Kommentar til Nordseths leserinnlegg i Tidens Krav 19. august

Foto:

Av
DEL

LeserbrevIver Nordseth kommer med en rekke lettvinte og udokumenterte påstander i sitt leserbrev.

Nordseth påstår «han belyser mulighetene for lokal verdiskaping og ringvirkninger, og ikke minst dokumentasjon av tall som viser betydelige lokale inntekter av ei eventuell utbygging på Skardsøya.»  Han driver med hersketeknikker, først med en påstand om art Torunn Herjes innlegg «har prega debatten med massive og til dels usaklige påstander».

Innlegget kan også tolkes dit hen at han mener han forstår kompliserte ting bedre enn Torunn Herje. «Kraftutbyggingssaker er – som Torunn Herje også påpeker – både komplisert og utfordrende,»

Nordseth hevder at frykt for inntektstap i kommunen er løse udokumenterte påstander som at « jeg » ... inviterer til hasardspill med kommuneøkonomi og lokalsamfunn, en uforsvarlig gambling med høy, dokumentert risiko for store tap i framtidige inntekter for kommune og næringsliv». Hvor hun har den dokumenterte risikoen fra, kommer ikke fram i hennes innlegg, der hun synser.

Vår kommentar: I hytteeierundersøkelsen fra 2016 framkommer det at hytteeierne genererer 109 mill. i inntekter til kommunen og at det gir mer enn 70 årsverk. Det betyr mye for butikker som Vihals og Foldfjord. I Rogaland har eiendommer falt med 40-70% i verdi, fritidseiendommene i Aure er i dag verdt ca. 2,5 milliard kroner, det å tro at de som taper 40-70% av verdien på eiendommen er lojale er i beste fall naivt. Vindkraft vil ta bort muligheter for vekst i lokalturisme og økt omsetning fra hytter.

Er det bevisst at Nordseth underslår dette?

Nordseth viser også til at det kan dokumenteres gode erfaringer Smøla, Hitra og Roan.

Vår kommentar: Smøla-lave turbiner langt fra folk. Han nevner ikke 100 drepte havørn, 200 dokumenterte Smøla-lirype drept.

Roan- Roan investerte og brukte 54 mill. kroner på ei kai som ikke blir brukt. Det er skattebetalernes penger som ble brukt av vindkrafttilhengere, man kan ikke vente at de er objektive i etterkant. De må fortelle den «gode historien om hvor vellykket dette er».

Hitra er ei stor øy og turbinene havner relativt langt fra folk.

Skarsøya er ei lita øy, store deler av befolkningen og hyttebefolkningen vil bli kraftig berørt. Svært mange vil bo eller ha hytte i en avstand på 1-2,5 km.

Under note 2. kan du lese mer om dokumentasjon og referanser.

Nordseth hevder at framtidige inntekter er sikret ved kompensasjon og vil være uavhengig av eiendomsskatt.

Vår kommentar: Erfaringer fra andre kommuner med avtaler av denne typen så blir ikke avtalene med videre ved videre salg av selskapet, kommunen sitter da med svarteper. Njordr AS er et lite selskap som er så godt som uten verdier og ledes av Slettemoen som Stavanger tingrett beskrev som «svært lite pålitelig».

I tillegg er det er ulovlig og straffbart å la slike forhold bestemme viktige retningsvalg i samfunnet. Konsesjoner tillatelser osv. skal gis på et saklig objektivt faglig grunnlag. Nærmere kommentar finner du under note 1.

Nordseth påstår også at eiendomspriser holder seg og viser til kommuner der befolkningen blir lite berørt.
Vår kommentar: Nordseth er kjent med at eiendomspriser i Rogaland har falt med 40-70%. Så da spør vi Nordseth: er det udokumentert eller er det underslag av fakta fra din side?

Turbinene på Smøla er små i forhold til de på Skarsøya og ikke preger landskapet og folks liv på samme måte som det vil gjøre på Skarsøya. Total høyde på turbiner over terreng, Smøla ca. 106 meter, Skardsøya ca. 640 meter.

På Smøla var det/er ikke nevneverdig med hytter i nærheten. De få og relativt enkle hyttene det gjaldt ble løst ut eller fikk kompensasjon.
– Reiseliv/turisme har eksplodert! Kommentar: Turismen på Aure består stort sett består av hyttefolk og deres gjester, han gambler på at disse skal forbli lojale selv om de mister 40-70% av verdien på sin eiendom. Både Nordseth, kommune og næringsliv gambler alvorlig. At turismen på den delen av Smøla har eksplodert en overdrivelse. Veiholmen mm som har fått økt turisme er overhodet ikke berørt av vindturbinene. På Skardsøya/Aure blir alle berørt.

Han hevder omfattende vindmålinger dokumentere egnethet. Vår kommentar: Dette er gamle målinger som viste at det var tvilsom lønnsomhet i prosjektet. Å tro at dette freder resten av kommunen er naivt, når kabler og infrastruktur først er lagt er det viktig å utnytte det skikkelig for å øke lønnsomheten. Ikke minst dersom det må investeres i kabler, da vil det komme nye turbiner andre steder i kommunen.

Han hevder han ikke engasjerer seg ut fra personlige grunner og kan leve både med og uten utbygging. Aure kommune og Auresamfunnet er etter hans oppfatning vil være totalt avhengig av slike etablerings-/utbyggingsmuligheter for å kunne utvikle seg i positiv retning. Vår kommentar: Å innlate seg med et selskap av typen Njordr as med en eier, Slettemoen, som av Stavanger tingrett ble karakterisert som «svært lite troverdig» synes vi er et merkelig valg. På Smøla var det et pioneranlegg med Statkraft som er en norsk seriøs eier.

Erfaringer viser at mange vertskommunene føler seg lurt og får lite igjen. På Aure vil det bety at næringslivet fraskriver seg muligheten til framtidige turistinntekter, Aure vil i motsetning til mange andre utbyggingskommuner bli sterkt preget av en utbygging.

Note 1:
Realitet eiendomsskatt, 7 promille iht. dagens regelverk for eiendomsskatt gir ca. 5,6 mill. per år. Avtalen med Njord sier beregningen, altså ikke et beløp. Avtalen er i beste fall tvetydig og da taper nok Aure kommune den diskusjonen.

Note 2. Referanser om økonomi som Nordseth tilsynelatende ikke vil kjenne til. For fullstendige referanser se kommentaren på nettutgaven av Tidens Krav under kommentarer.

Professor Øivind Anti Nilsen. Norges Handelshøyskole (NHH). Ref. Forskning.no, 9. nov. 2018. Installasjonene har ikke hatt statistisk signifikant effekt på verdiskapningen, målt som bruttoprodukt eller personlig inntekt. Anleggsfasen gir ikke de helt store effektene for lokale bedrifter eller kommuner. Vindmøllene er relativt enkle konstruksjoner, og en ren anleggsvei tar heller ikke lang tid å bygge.
Dette gir ikke faste arbeidsplasser eller særlig mange gjestedøgn på hotellene i nærheten.
Jørgen Randers, professor og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI. Intervju med enerWE 8. mai 2019. Hvis jeg fikk lov til å bestemme, så ville jeg ikke bygget en eneste vindmølle til på land. Etter olja skal vi leve av turisme, og da må vi ikke ødelegge landet på forhånd.».

Bergens Tidende 17. og 18. sep. 2018: Intervju med ordfører i Flora og kommentar påfølgende dag. Gulen Sogn og Fjordane.
Vi er blitt overkjørt, lokale arbeidsplassene uteble. Entreprenører fra en annen del av landet fikk jobben. Kommunestyrets krav ble ignorert. Planen ble endret voldsomt. De sitter igjen med to varmestuer de må drifte selv ...

Vikna kommune. Var forespeilet mellom 12–13 mill. i inntekt. Sitter igjen med knappe 2 mill. nå.

Oppdal. På Oppdal ble ei populær skiløype stengt vinteren 2018–19. Det var merkbart færre kunder i Oppdal sentrum, tre butikker gikk konkurs ganske raskt. De som er for at skiløypa skal bestå beregnet kommunens tap til 20–25 millioner kroner årlig. Nye beregninger utført av kommunen viser at det årlige tapet kan settes til nærmere 40 millioner.

Hyttefolket utelatt:
Hvis Nordseth tar en titt i kommunens postjournal har hyttefolket virkelig gitt sine tilbakemeldinger på det. Det er ganske arrogant av han å overse det–ikke ta en så stor del av næringslivets kunder på alvor!

Å hevde at Nei siden kommer med udokumenterte påstander slik Nordseth gjør mener vi at vi tilbakeviser og vi hevder det er villedende av Nordseth.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags