Professor Bjarne Jensen mener i sitt tilsvar til meg 19.01 at med den korte tidsfristen Oslo Economics fikk av Helse Møre og Romsdal, så ble deres utredning tilsvarende overflatisk. Men han unnlater å nevne at de fleste beregninger allerede var utført av andre enn Oslo Economics: «Vi er forelagt all dokumentasjon som ligger til grunn for Utviklingsplanen. I tillegg er det gjennomført dokumentstudier av tidligere utredninger på området og annen offentlig tilgjengelig dokumentasjon.»

Jensen mener at den store svakheten ved analysen er den tynne vurderingen av 0-alternativet, og viser til at investeringen på 4,3 mrd. er nesten like mye som å bygge et nytt sykehus. Jensen burde nevnt at dette ikke er tall som er beregnet av Oslo Economics i løpet av en måned. Det er «Hospitalitet» som har analysert investerings- og driftskostnader for de ulike alternativene. Å antyde at disse beregningene er hastverksarbeid er grunnløst.

Les Bjarne Jensens innlegg her: Rasmussen og sykehusdebatt

Professor Jensen mener at Helse Møre og Romsdal ikke har økonomi til å bygge fellessykehuset, og at helsetilbudet vil bli dårligere. Her er han på kollisjonskurs med argumentasjonen som Orkidé i sin tid anførte FOR fellessykehus – fortsatt to sykehus er ikke bærekraftig. Noe faktisk også Oslo Economics var inne på. Og vi ser i dag tydelig hvorfor: det medfører årlige driftsunderskudd fordi det er dyrere å drifte, og en stadig større gjeld. Og siden forskjellen i investeringene mellom 0-alternativet og nytt sykehus er så liten, så vil denne merinvesteringen raskt være tilbakebetalt.

Det er nemlig slik at null-alternativet også vil medføre store investeringer. I tillegg vil renovering av Lundavang uansett måtte basere seg på varige unntak fra ulike forskrifter. Slike permanente unntak gis ikke: «Nullalternativet med fortsatt bruk av eksisterende bygninger vil, med nødvendig oppgradering og nybygg, gi et mindre godt utgangspunkt for å drive sykehusvirksomhet enn normalt. Det gir lavere standarder for pasienter og ansatte og et mindre hensiktsmessig grunnlag for rasjonell og effektiv drift.»

Myndighetskrav: «I utredningene fra 2010 er det lagt til grunn at alle forskriftskrav gjøres gjeldende for nye bygninger mens det for eksisterende bygninger ikke vil bli gjort gjeldende at tiltakene defineres som hovedombygging. Spesielt gjelder dette for Molde Lundavang. Lovens definisjon av begrepet hovedombygging er uklar. Dette sammen med økende krav til energiløsninger i bygg og krav til Universell Utforing, gir grunn til å reise tvil om avklaringen om hovedombygging fra 2010 vil bli den samme på senere tidspunkt. Uavhengig av dette, er det er også et spørsmål om man bør foreta store investeringer, som i nullalternativet, i eksisterende bygninger eiet av Staten og benyttet til helsetjenester, uten at man oppfyller forskriftskrav på områder som har høy samfunnsmessig prioritet. Det gjelder spesielt å Universell Utforming, energiløsninger og sikkerhet ved brann.»

Hele teksten kan leses her: https://ekstranett.helse-midt.no/utviklingsplan-HMR/Hyringsgrunnlag%202014/Delrapportar%20regional%20konsekvensutgreiing%20-%20sjå%20referanseliste%20i%20hovudrapporten%20for%20alle%20delrapportar/40%205135317%20KU%20HMR%20Nullalternativet%202014%2005%2028%20v03.pdf

Professor Jensen mener at en ny samfunnsøkonomisk analyse av 0-alternativet er nødvendig. Men den store forskjellen fra tidligere analyser synes ikke å angå 0-alternativet, det dreier seg om det nye fellessykehuset på Hjelset. Jensen synes allerede å ha konkludert med at krympingen av arealet av fellessykehuset ikke vil gi god nok behandlingskapasitet. Det er altså ikke en ny analyse av 0-alternativet, men en ny analyse av SNR Jensen anbefaler. Jensen ignorerer fullstendig at man ved krympingen ikke har mandat til å endre funksjoner eller innhold. Det kan være greit å minne om at et av ankepunktene som Kristiansund kommune anførte i rettsaken mot Helse Midt-Norge var at fellessykehuset var planlagt for stort. Nå er anklagen den motsatte. På Sunnmøre er man bekymret for at sykehuset planlegges for stort, ikke minst fordi så mange på Nordmøre foretrekker å benytte andre sykehus.