Omveien og tunneltraseen MA som en del av E39, er ikke komplett avklart og ferdig utredet på noen av sidene til Romsdalsfjorden.

Man må virkelig undre seg over hvor lite oversiktlig omveien MA som et alternativ er nå, etter så mange år faktisk fremstår. Hvor interessant er det å få presentert stadig lavere kostnader for et produkt som stadig krympes i alle ender og som stadig fremstår mer og mer som ett halvfabrikat?

Sett opp mot at fergefri fjordkryssing for denne delstrekningen av stamveien mellom Kristiansand og Trondheim, er definert som mellom Ålesund og Bergsøy, bør det nå sett i lys av et helt nytt økonomisk landskap, der folk flest blir oppfordret til å vise måtehold og forståelse, faktisk gis stoppordre til omveien MA.

Det som forventes av folk flest, bør også kunne forventes av de som er med på å styre landet vårt.

Spesielt sett i lys av den massive motstanden mot omveien MA og at omveien MA fremstår mer og mer som ett halvfabrikat, dvs. rett og slett et stykkevis og delt prosjekt.

Bør stoppe opp

Her bør man rett og slett stoppe opp og bruke nødvendig tid til å få nødvendig oversikt. Både sett opp mot alternativene MA/RA eller fortsatt ferge. Men også opp mot synergieffekter til E136, Eksportveien.

Både fortsatt ferge og flytebroalternativet RA foretrekkes av flertallet av befolkningen i fylket. Ref. Norstat undersøkelsen der over 4000 personer ble intervjuet om fjordkryssingsalternativene.

Er det ikke naturlig at man med dagens fokus på miljøkrav, også i denne sammenheng ser på endrede krav til motorveier? Ikke minst med et totalt nytt økonomisk landskap?

Bør det ikke forventes bedre overordnet styring, sett opp mot f.eks. å bygge to «parallelle» veier for strekningen mellom Ørskogfjellet og Hjelvika, sett opp mot mulighetene for synergieffekter mellom E39, E136 og flytebro alternativet RA? I dag har det politisk styrt blitt gitt ansvar til Nye Veier AS for den ene (E136) og til SVV for den andre (E39), der begge med sin politiske bestilling da opptrer mer eller mindre med skylapper på, sett i forhold til hva som gagner brukere, fylket, AS Norge best. Dvs. sluttproduktet man sitter igjen med.

E136 haster mest

At oppgradering av E136, Eksportveien haster mest av alt, bør det være liten tvil om.

Med dagens fokus på miljø og gjenbruk bør det rett og slett ikke være lov å sette i gang med halvfabrikatet og omveien MA uten at alle muligheter om mest mulig gjenbruk, synergi effekter, miljøhensyn og veier oppe i dagen vurderes på nytt, kontra å sette spaden i jorden, kun med mål om at da vil bordet fange opp mot dagens MA sin steinalder løsning, med milevis med tunneler og slusing av gjennomgangstrafikken gjennom Molde by/langs hele Fannestranda.

Alternativene bør nå rett og slett ses på med helt nye øyne.

Ved å samkjøre E39 og E136 fra Ørskogfjellet og helt til Hjelvika kan man fjerne den uforståelige parallellbroen som SVV hevdet var nødvendig å bygge, ifbm. den paniske haste utredningen som SVV gjennomførte i 2019. Og vips, så bør også kostnaden med flytebro alternativet minskes tilsvarende.

Syltynt argument

Argumentet som SVV benyttet i 2019 var syltynt. Nå bør dette fiktive argumentet være forduftet som dugg for solen og dermed også fra regnestykket som SVV satt opp.

Det eneste SVV og MA lobbyistene oppnådde med dette, var etter mange sitt skjønn å sabotere for flytebro alternativet RA.

Det samme kan sies om det neste «sjakktrekket» som SVV og MA lobbyistene frontet. Det også til ulempe for flytebro alternativet RA.

Dvs. å planlegge inn en uønsket og til alt overmål, unødvendig lang undersjøisk tunnel under Fannefjorden. Dermed oppnådde SVV og MA lobbyistene ett fiktivt behov for to løp, ala sin egen Tautra tunnel og dertil økte kostnader for RA alternativet. Her bør det også være betimelig å stille seg spørsmålet om målet til SVV også her var å hindre for RA, som en komplett oversjøisk og mer fremtidsrettet løsning?

Lite løsningsorientert

Det bør virkelig være lov å stille spørsmål vedr. SVV og MA lobbyistene sin agenda underveis. Spesielt løsningsorientert ifbm. alternativ til omveien MA skal SVV & MA lobbyistene i hvert fall ikke bli beskyldt for.

Det kan fremstå som at SVV og MA-lobbyistene har motarbeidet andre alternativ helt tilbake til KVU 2011 og hele veien frem til i dag. Ja, faktisk før KVU 2011, for det var mer eller mindre samme gjengen som i en årrekke før KVU 2011, jobbet med landfast Otrøy. Dvs. MA. Hvor interessert kan det da ha vært for denne gjengen, ifbm. KVU 2011 og den videre i prosessen til å fremoverlent se etter de beste, mest fremoverlente alternativene? Altså etter andre alternativ enn det de selv på forhånd hadde jobbet med i en årrekke?

Det bør faktisk være lov å undre seg.

Les også

En fordyrende omvei vi ikke trenger

Les også

Flytebru er den beste løsningen