Uttalelse vedtatt i siste regionrådsmøte 19. og 20. oktober.

E39 Betna – Stormyra

Hovedferdselsåra mellom Møre og Trøndelag må rustes opp for å tåle den kraftige trafikkveksten. Orkidé – Nordmøre regionråd reagerer sterkt på at E 39 Betna –Stormyra ikke er foreslått med oppstart i 2018. Prosjektet er for lengst gryteklart, og ligger i vedtatt NTP inne med gjennomføring og fullfinansiering i perioden 2018-23. Strekningen er hovedferdselsåre mellom Møre og Trøndelag, og opplever sterk trafikkvekst. Det er over 26 kilometer uten veibredde som tillater gulstripe, og mange flaskehalser skaper daglig farlige situasjoner og utfordringer i trafikkavviklinga. Myke trafikanter og særlig skolebarn er en utsatt gruppe. Og i påvente av ny vei har ikke dagens vei prioritet for trafikksikkerhetstiltak.  Prosjektet lå inne i Handlingsprogrammet for riksvei 2014-17 med oppstart i 2016, og det vil være uforsvarlig å utsette prosjektet ytterligere.

RV 70

Innfartsveien til regionsenteret Kristiansund mangler forslag til og prioritering av en helhetlig utbedringsløsning for god og sikker tilgjengelighet til nytt sykehus. 

Det foreligger vedtak for bygging av nytt felles sykehus på Hjelset i Molde, og som følge av dette vil trafikkavviklingsproblemene bare øke. En grunnleggende forutsetning for et nytt felles sykehus er sikker og god tilgjengelighet for innbyggerne og for ansatte.  Dagens situasjon er ikke tilfredsstillende for en stor del av pasientgrunnlaget og for innbyggerne med lengst reisevei, og en utbedring av dagens innfartsvei er nødvendig for å redusere den økte risikoen for liv og helse som lengre transporttid i seg selv representerer. Ansatte og en befolkning på over 35.000 (Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla) skal inn i nytt og lengre reisemønster til/fra sitt hovedsykehus fra 2022. Spesielt er utfordringene store for Kristiansund, der mer enn 20.000 av kommunens vel 24.000 inn- byggere bor i selve byområdet – langs strekninga for innfartsveien, og en stor del av dem i sentrum.

Orkidé – Nordmøre regionråd legger merke til at tilsvarende problemstilling mellom Molde/ytre Romsdal og det nye sykehuset allerede er løftet til et konkret samferdselsprosjekt på strekningen Lønset – Hjelset, med høy prioritet politisk og fra fagetaten. I lys av dette oppfordrer Orkidé – Nordmøre regionråd på det sterkeste at det også igangsettes tilstrekkelig plan – og prosjekteringsinnsats på innfartsveien til Kristiansund – og med forutsetning om rask bygging/realisering. Tiltak som er foreslått for å raskt løse utfordringer med flaskehalser på strekningen, gjennom finansiering av programområdemidler, sees i sammenheng med dette. Ut fra sårbarhet og risikovurdering må hele innfartsveien til Kristiansund prioriteres, da dagens vei ikke på noen måte kan ta unna den forventede trafikkveksten. Betydelig økt trafikk med utrykningskjøretøy på strekningen vil kunne føre til mange farlige situasjoner, og ikke minst vil trafikksituasjonen være belastende for pasientene. Flaskehalser på innfartsveien til og fra Kristiansund sentrum må utbedres før nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal tas i bruk! 

E39 Astad –Bjerkeset 

Prosjektet har ikke prioritet i dagens NTP. Regionrådet vil understreke viktigheten av at dette prosjektet får tilført tilstrekkelig ressurser for planlegging og konseptavklaring, slik at det kommer til vurdering ved første rullering av NTP. Prosjektet er på samme måte som for innfartsveien til Kristiansund svært viktig for å redusere reisetid til/ fra nytt sykehus på Hjelset for befolkningen på Nordmøre.  

RV 70 Meisingset – Ålvundfossen

Regionrådet ber om at fagetaten SVV i sin disponering av ressurser bidrar til at det på strekningen Meisingset – Ålvundfossen gjennomføres kommunedelplan som grunnlag for vurdering av prosjektet ved første rullering av NTP. 

Ferge Aure – Hitra

Orkidé – Nordmøre regionråd er ikke tilfreds med statsbudsjettets punkt om kriterier for normerte fergekostnader som vilkår i overføringssystemet. Fergesambandet Aure – Hitra har sitt trafikkgrunnlag og sin samfunnsmessige berettigelse basert på siste ti-års utviklingstrekk i næringsliv og behov for styrking av bo -og arbeidsmarked i denne regionen.  I den sammenheng vil tidligere finansieringsgrunnlag for Imarsundprosjektet, ved bla nedlegging av ferga Aukan – Forsnes, ha liten relevans i vurderingen. Regionrådet ber derfor om at den fylkeskommunale ledelsen i Møre og Romsdal og Trøndelag sammen tar initiativ til dialog med SD og KMD for å få gjort ei konkret vurdering av saka, hvor også klima – og utslippsvurderinger inngår.

Vedlikeholdsetterslep og økonomiske rammer for fylkesveinettet

Fylkesveiene har et stort vedlikeholdsetterslep og kvaliteten på veiene er variabel og delvis dårlig. Fylkesferjedrifta i Møre og Romsdal er sterkt underfinansiert. Det er derfor viktig at rammeoverføringene styrkes slik at fylkeskommunen kan ivareta sin rolle som vegeier. Dette for å unngå at norsk veinett får vesentlig ulik standard avhengig av om stat eller fylke er veieier.