Representantskapet i Fagforbundet Møre og Romsdal er tilfreds med at de rødgrønne partiene nå står sammen om å innføre en tillitsbasert styring og ledelse av offentlig sektor. Offentlig forvaltning har lenge utviklet seg i gal retning. Markedsinspirerte styringsprinsipper, også kalt New Public Management (NPM), har medført økt byråkrati, detaljstyring og skapt et rapporteringsvelde. Dette hindrer offentlige ansatte å gjøre jobben sin på en faglig og god måte. Vi deltar gjerne i en dugnad for å skape en tillitsreform i offentlig sektor, slikt at den får et klokt, ansvarlig og samfunnsnyttig innhold.

Både Sverige og Danmark er i gang med tilsvarende arbeid. Sverige har nettopp fullført en omfattende offentlig utredning som foreslår å bytte ut markedstenkningen, eller New Public Management, med tillitsbasert styring og ledelse. I Danmark har statsminister Mette Fredriksen, uttalt at det er medarbeidernes fagkompetanse, og deres forhold til brukerne, som skaper god velferd. Fredriksen påpeker også det paradoksale i at det brukes store ressurser på å utdanne faglig dyktige medarbeidere, samtidig som deres mulighet til å bruke kompetansen sin blir begrenset. Vi deler den danske statsministerens observasjon og kritikk. Det er på tide at de ansatte får lov til å tenke sjøl og bruke fagkunnskapen sin fullt ut.

Fagforbundet Møre og Romsdal mener at en tillitsreform i offentlig sektor forutsetter velferdstjenester drevet av det offentlige. Dersom en tillitsreform skal bli vellykket, er det nødvendig å styrke trepartssamarbeidet i kommunene og partssamarbeidet innen andre offentlige tjenester. Velferdstjenestene blir rett og slett bedre når politikere, administrasjon og tillitsvalgte utarbeider en felles virkelighetsforståelse og utvikler tjenestene sammen. Tillit avler tillit – og gir bedre velferd til alle.