Den videregående skolen i Trøndelag bør være en attraktiv og sentral samarbeidspartner både for næringslivet og forskningsmiljøene i arbeidet med grønnere fremtid og sirkulær økonomi. Dette er et utfordrende prosjekt både når det gjelder utdanning og danning. Dette handler ikke bare om kompetanseutvikling og faglig fornyelse. Dette handler i høyeste grad også om utvikling av holdninger og handlinger og forståelse av både nærings- og miljøpolitiske hensyn.

Overgangen til en sirkulær økonomi innebærer bl.a. økt ressursutnyttelse av avfall, utnyttelse av biprodukter fra industrien til nytt råstoff, mer ressurseffektive produksjonsprosesser, samt utvikling av produkter som enkelt kan oppgraderes, brukes på nytt og til slutt resirkuleres. Det anslås at dette samlet sett kan gi opptil 3 millioner nye arbeidsplasser i EU og en årlig økonomisk gevinst på 1.800 milliarder euro innen 2030. I følge direktøren i Norsk Industri må vi utnytte EU sin drivkraft for å skape nye industriarbeidsplasser også i Norge.

Stein Lier Hansen har uttalt at Norsk Industri er godt rustet for en sirkulær økonomi der ressursene i samfunnet utnyttes mest mulig effektivt. Dette vil gi oss enda flere konkurransedyktige og miljøvennlige arbeidsplasser, mener Hansen. Han gir norske myndigheter noen råd på veien: 

1. Sats på næringsrettet forskning og innovasjon 

2. Stimuler til offentlige anskaffelser som bidrar til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon 

3. Sett nasjonale mål som prioriterer resirkulering av avfall fremfor energiutnyttelse 

4. Sørg for at materialer som kan resirkuleres sorteres ut, før restavfallet utnyttes til energi. 

Undertegnede synes råd nr. 1 fra Stein Lier Hansen er av særlig interesse, bl.a. fordi Hemne videregående skole ligger i et kjerneområde for prosessindustri. En stor del av norsk industriell FoU er i prosessindustrien, og prosessindustrien representerer en stor og viktig del av den nasjonale industrikompetansen.

I Hemne-Aure-regionen foregår en formidabel utvikling av prosessindustrien både i spissing og bredde. Dette gjelder både tradisjonell tungindustri gjennom Wacker Chemicals Norway storsatsing på Holla, Equinors metanol- og gassproduksjon på Tjeldbergodden, Aquagens utbygging på Kyrksæterøra, Salmars planer for storstilt utbygging i Kjørsvikbugen. I tillegg jobbes det med planer for videre utbygging både i Lerøy Belsvika i Hemne, Tjeldbergodden Rensefisk i Kjørsvikbugen og Njård Salmon i Kjørsvikbugen. Alle disse aktørene er avhengig av riktig og god prosesskompetanse, og Hemne videregående skole ønsker å spille en viktig rolle i denne sammenhengen.

Gjennom et allerede veletablert og godt samarbeid mellom skole og næringsliv ønsker undertegnede at det vil være mulig å videreutvikle et FoU-miljø der innovasjon i større grad rettes mot store næringsaktører som driver egen forskning. En av forutsetningene for at man kan lykkes best mulig med dette, er at det skapes arenaer som kan være en koblingsboks mellom forskning, utdanning og innovasjonsmiljø. Det er derfor svært gledelig at Trøndelag fylkeskommune nå har startet planlegging for bygging av nye arealer for det nye kjemiprosess- og laboratoriefaget ved Hemne videregående skole.

Store og tunge aktører som Equinor, Aquagen og Wacker ønsker en arena hvor forskning og utviklingsmiljø, kompetansemiljøer fra prosessnæringa og videregående opplæring kan bidra til kunnskaps- og næringsutvikling innen etablert og fremtidig prosessindustri nasjonalt og internasjonalt. Nye og moderne arealer ved Hemne videregående skole vil være et viktig bidrag i denne sammenheng, spesielt med tanke på den meget tette koblingen som allerede eksisterer mellom skolen og prosessnæringen.

I en tid med økende krav om omstilling i arbeids- og næringslivet, må vi ønske slike tiltak særlig velkommen. For å holde oss i verdenstoppen i næringslivet, må vi bli flinkere til å finne nye produkter og nye løsninger. Vi må ta i bruk mer forskning og dele kunnskapen mellom oss. Kunnskap er en helt spesiell og unik ressurs: Jo mer den brukes og deles jo mer blir det av den. 

I stadig større grad erfarer vi at ulike næringer har mer felles jo mer de samarbeider. I etterspørselen etter fremtidig arbeidskraft vil fagovergripende kompetanser og flerfaglighet bli stadig mer etterspurt. Her ønsker Hemne videregående skole å spille en sentral rolle med utvikling av fremtidig kompetansekraft!

En grønnere fremtid og sirkulær økonomi er avhengig av etablerte samspillarena hvor FoU-miljø, næringsliv og fagutdanninginstitusjoner kan legge grunnlaget for en langsiktig og bærekraftig kultur for samhandling og kunnskapsdeling. Dette kan forhåpentligvis bidra til næringsrettet forskning og innovasjon, økt ressursutnyttelse og mer ressurseffektive produksjonsprosesser. Dette er også særdeles viktig for å sikre sysselsetting og attraktive bo -og arbeidsregioner i distrikts-Norge der størsteparten av verdiskapingen skjer.