Kommunale bygg i Tingvoll kommune og flytting av Trøa bofellesskap

Kveldheim omsorgsboliger (nærmest) og Trøa bofellesskap for psykisk utviklingshemmede (brunt hus som skimtes til høyre i bildet) i Tingvoll.

Kveldheim omsorgsboliger (nærmest) og Trøa bofellesskap for psykisk utviklingshemmede (brunt hus som skimtes til høyre i bildet) i Tingvoll.

Av
DEL

LeserbrevTil Tingvoll Formannskap v/ordføreren. Dette er et innspill og en reaksjon fra de pårørende/verger av nåværende og kommende beboere på Trøa i forbindelse med kommunens behandling av sak 49/2018 om omsorgsboliger i formannskapet 21.08.2018.

Da HVPU-reformen kom i 1991, og ansvaret ble flyttet fra fylke til kommune, var intensjonen å få brukerene bort fra institusjoner og legge til rette for sentrumsnær beliggenhet, slik at det ble lettere for dem å bruke tilbud som fantes der de bodde. De skulle bestemme mer over egen hverdag. Bli en del av samfunnet og unngå stigmatisering.

Vi som pårørende/vergegruppe fikk en orientering vedr. kommunens planer om ombygging av Kveldheim til omsorgsboliger for brukere av habiliteringstjenesten den 28. mai 2018. De pårørende stilte i dette møtet spørsmål om hvorfor ikke nybygging var et alternativ? Fra de pårørende ble det pekt på at det var gitt informasjon fra kommunen for cirka 4 år siden om planer for nybygging av omsorgsboliger nesten var klare. Etter det hørte man lite fra kommunen om dette før nå ...

Kommunens representant på infomøtet den 28. mai, som også er saksbehandler i saken, lovde å undersøke om disse tidligere planene. Gunnar Nilsen Skuggevik ble av de som var på møtet valgt til å være pårørende/vergers representant i arbeidet med alternativer for omsorgsboliger, uavhengig av om det skulle bli aktuelt med opprusting av eksisterende bygningsmasse eller nybygging. Overraskelsen var derfor stor når saken ble lagt fram uten at nybygg i det hele tatt var vurdert. I tillegg står det at Skuggevik sitter i byggekomiteen for ombygging av Kveldheim som ikke akkurat er ei gruppe for å se på alternative løsninger. I saksframlegget fra kommunen til formannskapet virket det dermed som om pårørende/verger var positiv til ombygging av Kveldheim, og var inneforstått med at dette var det eneste alternativet. Dette er langt fra sannheten. Selv om man hadde prøvd, hadde det vært vanskelig å finne en tomt i Tingvoll som bryter mer intensjonen i reformen enn Kveldheim.

Som pårørende til beboere ved Trøa finner vi det overraskende og urovekkende at det plutselig kommer kun ett alternativ opp til behandling. Etter vår mening ser det ut til å være en saksframstilling som ikke tar inn over seg kravene i den nasjonale HVPU-reformen hvor rettighetene til beboerne skal være i fokus, hvor tilrettelegging for å kunne bli så selvstendig som mulig har høyeste prioritet og hvor hjelpebehovene til beboerne styrer tjenestetilbudet. Her skinner det igjennom at kommunen har bygningsmasse de gjerne vil benytte om igjen, til det som i beste fall blir halvgode løsninger. Og slike løsninger blir sjelden framtidsrettede nok til å dekke framtidige krav og behov. Slik ombygging med en del begrensende forutsetninger er nokså langt unna det som blir sett på som gode planløsninger og moderne omsorgsboliger. En ombygging av Kveldheim vil fortsatt bære preg av en «institusjonsløsning» og beliggenheten for våre nærmeste er ikke god. Arealene rundt Kveldheim gir små muligheter for å få til gode løsninger for beboere med bl.a. rullestoler og folketrygdbiler. Området er trangt, bratt, isete om vinteren og ikke ideelt for å få til et attraktivt uteområde. Dessverre bærer beliggenheten preg av å være «borte i et hjørne», lengst vekk fra de funksjonene som gjerne skulle vært nærme.

Hovedtiltaket i HVPU-reformen var nedlegging av de store sentralinstitusjonene. Målet var «å bedre og normalisere levekårene for mennesker med psykisk utviklingshemming, og legge forholdene til rette for at personer med utviklingshemming så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre». Dette blir bare mer aktuelt siden Stortinget 12. juni 2018 ba regjeringen legge frem en stortingsmelding med forslag til tiltak for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine menneskerettigheter på lik linje med andre. Dette etter forslag fra to stortingsrepresentanter fra KrF, og som oppfølging av NOU 2016:17 «På lik linje». Utvalget hadde gjennomgått rettighetssituasjonen for personer med utviklingshemming, og pekte på en lang rekke gap mellom dagens situasjon og ønsket situasjon.  Vi mener Tingvoll kommunen nå har en gyllen mulighet til å oppfylle mange av intensjonene i HVPU-reformen, og å være litt i forkant av kommende stortingsmelding ved å bygge noe som ivaretar både beboernes og de ansatte sine behov for godt bo- og arbeidsmiljø. Vi ber kommunens politikere nå være sitt ansvar bevisst og legge godt til rette for noen av de innbyggerne i Tingvoll som virkelig trenger god hjelp og tilrettelegging, og har krav på å få det!

Kommunen har dessverre solgt et av de beste arealene i Tingvoll sentrum (Larsbakken), men vi mener at fortsatt har kommunen har egnede arealer. Vi foreslår å benytte kommunens areal langs fylkesvei 302 vest for miljøstasjonen (gnr. 81/135 Kalvehagen). Dette bør være en tilstrekkelig stor tomt, sentrumsnært, nært til Miljøkompaniet, butikker og andre tilbud som beboerne vil kunne være brukere av.

Vi er glade for at saken ikke ble kjørt i gjennom uten en bredere vurdering, og mener at Tingvoll kommune nå har mulighet til å fatte vedtak som vil gi brukerne av habiliteringstjenesten det de har behov for! Vi håper også at pårørendegruppa vil bli sterkt koblet på i forhold til videre arbeid med å få til gode løsninger for de som har behov for omsorgsboliger og habiliteringstjenester i Tingvoll.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags