Ny plan for bedre vannmiljø i Møre og Romsdal

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Regional plan for vannforvaltning for Møre og Romsdal vannregion er nå godkjent av Klima- og miljødepartementet.

– Planen arbeider overordnet på det som påvirket vannmiljøet, og krever samarbeid mellom sektormyndigheter og kommuner. Målet er å finne de beste tiltakene for å forbedre vannmiljøet vårt, sier rådgiver Håkon Slutaas i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Han mener planen er nyskapende fordi den går på tvers av sektorer i oppfølgingen av planen. Fokuset er vann først, deretter sektoransvar. Slutaas forteller at planen innebærer alt fra enkle tiltak som fjerning av vandringshinder for laks og sjøaure, til større prosjekt som forurenset havbunn.

Løft for villaksen i regionen

For de sterkt regulerte vassdragene i Aure/Eira, Surna og Svorka/Bævra er det satt ambisiøse miljømål for villaks og sjøaure om at disse selv skal produsere et høstbart overskudd, og ikke være avhengig av utsetting av fisk, slik som i dag. Dette vil kreve mer vannutslipp. Miljømålene i planen vil legge føringer for de pågående vilkårsrevisjonene i disse vassdragene.

– Med godkjenning av planen starter nå arbeidet med å oppnå miljømålene. Dette er utfordrende og ressurskrevende, sier Slutaas.

Han mener oppfølging av ambisjonene i planen krever økt kunnskapsgrunnlag om vannressursene i planperioden. Planlagte tiltak må gjennomføres, og nye tiltak må på plass.

– Det vil kreve betydelig innsats fra kommuner og sektormyndigheter, og som vannregionsmyndighet vil fylkeskommunen følge opp dette arbeidet fra høsten av, avslutter Slutaas.

Oppfølging av EUs vannrammedirektiv

Planen, som nå er godkjent, ble sendt til Klima- og miljødepartementet for godkjenning i desember 2015. Planen er en oppfølging av EUs vannrammedirektiv, og setter miljømål for kyst, vann og elver i regionen. Da vanndirektivet ble tatt inn i EØS-avtalen ble det vedtatt at forvaltningsplanarbeidet i Norge skal synkroniseres med EU-landenes andre planperiode, som startet i 2016.

Møre og Romsdals nye vannmiljøplan er en av vannforvaltningsplanene som Norge er pålagt å utarbeide etter at direktivet ble vedtatt i fylkestingene i 2015.

Artikkeltags