Fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF ønsker ikke at det blir etablert et nasjonalt mottak for farlig industriavfall på Raudsand i Nesset kommune.

Sjøtransport over lange avstander der siste etappe før innseiling vil bli over Hustavika, ett av Norges farligste havstykker, er en dårlig løsning om vi ser på klimaregnskap, sikkerhet, og bedriftsøkonomisk.

Et nasjonalt deponi for farlig avfall her, vil gi store negative ringvirkninger for reiseliv, fiskeri, havbruksnæring og annet lokalt næringsliv i området.

Forholdene i det gamle gruveområdet er fra før kritikkverdige, med gamle deponier som det ikke er blitt ryddet opp i. Siden både gamle deponier og forslag om nye ligger helt eller delvis på Statens grunn, så er det et statlig miljøansvar å sikre dette, etter svært mange år uten at noe er blitt gjort.

Staten må ta ansvar for opprydding på egen grunn.

Nabokommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal har alle kommet med bekymringsmeldinger omkring miljøforholdene både på gamle og eventuelt nye deponi på Raudsand, og KrFs fylkesstyre deler deres skepsis.

En rapport fra NGU datert 29.02.2016 vurderer lokaliteten Raudsand som ikke aktuell. Også Miljødirektoratet vurderer Raudsand-alternativet som urealistisk i en rapport til Klima- og miljødepartementet datert 31.10.2018 bl.a. fordi konseptet er basert på umoden teknologi for avfallshåndtering og på grunn av uavklarte forhold rundt geologi og hydrologi.