Nordlandet grendalag har som hovedmålsetting å jobbe for vekst og utvikling i Aure kommune og på Nordlandet. Vi ønsker derfor å komme med følgende innspill til rådmannens forslag til økonomiplan og handlingsplan for Aure kommune 2021-2024:

Det er meget stor aktivitet i Kjørsvikbugen og på Nordlandet for tida. Nordlandet er ei grend i vekst! Med alle arbeidsplassene og all den verdiskapingen som skjer på Nordlandet ser vi lyst på fremtiden, og vi mener vi kan være en viktig bidragsyter for videre vekst og utvikling av kommunen vår. En avgjørende forutsetning for å lykkes er at vi har infrastrukturen på plass.

Flere aktører innen aqua-næringen står nå foran store utbygginger på Nordlandet. Lumarine bygger ut sitt anlegg i Bioparken og vil øke antall ansatte fra 11 til ca 50 i løpet av kommende 3-4-årsperiode. Salfjord er i gang med veibygging til sitt anlegg på Tjeldbergodden, et anlegg som fullt utbygd innen 10 år vil huse 100 ansatte. 150 nye arbeidsplasser på Nordlandet i løpet av kommende 10-årsperiode! Synergieffekten vil trolig være ytterligere 100 arbeidsplasser knyttet til transport, service, vedlikehold etc. I tillegg jobbes det nå, gledelig nok, mer langsiktig med videre utvikling av Equinors anlegg på Tjeldbergodden. God infrastruktur er selvsagt også viktig for å ivareta og videreutvikle det øvrige og varierte næringslivet vi har på Nordlandet.

Les også

Aure kommune, tilflytting eller fraflytting?

Med Nordlandet grendalag sitt hovedfokus på vekst og utvikling har vi et tydelig budskap til Aure kommune om å være i forkant når det gjelder infrastruktur på Nordlandet. Spesielt vil vi poengtere betydningen av gode fasiliteter i barnehage og skole samt attraktive og ferdig opparbeidede arealer for næringsetablering. Vi er glade både på kommunens og bygdas vegne at vi kan skilte med ny flott barnehage med et velkvalifisert og dyktig personale. Velkvalifiserte og dyktige ansatte som hver dag sørger for gode skoleopplevelser for elevene har vi også i Nordlandet skole, men her trengs sårt en oppgradering av det fysiske læringsmiljøet. Styret i grendalaget ser derfor frem til en positiv dialog med Aure kommune som rimelig omgående kan bidra til konkrete planer for oppgradering av det fysiske miljøet ved Nordlandet skole gjennom renovering eller nybygg. Nordlandet skole har vært foreslått nedlagt flere ganger i løpet av de siste 10-12 årene. Dette skaper usikkerhet og er en svært negativ faktor når nytilsatte skal velge bosted. Andelen som bor i Heim kommune, men som jobber i Aure kommune var på hele 101 personer i 2019. De fleste av disse jobber på Nordlandet. Til sammenligning var denne andelen 60 personer i 2000. En viktig årsak til denne negative utviklingen er usikkerheten knyttet til Nordlandet skole sin eksistens. Vi må sørge for at folk bosetter seg i Aure og på Nordlandet, og da trengs et løft for Nordlandet skole. Realiteten er at barnefamilier som ikke bosetter seg på grunn av usikkerheten knyttet til skolen på Nordlandet velger Kyrksæterøra fremfor Aure sentrum.

Nordlandet grendalag ber derfor om at rådmannen tar inn renovering/nybygg av Nordlandet skole i økonomiplanen for Aure kommune for de neste fire årene. Skolen trenger sårt et fysisk løft, og det må ikke lenger være tvil om skolens eksistens.

Nordlandet grendalag vil også sterkt oppfordre til at det settes av midler til opparbeidelse av Taftøypark næringspark. Området har en unik beliggenhet ved «den blå E6» (Trondheimsleia) og vil således være attraktiv for flere næringer, og kanskje i særdeles for aqua-næringen.

En attraktiv Aure kommune er helt avhengig av verdiskapingen som skjer på Nordlandet, og som representanter for innbyggerne vil vi tydelig signalisere at vi ønsker en solid og robust kommune. En solid og robust kommune er ikke en kommune der administrasjon og politikere ønsker status quo og fokuserer kun på innsparing og nedleggelse av tilbud, men en kommune der administrasjon og politikerne er visjonære, utviklingsorienterte, endringsvillige og samhandlingsorienterte og som hele tiden holder positivt fokus på hva som er best for innbyggerne i alle deler av kommunen.

Nordlandet grendalag ønsker tydelig å formidle at vi også vil jobbe aktivt for å utvikle en attraktiv bo- og arbeidsregion ved kysten der Nordlandet har en sentral posisjon med bakgrunn i både verdiskaping, regulerte arealer for næringsvirksomhet, kommunikasjonsmessig knutepunkt både på land og sjø og geografisk beliggenhet. Styret i Nordlandet grendalag har store forventninger til at politisk og administrativ ledelse i Aure kommune støtter opp under vårt arbeid, ikke bare med gode og sikkert velmenende ord, men med konkret, tydelig og godt politisk og administrativt håndverk.

Gjennom å utøve livskraft og samarbeid i praksis kan vi skape et bærekraftig Aure.

Ole Ledahl, styreleder i Nordlandet grendalag