– Rapporten fra Norconsult er grundig. Vi mener de ulike alternativene er tilstrekkelig utredet og belyst, og anbefaler at det arbeides videre med å gjennomføre Møreaksen ut fra de føringer og rammer som ligger i Nasjonal transportplan, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen i en pressemelding som ble sendt ut torsdag ettermiddag.

I forbindelse med en framtidig fergefri kryssing av Romsdalsfjorden, har Samferdselsdepartementet, ved daværende statsråd Knut Arild Hareide, gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede undersjøiske løsninger innenfor det som omtales som Romsdalsaksen.

Dette skjedde på bakgrunn av en innsynsbegjæring fra Tidens Krav i over 500 e-poster. Avisen har avslørt at en rimeligere variant av Romsdalsaksen, foreslått av en prosjekteringsleder i Region vest, ble avvist av prosjektledelsen i Region Midt og aldri nærmere vurdert høsten 2019.

Sluttrapporten konkluderte med at den omstridte Møreaksen fortsatt ble vurdert som det beste alternativet.

Videre med Møreaksen

Den nye rapporten fra Norconsult, som nå er kjent, viser ifølge vegvesenet at Møreaksen er alternativet de jobber videre med. Rapporten er sendt til samferdselsdepartementet.

I konseptvalgutredningen (KVU) for Ålesund – Bergsøya fra 2011, er dette omtalt som konsept 5 (K5). Oppdraget gikk videre ut på å se dette opp mot samfunns- og effektmålene fra KVU, for å kunne gi et sammenlikningsgrunnlag mellom Romsdalsaksen (K5) og Møreaksen (K2).

– Når det gjelder de viktigste virkningene og kostnadene, så viser denne utredningen samme forhold mellom Møreaksen og Romsdalsaksen som konseptvalgutredningen i 2011 og tilleggsutredningen fra 2019, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

Rapporten viser at det er ett alternativ, som i rapporten omtales som K5a2, som skiller seg ut som det beste alternativet på Romsdalsaksen. Dette alternativet innebærer flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset.

– Når alternativ K5a2 så sammenliknes med Møreaksen (K2), som krysser fjorden lenger vest, ser vi at Romsdalsaksen har lavere pris, kortere reiseavstand på strekningen Ålesund-Bergsøya og Åndalsnes-Molde, og bedre CO2-regnskap, samt samlet netto nytte. Møreaksen gir kortest reisetid Ålesund-Molde, bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene, og gir størst trafikantnytte for brukerne av veien, sier Grethe Vikane.

– Grundig rapport

Når fylkeskommunens prosjekt med fastlandsforbindelse til Gossen er med i regnestykket scorer Møreaksen også best på netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone, det som gjerne omtales som samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Møreaksen ble anbefalt av Statens vegvesen etter konseptvalgutredningen og valgt av regjeringen som grunnlag for videre planlegging.

Selve rapporten er på 81 sider – Tidens Krav kommer tilbake med mer.

Les også

Sve etter TKs avsløringer: Møreaksen må til Riksrevisjonen