Gull på hjemmebane

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevNordmøre og Kristiansund by er i ferd med å utvikle en enestående mulighet til aktivt å ta del i den utdanningsrevolusjonen som nå skjer og har skjedd i samfunnet rundt oss de siste 50 år. Endringer i ytre rammevilkår skaper behov for ytterligere samarbeid og samhandling mellom stat og kommune, mellom offentlig sektor, innbygger og private aktører. Dette gir regionen vår en gyllen mulighet til å koble seg på for alvor innen utdanningssektoren.

Venstre tror at et regionssenter uten et kvalitativt godt og konkurransedyktig utdanningssenter i lengden ikke er bæredyktig. Hvorfor? Fordi vi, mer enn noen gang, er avhengig av ny kunnskap om nye løsninger innen organisering, arbeidsmetodikk samt ny teknologi for å løse morgendagens utfordringer. Innbyggerne må dessuten involveres mere enn i dag.

Ved siden av kvalitativt gode tjenester fra spesialisthelsetjenesten ønsker Venstre å legge til rette for nye innovative løsninger i mellomrommet mellom denne sektoren og primærhelsetjenesten. Vi trenger forsterket kompetansebygging i regionen for å kunne utvikle nye arbeidsplasser som er skodd for framtiden. Vi er opptatt av å komme i posisjon som gjør oss mer attraktive og som gjør at vi får til å tiltrekke oss folk med relevant høyere utdannelse, gründere med kreative idèer, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer for å møte nye krav fra omverden på en offensiv måte. Vi trenger også sårt å få vitalisert bysentrum i regionsbyen vår. Campus Kristiansund vil være en slik gyllen mulighet som vil kunne fylle alle disse behovene og som vi ikke må gi slipp på.

Campus Kristiansund søker å kombinere innovativ næringsliv med sterkere satsing på forskning og høyere utdanning. Vi mener Nordmøre Regionsråds bidrag til etablering av Regionalt senter for helseinnovasjon fortjener mer oppmerksomhet og honnør i offentligheten. Bruk av velferdsteknologi, telemedisin, videokommunikasjon og mobil helseteknologi (m-helse) åpner for nye muligheter. Teknologien gir helt andre muligheter for å involvere og behandle pasienter enn det tradisjonelle, fysiske møtet mellom behandler og pasient.

Betydningen av samhandling og helhetsforståelse vil bare øke framover. Venstre ivrer for å legge forholdene til rette for at praksisnær nyskaping skjer både sentralt og lokalt og ser at den vil skje gjennom nettverk og nye samarbeidspartnere. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Vindel, fylkeskommuner, kommuner, Høyskolen i Molde og ikke minst Campus Kristiansund sammen med brukergrupper og sivilsamfunn har til sammen betydelige ressurser i så måte med potensiale til å utløse betydelige synergier for hele Nordmøre.

Aktørenes aktiviteter og ressurser må koordineres for å gi felles retning og mening. Det er samtidig en stor styrings- og ledelsesoppgave. Kall det gjerne et paradigmeskifte innenfor organisering. Vi har tro på at den kollektive kraften vil øke og samtidig gis utviklingsprosessen større legitimitet.

Parallelt med å jobbe for kvalitativt gode spesialisthelsetjenester tror vi framtida vil kalle på enda mer oppmerksomhet mot oppgavene i kommunehelsetjenesten. Det er her de store utfordringene ligger framover, og hvor potensialet er stort for alliansebygging med formål å etablere nye og bedre løsninger for pasienter samt kompetansearbeidsplasser i regionen. Ny kompetanse vil samtidig over tid bygge kapasitet.

Dagens problematikk med utskrivningsklare pasienter på sykehus og høye dagsbøter for primærhelsetjenesten som følge av manglende samhandling av tjenestetilbud aktualiserer behovet for nyskaping innen helse- og omsorgsområdet og er en del av dette utfordringsbildet. Vi ønsker oss noe færre og kortere innleggelser og pasienter med brukerhjelp som avlaster det offentlige.

Kristiansund er en flott by. Vi har stolte tradisjoner innen fisk, verksted og oljeindustri. Folket på Nordmøre er et stolt folkeferd med et stort hjerte. Noen av oss er faktisk også naturlige optimister og har en tro på at vi i fellesskap med våre naboer kan løse felles oppgaver til felles beste. Stedsfølelse og identitet er viktige drivere for et godt liv men da må vi samtidig sørge for at vi har gode og meningsfylte jobber å gå til.

Venstre ønsker å stimulere til mer åpenhet og en felles forståelsesramme rundt hvordan samhandling kan gi fellesgevinster via mer effektiv organisering av helse- og omsorgstjenestene. Vi ønsker samtidig å oppmuntre til den enkeltes skaperkraft og viljen til det bedre. Arbeidet med finansiell sikring av Campus Kristiansunds tilbud vil få avgjørende betydning for at vi skal få et kunnskapsgrunnlag som også gir oss evnen.

Toivo Brennløkken (nestleder Møre og Romsdal Venstre)

#samhandling/#gründer/#utdanningspolitikk

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags