Fylkesstyret i Møre og Romsdal Arbeiderparti har lørdag fattet et enstemmig vedtak vedrørende sykehussituasjonen i Møre og Romsdal. Dette var i forbindelse med behandling i Stortinget av nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.

Forrige uke ble det klart at Arbeiderpartiet ikke ville støtte forslaget om fødeavdeling i Kristiansund også etter at fellessykehuset står ferdig.

I et informasjonsskriv skriver Møre og Romsdal Arbeiderparti at de står klart fast på tidligere vedtak om fellessykehus for Nordmøre og Romsdal, og legger til grunn at bygging skjer med de funksjonene og den framdriften som er planlagt.

De krever også opprettholdelse av begge fødeavdelingene i Kristiansund og Molde fram til SNR står ferdig.

– Møre og Romsdal Arbeiderparti ser bekymringen for tryggheten til fødende kvinner i fylket med lang reisevei, og støtter opprettholdelse av et fødetilbud i Kristiansund også etter at fellessykehuset står ferdig. Det er en klar forutsetning at dette skjer innenfor forsvarlige faglige og økonomiske rammer, og at det ikke går på bekostning av det øvrige spesialisthelsetilbudet i fylket, skriver partiet i meldingen.

Videre skriver de at de krever at regjeringen øker bevilgningene til helseforetakene.

– Vi er positiv til at Arbeiderpartiet i sine alternative forslag til statsbudsjett foreslår økte bevilgninger til helseforetakene, og vil arbeide for at dette videreføres og styrkes ytterligere i årene som kommer. Arbeiderpartiet vil bygge sterke lokalsamfunn over hele landet, står det i meldingen.

– Møtet var preget av respekt for hverandres synspunkt, samhold og vilje til å finne løsninger som alle i fylket kunne gå med på, sa fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i etterkant av møtet.