, det har i seg selv svært stor verdi.

4. Ut fra lokale innspill og ytringer kan det tyde på at analysen i større grad burde inkludert andre faktorer som har mer direkte tilknytning til folk som bor og opplever områdene daglig. NVE peker også på at det kan være behov for bedre kunnskapsgrunnlag om naboskap til vindkraftanlegg. Aure kommune ber om at dette blir gjennomført i f.eks. i en tilleggsutredning.

5. NVEs forslag sier ikke noe om omfanget av framtidig vindkraft, verken nasjonalt eller i hvert av de utpekte områdene. Slik er det en svakhet at den nasjonale rammen mangler en klar kobling mot framtidige produksjonsmål for vindkraft. Dette sett i forhold til antatt framtidig energibehov og potensiale for annen energiproduksjon og energisparing/effektivisering. Aure kommune vil påpeke at det vurderes som det mest mangelfulle ved oppdraget og rapporten.

6. Aure kommune ber konkret om at rapporten tar inn følgende i kap. 46, Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre:

Aure kommune ber om at området i figur 60, rød sirkel, utvides til å omfatte traseen for Fjordruta som går gjennom kommunen, konkret vil det si at sirkelen utvides mot nord slik at traseen for Fjordruta på Ertvågsøya og videre Rostolen og Pikfjellet mv. inngår i sirkelen.

Artikkeltags