Domstolkommisjonens forslag til fremtidige domstoler

Av
DEL

Leserbrev1. oktober 2019 overleverte Domstolkommisjonen sin innstilling om domstolsstruktur. I denne rapporten foreslås antall tingretter redusert fra 60 til 22. Alle fire tingretter i Møre og Romsdal foreslås sammenslått til en tingrett, men med to rettssteder. Kommisjonen foreslår at de to rettsstedene legges til Ålesund og Kristiansund.

Ang justisminister Kallmyrs habilitet
Under pressekonferansen 1. oktober 2019 deltok Domstolkommisjonens leder Yngve Svendsen sammen med justisminister Kallmyr. Svendsen redegjorde for kommisjonens arbeid og de prinsipper de har lagt til grunn i sin rapport.
I Kallmyrs sitt innlegg under pressekonferansen sier han at han ser fram til å lese og sette seg inn i rapporten. Deretter sier han at han som justisminister fra Molde må se på dette med at Romsdal tingrett foreslås lagt ned. Han nevner at en må se på reiseavstand for fanger som framstilles fra Hustad fengsel til Molde contra Kristiansund og Ålesund.
Vi som advokater på Nordmøre reagerer sterkt på den forutinntatte og lite tillitvekkende innstilling justisministeren har i saken, og dette allerede før han har åpnet rapporten.

Inhabilitetsreglene i forvaltningsloven gjelder for statsråder når statsråden opptrer som leder av departementet, slik Kallmyr gjør i denne saken. Endringer i domstolsstruktur kan i prinsippet gjøres av Justisdepartementet alene, jf. domstolloven § 16 og forskrift om domssogn- og lagdømmeinndeling. Kallmyr mottok rapporten som leder av det departementet som skal behandle og som kan avgjøre saken.

En person kan bli inhabil dersom det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan medføre «særlig fordel, tap eller ulempe» for personen. Det skal tas hensyn til hvilke muligheter personen har til å påvirke den endelige avgjørelsen i saken og hvor sannsynlig det er at en eventuell fordel eller ulempe vil inntre.

Ut fra disse momentene kan det ikke være tvil om at Kallmyr er inhabil til å behandle saken videre som statsråd. Uten å ha satt seg inn i saken, har han allerede pekt på at han er fra Molde og at han vil se på de hensyn som kan «verne» Romsdal tingrett, for eksempel avstand til Hustad fengsel.

Det er viktig for tilliten til det politiske system at det stilles habilitetskrav også til statsråder. Statsråder vil ofte måtte ta avgjørelser som også får betydning for dem selv uten at dette gjør dem inhabile. Kallmyr framhevet at han er fra Molde samtidig med at han sa at regjeringen må se på forslaget om å legge ned Romsdal tingrett. Med dette indikerer han at hvor han kommer fra, skal ha betydning for vurderingen av spørsmålet om valg av rettssteder i Møre og Romsdal. Med sin uttalelse har han selv gjort at han vil ha en «særlig fordel eller ulempe i spørsmålet» om Romsdal tingrett skal bestå.

Som leder av justisdepartementet som i forskrifts form alene kan endre domstolsstrukturen, er det ikke tvilsomt at Kallmyr i stor grad har mulighet til å påvirke den endelige avgjørelsen. Ut fra hans uttalelse er det også stor sannsynlighet for at han vil bruke sin tilknytning til Molde i saken. Også dette taler klart for at han er inhabil i saken.

Kallmyrs uttalelse er utvilsomt egnet til å svekke tilliten til hans objektivitet i saken. Som justisminister burde Kallmyr evnet å finne de løsninger som er best for landet og dens borgere og ikke ta særegne lokalhensyn, slik han uttrykker at han vil gjøre.
Det riktige i denne saken må være at Kallmyr anses inhabil og at det utnevnes en settestatsråd til å håndtere videre arbeid med rapport om domstolsstruktur.

Nedleggelse av tingretter – ikke for folkets beste
Vi er som advokater mest opptatt av hva som er det beste for våre klienter. Vi er av den klare formening at for lang reisevei til tingrett/rettssted vil gjøre tilgjengeligheten til rettsvesenet dårligere for publikum. Lang reisevei vil kunne gi økte utgifter for å føre sin sak, noe som er svært uheldig. Lang reisevei vil også kunne gi en opplevelse av at rettsvesenet er fjernt og ikke en aktuell tvisteløser for den enkelte.

Prinsipielt mener vi at tingrettene i alle de tre byene i Møre og Romsdal, Molde, Kristiansund og Ålesund bør bestå. Dette vil gi en best mulig domstolstilgang for flest mulig innbyggere i fylket.

Domstolkommisjonen peker på hensyn til velfungerende tingretter med godt faglig nivå som begrunnelse for sammenslåing. Vi er av den oppfatning at dagens tingretter i fylket både holder et veldig godt faglig nivå og at de fungerer godt. Vi opplever at domstolene, og da særlig Romsdal og Nordmøre tingrett, samarbeider for å sikre at tingrettene også er robuste nok.

Vi tenker at en ensidig satsing på store domstoler ikke løser framtidens utfordringer i domstolen. Domstolene vil aldri bli bedre enn de menneskene som jobber der, uansett struktur. Sentraliseringstanken oppfattes å ikke være i tråd med folkets ønske. De bakdeler som lang reisevei og store enheter medfører, er i for liten grad vektlagt av kommisjonen.

Nordmøre tingrett må bestå
Dersom det skulle bli beslutte at det skal være bare to rettssteder, mener vi at det klare valget i tillegg til Ålesund, må være Kristiansund. Domstolkommisjonen har vurdert plasseringen og er kommet fram til at rettsstedene må ligge i Ålesund og Kristiansund. Begrunnelsen er den geografiske beliggenheten. Enhver som kjenner geografien og demografien i Møre og Romsdal må si seg enig i dette.

Domstolkommisjonen peker på at et konkret forslag om ny tingrettsstruktur forutsetter at det tas stilling til 1) hvor stort geografisk område den enkelte domstol skal dekke (rettskrets) og 2) hvor domstolene skal lokaliseres (kontorsteder og rettssaler). Ett av kriteriene kommisjonen har vektlagt ved inndeling av rettskretser og antall rettssteder er befolkningens reiseavstand til rettssteder. På rapportens side 84 framgår det at med forslaget til ny struktur vil 80 prosent av befolkningen ha mindre enn én time til nærmeste rettssted, omtrent 95 prosent vil ha mindre enn to timer til nærmeste rettssted og mindre enn 1 prosent av befolkningen vil ha lengre reisetid enn 180 minutter.

Når kommisjonen foreslår at fylket kun skal ha to rettssteder, er det med deres forutsetninger kun mulig å legge disse rettsstedene til Ålesund og Kristiansund. Samtlige beboere i dagens Romsdal tingretts rettskrets vil ha under 2 timer til rettssteder i Ålesund eller Kristiansund. Beboere fra f eks Åfarnes, Misund, Nyhamna og Eresfjorden vil ha under 2 timer reisetid til et rettssted i Kristiansund, mens beboere sør for Romsdalsfjorden vil ha under 2 timer til Ålesund.
Skulle rettsstedene være Ålesund og Molde ville svært mange beboere nord for Imarsundet og Stangvikfjorden/Todalsfjorden, f eks Ertvågæya, Aure, Smøla, Surnadalsøra og Kvanne få mer enn to timers kjøring til nærmeste rettssted.

Justisminister Kallmyr klarte ved overleveringen av kommisjonens rapport å ta opp reiseavstand fra Hustad fengsel til hhv. Kristiansund, Molde og Ålesund som en «type ting som departementet må se på». Hustad fengsel ligger 49,3 km fra Kristiansund og 45,5 km fra Molde. Det kan neppe være slik at 3,8 km lengre reiseavstand til et fengsel skal anses viktigere enn at mange tusen mennesker skal få mer enn to timers kjøring til rettsstedet.

Kriminalitetsbildet viser også at det er flere pågrepne som blir framstilt for varetektsfengsling på Nordmøre enn i Romsdal. Tall fra de siste 5 årene viser at det har vært behandlet over 12 % flere fengslingsbegjæringer i Nordmøre tingrett enn i Romsdal tingrett.

Ut fra dette kan det ikke være tvilsomt at riktig plassering av to rettssteder må være Ålesund og Kristiansund. Dette er det viktig at beslutningstakerne i denne saken er klare over.
Vi håper at alle gode krefter på Nordmøre vil være med for å sikre at ikke enda flere statlige arbeidsplasser forsvinner fra Nordmøre!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags