Nå er det vi som trenger penger!

Brakkene ved Bjerkelund skole er funksjonelle, og vi har ingen vansker med å fortsette å bruke dem på permanent basis, skriver klubbene ved Bjerkelund og Rensvik skoler.

Brakkene ved Bjerkelund skole er funksjonelle, og vi har ingen vansker med å fortsette å bruke dem på permanent basis, skriver klubbene ved Bjerkelund og Rensvik skoler.

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hvert år har skolen i Kristiansund fått samme beskjed: Vi må spare, andre sektorer trenger mer penger! Nå er det nok. Nå er det vi som trenger mer penger. Prioriter oss!

I rådmannens forslag til Handlingsprogram 2021-2024 innledes det i kapittel om oppvekst med følgende: Alle barn har rett til en god oppvekst med; helsetilbud, barnehagetilbud, grunnskoletilbud, videregående tilbud, fritid og hjelp når de eller deres familie behøver det. Dette får vi til gjennom samarbeid mellom tjenestene, med barnet og med de foresatte. Vi jobber hardt for å sette barnet i sentrum og fokusere på hvordan vi i fellesskap skal skape en god oppvekst for våre barn og unge slik at de trives og mestrer sine liv.

Ordene i handlingsplana kan ikke bare være ord på papir. Legg rammer for at ovenstående utsagn blir en realitet. Både lærere, fagarbeidere/assistenter, FAU, elevråd med flere har sagt sin mening i denne saken og vi håper virkelig at dette blir tatt på alvor.

Vi viser til det åpne brevet «Ja til nærskolen, nei til sentralisering», skrevet av klubbene ved Rensvik og Bjerkelund skoler. Innledningsvis vil vi gjøre oppmerksom på at vi som profesjonsorganisasjon/ansatte ikke kan bidra med konkrete tiltak. Vår oppgave er å si tydelig fra om våre synspunkt om sammenslåing av skoler og bygging av ny skole. Det må bli opp til dere politikere å prioritere slik at skolene kan få et best mulig opplæringstilbud til elevene. Vi ønsker at dere skal satse på barna og de unge, og gi byen vårt et framtidshåp. Vi ønsker optimisme og investeringer i vår alles fremtid. Vi har klokkertro på at mindre skoler i nærheten av barnas oppvekstmiljø vil være en slik god investering og være med på å øke tilflytting av barnefamilier. Prognosene for elevtall lengre enn fem år frem i tid er svært usikre. Dette kommer også fram i SSB og i Handlingsprogrammet:

«Det er grunn til å utøve skjønnsmessige vurderinger av prognosene. Det er større sikkerhet knyttet til 50 år og oppover, enn det er for de yngste aldersgruppene.» (s.23)

Forskuttering av sammenslåing, slik det nå er foreslått, vil føre til det motsatte, tror vi.

En ny stor skole vil ikke gi et bedre opplæringstilbud, slik vi ser det. Vi ønsker at dere skal vedlikeholde de eksisterende skolene. De er ikke i dårlig stand slik de fremstår i dag. Brakkene ved Bjerkelund skole er funksjonelle, og vi har ingen vansker med å fortsette å bruke dem på permanent basis. Vi kan ikke forstå at den enorme investeringen i stort nytt skolebygg skal lønne seg i overskuelig fremtid. Er vi optimistiske (og det er vi), så vil den nye skolen være for liten om noen år. Store utbygginger på Frei og nytt sykehus i overkommelig avstand vil føre til økt behov for skoleplasser på Frei.

Vi vil uttrykke sterk bekymring for elevenes læringsmiljø og opphold på SFO. Det er allerede skjært inn til beinet når det gjelder læremidler og personale. Sammenslåing som er foreslått skal spare flere lærerstillinger og fagarbeidere/assistenter.

Vi trenger mer personale, ikke mindre!

Vi trenger ikke større klasser!

Utfordringene i skolen er ikke bare på det faglige planet. Vi opplever at flere elever for hvert år strever med adferdsvansker og psykisk helse. Det er sterk økende pågang hos helsesøster og vernepleier. Resultatet fra Levekårsundersøkelsen viser at det trengs tiltak for å endre denne utviklingen. Her viser vi til rapport utarbeidet av Høgskulen i Volda/Møreforskning (2010). Her presiseres det viktighet av fokus på barn og unge. Tidlig innsats og smidige og gode overganger mellom skoleslag blir fremhevet. Med de strukturelle endringene som er foreslått, er vi redd for at det heller vil eskalere i negativ retning.

Dersom dere politikere, tross dette, står fast ved tidligere vedtak om bygging av ny skole, så er vi ikke med på midlertidige permanente løsninger. Det knytter seg alt for stor usikkerhet til iverksetting av bygging av nye skoler. Vi viser til Handlingsprogram 2021-2024. Sitat:

«Det er ikke alltid mulig og anslå hvor mye et prosjekt vil koste før lokalisering og andre rammer for prosjektet er avklart. Det er imidlertid formålstjenlig å vise et anslag på et beløp utover i økonomiplanperioden for ønskede prosjekter, for å vise hvilken belastning det vil ha på driften av tjenestene. Dette gjelder for flere av prosjektene vi nevner over. Beløpene og framdriftsplan vil måtte justeres utover i perioden.» (s. 34)

«Plan for Dalabrekka/Gomalandet og Rensvik/Bjerkelund er to nybygg, begge med en kapasitet på 400 elever. Det er ønskelig å bygge rett etter hverandre hvor av minst en av disse i økonomiperioden. Både tidsplaner og investeringsbehov er foreløpig usikre estimater.» (s. 53)

Usikkerhetene omkring mulighetene for investeringer i nytt skolebygg for oss er åpenbart store her. Det vil da føre til at nybygg for oss eventuelt blir skjøvet enda lengre frem i tid. Hvorfor gjennomføre sammenslåing av trinn når usikkerhetene er så store og vi har bygninger som kan brukes? Forstå det den som kan!

Nå håper vi dere politikere prioriterer å lytte til alle som sier fra og gir elevene de beste forutsetninger for en god oppvekst!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken