Innovative helsetjenester – har Smøla kommune noe å lære bort?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDe ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester jobber under kontinuerlig press for å løse utfordringene med en voksende gruppe eldre med mer komplekse sykdomsbilder, i kombinasjon med strammere økonomi. Kommunene må derfor utvikle stadig nye og smartere måter å arbeide og samhandle på. På nasjonalt nivå er det igangsatt flere tiltak for å styrke pasienters medvirkning i arbeidet med å forbedre helsetjenestene, som for eksempel «Morgendagens omsorg» og «Innovasjon i Omsorg».

Med inspirasjon fra England, har Smøla kommune innført en metode for tverrfaglig samhandling, kalt Virtuell avdeling for multisyke eldre. Ordningen vektlegger en helhetlig oversikt over pasientbehov og risikovurderinger, samt tiltak som er hentet fra «Det gode pasientforløp». En Virtuell avdeling er ingen fysisk avdeling, men et rammeverk hvor all relevant informasjon om pasienten underlegges en tverrfaglig vurdering i tett samarbeid med pasient og pårørende. Slik legges det til rette for løsninger som er mer skreddersydd pasientenes behov og ønsker. Gjennom prosjektet «Virtuell avdeling i kommunehelsetjenesten: Smartere og bedre samhandling for multisyke eldre» har vi innhentet informasjon om ansattes erfaringer med VA og belyst hvilke samfunnsøkonomiske effekter ordningen bidrar til å realisere.

Etablering av Virtuell avdeling i Smøla kommune

Smøla kommune har jobbet aktivt for å implementere statlige satsningsområder for kvalitetssikring av helsetjenestene over flere år. Virtuell avdeling (VA) for multisyke eldre ble igangsatt i mars 2018, og etter ni måneder har 30 pasienter vært innom avdelingen. Pasientene følges opp av kommunens tverrfaglige team med tre kommuneleger, to-tre sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og en klinisk sosionom. Teamet ledes av en spesialsykepleier med master i avansert klinisk sykepleie. Organiseringen i VA gir et rammeverk for vurdering og levering av hjemmebaserte tjenester til et prioritert utvalg av pasienter med forhøyet risiko for å bli (re-)innlagt på sykehus eller sykehjem. Pasientene består i hovedsak av personer som har utfordringer knyttet til akutt forverrelse av sykdom, skader eller generell funksjonssvikt. Pasientene i VA har ofte behov for tett og tverrfaglig oppfølging i overgangen fra institusjon til hjemmet. Inneliggende pasienter i VA får en systematisk og tverrfaglig oppfølging over fire-fem uker. Deretter gjennomføres en evaluering, hvor det tverrfaglige teamet vurderer om målene for perioden er nådd. I tett samarbeid med pasient og pårørende utarbeides en plan for oppfølging etter utskrivelse.

For å få kunnskap om de ansattes opplevelse av å arbeide med VA, benyttet vi metodikken «fokusgruppeintervju». Seks av de ansatte i VA-teamet samtykket til å delta og intervjuene tok utgangspunkt i deres erfaringer med tverrfaglig samhandling i VA, samt utfordringer og gevinster. Gjennom intervjuene ga flere av informantene uttrykk for at tverrfaglig samarbeid er viktig for å ivareta det økende antall multisyke pasienter med komplekse utfordringer. Vi fant at arbeidsformen har stor betydning for økt pasientsikkerhet og kvaliteten på tjenestene de leverer.

Samfunnsøkonomiske gevinster

Innføring av VA har tydeliggjort roller og ansvar, noe informantene forteller bidrar til økt jobbmotivasjon og trivsel. Arbeidsmetodikken har gitt større gjensidig anerkjennelse av kompetanse, og de ulike profesjonene kontakter hverandre oftere for å utveksle erfaring utenom VA-møtene.Økt jobbmotivasjon og trivsel er viktige faktorer for å redusere sykefraværet.

Andre gevinster ved tverrfaglige møter er økt kunnskap og bevissthet som reduserer misforståelser og gir mer effektiv bruk av tid og ressurser. Flere opplever at VA har bidratt til nedgang i innleggelser og reinnleggelser i sykehus, fordi akutt forverring er blitt avdekket på et tidligere tidspunkt, slik at behandling er igangsatt raskere. De nevner at de systematiske vurderingene og oppfølgingene har ført til at pasienter i større grad blir behandlet i hjemmet. VA erstatter etter deres mening derfor noe av funksjonen til dagens korttidsavdeling på sykehjemmet. I tillegg mener informantene at etableringen av VA har ført til at færre pasienter blir liggende ferdigbehandlet på sykehuset.

Enhver endring medfører ofte økt arbeidsbelastning i en periode, noe også funnene i denne studien viser. De ansattes opplevelse av å levere tjenester av høy kvalitet gjennom tett og konstruktivt tverrfaglig samarbeid i VA, synes imidlertid å overskygge merarbeid i etableringsfasen i det første driftsåret. For å utvikle VA konseptet, mener informantene at det er behov for økt interkommunalt samarbeid som en mulig løsning for å skaffe kompetanse de ikke har tilgang på i dag, for eksempel ernæringsfysiolog og psykolog.

Konklusjon

Innføring av Virtuell avdeling har bidratt til økt tverrfaglig samhandling i ivaretagelse av multisyke pasienter i hjemmetjenesten i Smøla kommune. Felles fokus på hva som er pasientens beste, har økt satsingen på forebyggende og behandlende tiltak for å redusere alvorlige forverrelser av kroniske sykdomstilstander. I tillegg kan tidligere oppdagelse av akutt forverring av helsetilstand som for eksempel infeksjoner, bidra til raskere behandling. Dette sparer både pasienter og samfunnet for kostbare innleggelser og reinnleggelser i sykehjem eller sykehus. Gjennom mer effektiv tidsbruk og redusert sykefravær, kan kommunen i tillegg spare utgifter. Dette kan på lang sikt redusere behovet for nye sykehjemsplasser. I tillegg kan det å yte tjenester av god kvalitet øke pasientsikkerheten. Vi mener derfor at andre kommuner har mye å lære av den systematiske tverrfaglige samhandlingen Smøla kommune har i sin Virtuelle avdeling.

Kronikken bygger på rapporten «Virtuell avdeling i Smøla kommune. Smartere og bedre samhandling for hjemmeboende multisyke pasienter?» 1804, Møreforsking Molde, finansiert av Smøla kommune gjennom Mobiliseringsprosjekt (MobPro) i Forskningsrådets FORREGION-program.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags