Enorme mengder farlig spesialavfall kan bli lagret på Raudsand. Nåværende lager på Langøya ved Holmestrand er snart fullt, og Rausand blir vurdert som et av de mest aktuelle stedene for nytt lager.

Om planene blir realisert skal det sprenges ut store fjellhaller som skal fylles med farlig avfall. Mesteparten av avfallet vil komme langveisfra. Det farlige avfallet skal fraktes med båt langs hele kysten av Sør-Norge, forbi Stad og Hustadvika, passere Kristiansund og gå videre inn Freifjorden og Tingvoll-/Sunndalsfjorden.

Med den mengden avfall det er snakk om, vil det gjennomsnittlig alle hverdager komme et fullastet skip (cirka 3.500-tonnere) som skal losses på Raudsand. Avfallet skal behandles i et anlegg som skal etableres nede ved sjøen før det sendes til deponi i fjellhaller. Kapasiteten til anlegget skal være dimensjonert for minst 20 års drift og vil koste flere milliarder. 

Avfallet det er snakk om kommer fra mange ulike kilder og består blant annet av syrer, tungmetaller (for eksempel kvikksølv, kadmium, bly) og PCB.

Å la skip med farlig avfall kontinuerlig trafikkere de utsatte havområdene fra Lindesnes og nordover vil innebære betydelig risiko. Konsekvensen ved uhell under transport kan bli katastrofal. Vårt omdømme som sjømatnasjon står på spill. Hva skjer med Norges gigantiske satsing på verdiskaping i havrommet dersom det blir uhell og en båtlast havner i sjøen?

Sunndalsfjorden er nasjonal laksefjord, men den er allerede mer enn nok belastet med forurensing fra industriaktivitet, både fra aluminiumsverket på Sunndalsøra og tidligere aktivitet på Rausand. Historien har vist at selv med gjentatte pålegg er myndighetene ute av stand til å kontrollere aktivitetene og forhindre at det skjer forurensing.

Det er påvist betydelig forurensing i fjorden utenfor Raudsand. Undersøkelse i 2013 viste sterk forurensing med bly, sink og PCB. Bunnsedimentene i hele 30 km utenfor Rausand er sterkt forurenset med metallene kobber og nikkel. Mattilsynet advarer mot å spise skjell fra fjorden på grunn av forurensingene. Det er uakseptabelt å fortsette ytterligere med aktiviteter som kan ødelegge livet i fjorden.

Deponi, slik det planlegges på Raudsand, representerer gårsdagens løsning på håndtering av avfall. MDG Tingvoll går sterkt imot disse planene. 

I framtida må tungmetaller og andre verdifulle ressurser resirkuleres i stedet for å bli spesialavfall. Metaller som bly, sink, kobber og kadmium må gjenvinnes for at det skal bli mindre behov for å ta ut slike metaller fra naturen.  MDG Tingvoll mener at behandling av avfallet må skje nærmest mulig der det produseres for å redusere faren for at det kommer på avveie under transport. Behandling og lagring av spesialavfall må skje i områder uten fare for avrenning til vassdrag og sjø.

Les saker fra din kommune

Her har vi samlet nyheter fra kommunene på Nordmøre:

Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Halsa, Gjemnes, Tingvoll, Smøla, Sunndal, Surnadal, Rindal.