Nasjonale føringer for kompetanse innen helse- sosial og velferdstjenester er tydelige. Kan økt kompetanse imøtekomme behov i regionen?

Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. 15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer.

Helsetilsynet har avdekket alvorlige avvik i tjenester til mennesker med utviklingshemming. Likeledes vet vi at antall pasienter med alvorlige- og progredierende sykdommer er økende, og mange av pasientene har sammensatte og komplekse behov.

I følge Samhandlingsreformen skal tjenestetilbudet tilpasses pasientens behov. Etter innføringen av reformen skal majoriteten av helse- sosial- og velferdstjenester utøves i kommunene og i mange tilfeller i tjenestemottakernes eget hjem. Uavhengig av kommunens størrelse er det krav om likeverdige tjenester. For å imøtekomme kravet må tjenestetilbudet og kompetansen være den samme i alle kommuner. 

I 2017 gjennomførte Fylkesmannen i Møre og Romsdal tilsyn innen tjenester til utsatte barn og unge, innen rusfeltet, når det gjelder bruk av tvang og makt overfor pasienter i sykehjem og i tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming. Tilsynet avdekket avvik, og manglende kompetanse på flere områder, i tilbudene til nevnte grupper.

Samfunnsoppdraget til Høgskolen i Molde (HiM) er å tilby utdanninger for å imøtekomme behovet for kompetanse i regionen. HiM, v/Avdeling for helse- og sosialfag, tilbyr utdanninger fra bachelornivå til ph.d.  Første-års master har studieretningene Psykisk helsearbeid, Psykososialt arbeid med barn og unge, Habilitering og miljøarbeid og Avansert klinisk sykepleie (sykepleie rettet mot pasienter med komplekse og sammensatte lidelser).  Innholdet i studiene er orientert mot kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper og gir økt kompetanse i tråd med føringer gitt i helsepolitiske dokumenter.

Samspillsmeldingen Meld.St.13 (2011 – 2012) presiserte at mye av det faglige innholdet i utdanningene er godt. Samtidig etterlyses det at studentene blir bedre forberedt på arbeidsmåter og kompetansekrav i møte med brukere med sammensatte behov. Målet er derfor at samspillet mellom utdanning og arbeidsliv skal styrkes. Samtidig viser Primærhelsemeldingen, meld. St. 26 (2014 – 2015) til at brukere i for liten grad blir involvert og den gir klare signaler om at utøvelse av helsetjenester skal skje sammen med pasient/bruker og pårørende. Det skal således være brukermedvirkning på alle nivåer.

Vi inviterer herved kommunene til dialog om helsepolitiske føringer, befolkningens behov for tjenester og tjenestenes behov for kompetanse i tråd med ovennevnte meldinger. Hvilken kompetanse kan gjøre en forskjell for din kommune og din arbeidsplass?

I denne forbindelse er det verdt å merke seg at det nå er etablert nasjonalt kompetanse- og innovasjonstilskudd som skal stimulere kommunene til kompetanseheving og tjenesteinnovasjon for å møte framtidens helse- sosial og velferdsutfordringer med nye og bærekraftige løsninger.