Koronaepedemien og tiltakene for å redusere smitten av koronavirus får store konsekvenser for næringslivet. Staten har kommet med en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen for arbeidstakere, næringer og den enkelte bedrift. Møre og Romsdal Venstre er opptatt av at vi har et oppegående næringsliv når denne krisen er over, og hilser tiltakene velkommen.

Møre og Romsdal har et enestående maritimt miljø som er sterkt presset av koronaen, og maritim sektor er en grunnstein i fylkets nærings- og arbeidsliv. Næringskraften og kompetansen i skipsverft, rederi og leverandørindustrien er gull verd for fylket. Det maritime miljø i vårt område er bygd opp gjennom generasjoner, og dras ofte fram som et cluster i verdensklasse. Selv om dette miljøet i det store bildet framstår som robust, er det meget sårbart i en slik situasjon vi er i nå. Spesielt sårbart fordi maritim sektor fortsatt opplever utfordrende ettervirkninger av oljekrisen i 2014/15. Det er viktigere enn noen gang å hegne om både eiere av - og ansatte i - maritime virksomheter.

De aller fleste virksomheter og næringer opplever en særs krevende tid nå. Derfor har resolutt opptreden av regjeringen og Stortinget gitt mange næringsdrivende og ansatte et håp om at vi skal berge gjennom denne perioden. Den 2. april leverte finansminister Sanner og næringsminister Nybø forslag til «kontantstøtte» for små og mellomstore bedrifter. Dette kommer spesielt handel, reiseliv og annen service- og håndverksvirksomhet til gode. Disse ordningene er viktig og påkrevd, men i tillegg ønsker Møre og Romsdal Venstre nå en ekstra oppmerksomhet og tiltak for å møte utfordringene i maritim sektor.

Grønnere maritim sektor

Det er viktig at vi både peker på kortsiktige og langsiktige tiltak nå. I tillegg til de generelle tiltak som er rettet mot norsk næringsliv, er det spesielt viktig for maritim sektor at staten nå forserer planlagt bygging av skip som forskningsfartøy, minesveipere og andre aktuelle fartøy. For å styrke kompetansen ytterligere i maritim sektor må det også stimuleres til utdanning under permittering og midlene til bedriftsintern opplæring (BIO-midler) må økes. Av akutte tiltak må staten dekke ekstraordinære kostnader til lønn til arbeidere i karantene.

Det vi har framhevet her er blant de tiltak vi mener er viktig for å støtte den maritime sektor vi kjenner i dag. I tillegg er det viktig at vi nå rigger oss best mulig for en grønnere maritim sektor i framtida. Det finnes en særdeles verdifull kompetanse i dagens maritime virksomheter både på sjø og land. Denne kompetansen er det som kan bidra til de nyvinninger vi alle er opptatt av for å bringe maritim sektor i Møre og Romsdal framover.

Forsterke satsingen

Venstre har i flere år vært offensiv i arbeidet for en grønnere maritim sektor, bl.a. gjennom forslag til en storstilt satsing på mer miljøvennlige skip. Mye er oppnådd, men mer må til. Vi mener følgende tiltak er viktig for å berge og styrke maritim sektor, og samtidig bidra positivt til det grønne skifte:

- Forsterke satsingen på nullutslippsferger, hurtigbåter og andre fartøy

- Øke satsingen på miljøteknologiordningen

- Gi Enova og GIEK muskler til å bli enda sterkere bidragsytere til flåtefornyelsen.

- Bidra med betydelige incentiver og finansieringspakker for kystrederier som vil fornye flåten sin gjennom gunstigere toppfinansiering og risikolåneordning

De tiltakene som er her nevnt både for kort og lang sikt er blant de tiltak som maritim sektor selv har framhevet som viktig. Det er næringen selv som vet hvor skoen trykker.

Møre og Romsdal Venstre ber regjeringen og Stortinget gi særskilt oppmerksomhet til den maritime industrien når tiltakspakker utformes. Herunder at det vurderes unntak for generelle krav til soliditet og lønnsomhet i forkant av krisen. Næringen og enkeltbedrifter som stod midt i en krevende omstillingsfase må vurderes i et lengre perspektiv.