Statsbudsjettet 2018 gir fortsatt satsing på forskning, utdanning og entreprenørskap i Møre og Romsdal.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å øke bevilgningen til Høgskolen i Molde med 1,3 millioner kroner. Det skal gå til å etablere 30 nye studieplasser ved høgskolesenteret i Kristiansund. Det er gledelig at arbeidet med å styrke Campus Kristiansund nå fortsetter.

Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til NTNU med 3 millioner kroner til 70 studieplasser i IKT. Jeg forventer at en del av disse studieplassene også tilfaller IKT-utdanning ved NTNU i Ålesund.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) med 2 millioner kroner for 2018.  NORSØK er en privat, selvstendig stiftelse og et nasjonalt senter for tverrfaglig forskning og kunnskapsformidling for å utvikle økologisk landbruk. NORSØK forvalter også Tingvoll gård, som skal drives som et økologisk gardsbruk. NORSØK vil bidra med kunnskap for et mer bærekraftig landbruk og samfunn, og midlene skal gå utvikling og formidling av kunnskap om produksjon og forbruk av økologisk mat.

Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Dette kommer i tillegg til forslaget om 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis.

Det foreslås også å bevilge i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013. Bevilgningen inkluderer beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Dette er gode nyheter for Møre og Romsdal, og vil kunne stimulere til økt forskningsinnsats innenfor marin næring.

Skattefunn vil være åpen for alle næringer. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Målet er at Kapitalfunn skal gjøre det mer attraktivt å investere i oppstartbedrifter, noe som vil kunne gi bedre vilkår for disse bedriftene i Møre og Romsdal.