430 eldre vannkraftkonsesjoner i 187 norske vassdrag kan tas opp til revisjon innen 2022. Ved revisjonen kan det stilles nye krav, slik at miljøverdiene i de regulerte vassdragene ivaretas bedre.

I rapporten har NVE og Miljødirektoratet gått gjennom konsesjonene som kan revideres. Ut fra dette har de foreslått 103 prioriterte vassdrag. 50 av disse er i vurderingen gitt høy prioritet.

At et vassdrag foreslås prioritert, betyr at det er aktuelt å pålegge produksjonsbegrensende tiltak. Dette kan være minstevannføring og magasinrestriksjoner. Det er først under revisjon av enkeltsaker at slike tiltak blir konkretisert.

Gjennom etterkrigstiden har det i Norge vært foretatt en storstilt utbygging av vannkraftverk. Disse vannkraftverkene fikk konsesjon for å drive vannkraft i 30 år. Det er disse konsesjonene som nå går ut, og det er tid for å reforhandle disse konsesjonene.

EUs vanndirektiv krever at det settes miljømål for vannforekomstene i Norge og at det settes inn forbedringstiltak der miljøtilstanden ikke er god nok. Vilkår som vil redusere kraftproduksjonen med 4 terrawattimer i året.

Stortinget har dessverre aldri våget å bruke reservasjonsretten som vi har i EØS-avtalen. Vi ser her et resultat av dette, der EU bestemmer hvordan vi skal gjøre tingene i Norge.

Industri- og næringspartiet (INP) utfordrer det samlede Storting til å benytte sin rett til reservasjon mot det nye vanndirektivet. Slik at vi ikke vil ha ytterligere rasering av natur, fauna og potensielle miljøskader som vindkraftturbiner kan medføre. Det er dessverre en sterk EU-tilknytning for tre fjerdedeler av sittende Storting. Noe som medfører at vi skal være best i klassen og ikke opponere mot forordningene som blir utstedt fra Brussel.

Naturkatastrofe

Vi står i dag midt i en storstilt rasering av norsk natur, en rasering som har vært tiljublet av et samlet Storting, av samtlige nasjonale parti – oppblomstring av vindturbiner. Utbyggere har ikke fått stilt krav til vern av omliggende naturområder med tanke på oljeutslipp og avskalling fra vingene. Utslipp som er dokumentert vil forekomme.

Vi ser stadig bilder av slike monstre som brenner eller knekker. Hver av disse monstrene inneholder 2.500 liter olje. Noe som meget fort kan bli en naturkatastrofe.

Det kan i våre øyne virke som vindkraftlobbyen og deres sammensvorne har slått til for å skjerpe konsesjonsvilkårene, slik at man har ytterligere grunner for å fortsette raseringen av norsk natur.

Norge skal ikke redusere vannkraftproduksjonen. Vi skal gjennom å tilføre ny teknologi øke produksjonen av vannkraft. For på den måten å sikre tilstrekkelig strøm til nasjonen.

EU skal ikke ha slik påvirkning på norske forhold da vi ikke er medlem i EU. Nå må denne galskapen stoppe. Vi reduserer ikke produksjonen av kraft når vi etter sigende trenger mer.

Må avsluttes

Gi disse vannkraftverkene samme skatt som vindkraftverkene. La de få oppgradere, det er vi alle tjent med, også naturen. De eksisterende vannkraftanleggene kan enkelt reverseres. Dette er ikke potensielt mulig ved storstilt utbygging av vindkraft, som er den såkalt «grønne løsning». Vindkraftverk dreper fugl og insekter i massevis. Vi snakker om miljø- og faunakriminalitet som må avsluttes.

INP tar fullstendig avstand fra den raseringen av norsk natur som et samlet Storting står bak. Støtt oss på vår vei mot Løvebakken 2021.