Helse Midt-Norge har satt ned flere prosjektgrupper som skal utrede funksjonsfordeling mellom sykehusene i regionen. Ledelsen i Helse Midt-Norge valgte i går å gå ut med de foreløpige konklusjonene.

Og for kvinner på indre Nordmøre er det god grunn til å være fornøyd dersom prosjektgruppas anbefaling om fortsatt fødeavdeling ved Orkdal sykehus blir vedtatt av styret. Ventelig vil det skje allerede i løpet av januar.

Tre alternativ

Prosjektgruppa har vurdert tre alternativ: Videreføre dagens fødetilbud ved Orkdal. Dagens fødetilbud, men drevet til en lavere kostnad. Omgjøring til fødestue.

Ifølge utredningen kan man spare 2,4 millioner kroner i året ved å redusere bemanningen og bruke legeressursene i et samarbeid med St. Olav.

En omlegging til fødestue vil gi økte utgifter ved St. Olav. Samlet innsparing for dette forslaget er beregnet til 0,5 millioner kroner per år.

Faglig forsvarlig

Det konkluderes videre med at alle tre alternativ vil gi et faglig forsvarlig fødetilbud for befolkningen i opptaksområdet.

Det anbefales derfor at man viderefører dagens tilbud, men med en effektivisering. Det forutsettes at antall fødsler ikke er lavere enn 400 per år.