I løpet av dagen skal kommunepolitikerne bli orientert i detalj om de ulike alternativene. De siste par årene har kampen vært hard for å få et alternativ til en vel 9 kilometer lang tunnel fra Ålvundeid til Todalen.

Se kart nederst i artikkelen.

Ei aksjonsgruppe har arbeidet for det de kaller en kort tunnel og bru.

Ikke kort tunnel

Svein Solbjørg i Statens vegvesen er på sin side uenig i at betegnelsen kort tunnel er dekkende for alternativet. Den vil i så fall enten bli på 3,6 eller 4,3 kilometer, alt etter hvilken trasé som velges.

Kun en håndfull tunneler i Møre og Romsdal er lengre, fastslo han da kommunepolitikerne gjorde holdt på Ålvundfossen.

Befaringen startet imidlertid på Ålvundeid, der Solbjørg sammen med planlegger Trygve Vestad redegjorde for det som er utgangspunktet for Trollheimstunnelen.

Her er innslaget tenkt rett nedenfor Børset gård. En rekke grunnundersøkelser tyder på at området er egnet. Men når prosjektet måtte nærme seg, må det gjøres supplerende undersøkelser, blir det påpekt fra vegvesenets folk.

Lengre og billigere

Fra Ålvundeid gikk turen videre til Ålvundfossen. Her er det arbeidsgruppa for kort tunnel og bru ønsker seg ny vei. Den vil i så fall avstedkomme en 3,6 kilometer lang tunnel, i tillegg til bru over fra Rakaneset.

På grunn av utfordringene med å bygge i Ålvundlia, mener imidlertid Statens vegvesen at et alternativ nærmere Sunndalsøra vil lønne seg. Dette vil riktignok avstedkomme 700 meter lengre tunnel, men samlet blir det billigere. Kanskje så mye som 20-25 millioner kroner.

Ikke egnet til omkjøring

For øvrig var Solbjørg kritisk til det som har vært sagt om å benytte veien til Drøpping som omjøringsvei for en tunnel her. Uten en betydelig opprusting, som ikke ligger inne i kostnadene for et ferjefritt samband, er det en vei som tungtransporten vanskelig kan bruke.

Utrykningskjøretøyer kan eventuelt benytte den, men noe fullverdig omkjøringsvei mente han ikke det var.

Kommunestyrene la deretter turen over fjorden, og skulle få en grundigere gjennomgang av alternativene i Todalen.