KS Bedrift Havn sitt inntrykk av samferdselsbudsjettet er at lastebilenes konkurranseevne videreføres på bekostning av sjøtransporten. Det var forventet en betydelig satsing på samferdsel før regjeringen la frem statsbudsjettet for 2018, men en slik skjevfordeling var svært overraskende!

I statsbudsjettet for 2017 fikk veitransporten tildelt nesten halvparten av Samferdselsdepartementets totale budsjett, mens kystforvaltningen fikk redusert sitt budsjett til 2,5 milliarder. Når veitransporten økes med ytterligere 7,7 prosent i statsbudsjettet for 2018 hjelper det lite at sjøtransporten får en etterlengtet økning – på beskjedne 1,5 prosent. Prisstigningen lagt til grunn blir det en reell nedgang også i 2018. Gode veiforbindelser er viktig også for havnene, men budsjettet overstimulerer veien i forhold til sjøen.  

På den positive siden er det bevilget 72 millioner kroner til overføring av gods fra vei til sjø. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen følger til en viss grad opp ordningen utlyst tidligere i år, selv om den reduseres med om lag 7 millioner kroner. Dette er et viktig tiltak for å styrke sjøtransportens konkurranseevne – nettopp gjennom en økning av andelen gods på sjø.

Det er derimot ikke bare tilskudd til flytting av gods fra vei til sjø som bestemmer sjøtransportens konkurransekraft. Blant annet kan økt effektivitet i havner bidra til å påvirke direkte kostnader ved godshåndtering og dermed redusere skipenes liggetid til kai. Investering i havner kan også bidra til et grønnere opphold i havnen, eksempelvis gjennom landstrømsanlegg.

I denne sammenhengen viet regjeringen stor plass til en tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner i NTP 2018-2029. Sammen med tilskudd til havnesamarbeid skulle dette bidra til å gjøre havnene mer grønne og robuste, og derigjennom styrke sjøtransportens konkurranseevne. I budsjettet er imidlertid ikke tilskuddsordningen for miljøvennlige og effektive havner nevnt med et ord. Videre bortimot halverer Samferdselsministeren tilskuddet til kommunale fiskerihavner.

Til tross for en budsjettøkning på 1,5 prosent i sjøtransport vil sjøtransportens konkurransekraft gå på bekostning av økende veitransport. Den svekkede konkurranseevnen begrenser havnenes utvikling og sinker/reduserer deres mulighet til å tilrettelegge for en mer miljøvennlig skipsfart under det grønne skiftet.

KS Bedrift Havn forventet et godt kystbudsjett med mye god vind i seilene, men i stedet for en god sjørøverfest ble det et budsjett for landkrabber.