Kun 6 av 26 kommuner i Møre og Romsdal har søkt om midler for å gi sine sykepleiere en utdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS). Sykepleiere som tar utdanningen, får sjelden tilpassede stillinger.

Trenger ikke kommunene i fylket denne brede og avanserte kompetansen? Det kan iallfall virke som om satsningsviljen til å heve kompetansen hos sykepleiere i kommunehelsetjenesten er noe begrenset.

Hva er egentlig AKS?

En fersk undersøkelse fra NOVA viser at norske sykepleiere opplever kompetansemangel i en hverdag preget av stadig mer avanserte arbeidsoppgaver. Det samme beskrives også i forskning utført blant sykepleiere i norske kommuner av Bing-Jonsson og kollegaer. I tillegg mangler vi rundt 7000 sykepleiere, ifølge NAV (2022).

Det er altså et stort behov for sykepleiere og deres kompetanse i norske helsetjenester. Regjeringen tok derfor initiativ til å etablere en ny master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) for noen år siden.

Utdanningsforskriften beskriver et studieløp som skal bidra til å gjøre sykepleiere i stand til å følge opp pasienter med et sammensatt sykdomsbilde, koordinere ulike helsetjenester og fremme gode pasientforløp. AKS-utdanningen er altså tilpasset kommunehelsetjenesten, og den er per i dag også den eneste som kan gi sykepleiere offentlig spesialistgodkjenning. I USA har en tilsvarende utdanning, «advanced practice nursing», eksistert siden 60-tallet, og den ligger til grunn for den norske mastergraden.

Status i kommunehelsetjenesten

Vi har en økende levealder i befolkningen blant annet på grunn av mer avansert medisinsk behandling. Langt flere pasienter enn før har multisykdom (to eller flere kroniske sykdommer samtidig), og bor og mottar behandling og pleie i sine egne hjem eller på kommunale institusjoner. Legges du inn på sykehus vil du også skrives raskere ut enn tidligere, siden både grunnleggende og avanserte helsetjenester nå tilbys i kommunehelsetjenesten.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (2021) har om lag 80 prosent av ca. 39 000 norske sykehjemsbeboere en demenssykdom. Gjennomsnittsalderen på 85 år bidrar også til at de i tillegg kan ha sykdom i bl.a. annet hjerte-kar-systemet, i lunger og i muskel-skjelett. Som sykepleier i kommunehelsetjenesten må du med andre ord fange opp og vurdere ulike og kanskje diffuse symptomer og sykdomstegn samtidig, i en arbeidshverdag med mange andre fokus.

Og det er altså her AKS er særlig aktuelle. Dette er spesialister som etter fem års utdanning og flere års relevant arbeidspraksis er trent i å utføre effektive og systematiske vurderinger av pasienter. Både når det gjelder akutte, kortvarige og kroniske sykdomstilstander, og uansett om det gjelder fysisk og/eller psykisk helse og rus. Slik pålitelig informasjon formidles så av AKS til legevakt og spesialisthelsetjeneste og kan blant annet bidra til å unngå unødvendige innleggelser og tidligere identifisere forverringer i pasienters helse.

Ledere må delta

Helsedirektoratet satte i år av 12 millioner kroner i utdanningsmidler for AKS som norske kommuner kan søke om å få. Omtrent en halv million bevilges per AKS-student, og i søknaden må kommunene blant annet begrunne hva de skal bruke sine AKS til. Som et godt eksempel ser vi at kommuner bl.a. på Østlandet har opprettet egne AKS-stillinger som sikrer at deres kompetanse brukes til det fulle gjennom bl.a. internopplæring, avansert pasientbehandling og koordinering.

Men en oversikt vi har fått fra Helsedirektoratet viser altså at bare seks av 26 kommuner i Møre og Romsdal har søkt om å få utdanningsmidler. Vi har heller ikke kjennskap til at det er opprettet egne AKS-stillinger i fylket vårt.

Forskningsdagene

Forskningsdagene er en årviss og nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd. I dagene festivalen pågår, formidles et vell av forskning til folk flest på gratisarrangementer over hele landet. Forskningskronikkene i TK denne uka er skrevet av forskere ved Høgskolen i Molde og deres kolleger ved andre institusjoner.

Forskning av Fagerström og kollegaer (2015) beskriver at mangel på støtte fra ledelsen har ført til at AKS kan søke alternativt arbeid, noe som bekrefter det vi også kan høre fra AKS-studenter. For å kunne utvikle og innlemme AKS i norske kommuner er det derfor helt avgjørende at ledere i kommunale helsetjenester deltar – både ved å søke på utdanningsmidler og jobbe for å opprette AKS-stillinger, men også i form av motivasjon, engasjement og ledelse.

Sykepleiere som ønsker å øke sin kompetanse for å lettere kunne håndtere en stadig mer kompleks arbeidshverdag, bør få muligheten til å ta en master i avansert klinisk allmennsykepleie. Kompetansen er gull verdt.

Utdanningsmidlene ligger der og venter.

Les også

Hvorfor vil ikke forskere formidle forskning til folket?

Les også

Er høye strømpriser kun til besvær?

Les også: Megaprosjekt: Er systemet eit monster?

Les også: Bærekraft – en bevegelig blink

Les også: Populisme løser ikke nåtidens eller fremtidens utfordringer