Etter ulveforliket er det ingen tvil: Norge hater rovdyr. Det er bare trist.

I 1970 ble ulven erklært utryddet i Norge. Etter gradvis gjeninnføring, insisterte vi på at ulven måtte holde seg i et begrenset område. Denne sonen innskrenket vi så til en tynn stripe langs svenskegrensen. Nå er det så få ulv at flokken står i konstant fare for å utryddes.

Likevel har et flertall i Stortinget gått inn for å innskrenke ulvesonen og senke bestandmålene. Resultatet er at en større del av den norske ulvebestanden vil bli skutt til høsten. Dette er i verste fall spikeren i kista for norsk ulv på norsk jord, som allerede er truet på grunn av ulovlig jakt og langvarig innavl.

Ulven er ikke den eneste arten som står i sterk fare for utryddelse. Men det spesielle med ulvens situasjon er at det er stortingsflertallets politiske preferanser som er ulvens største trussel.

Vi mener det er svært beklagelig at politikerne går inn for en slik radikal inngripen i de kompliserte økosystemene som finnes i norsk natur. Blir vi et ulveløst land, kommer dette trolig til å rokke ved balansen mellom andre arter. Det er også høyst tvilsomt at Norge vil greie å opprettholde forpliktelsene vi har i henhold til Bernkonvensjonen.

Og nettopp derfor gir vi ikke opp kampen for en rettferdig rovdyrforvaltning. Heldigvis finnes det løsninger å kjempe for: Vi trenger mer penger til konfliktdempende tiltak i de eksisterende ulvesonene. Vi bør utrede modeller for gjeting på utmarksbeite, og utrede hvorvidt det er mulig å innføre saueraser som er bedre egnet til å beskytte seg mot rovdyr.

Vi må løpende vurdere hvorvidt ny teknologi kan hjelpe oss med å sikre god oversikt over bestandene, slik at både sau og ulv kan leve i norsk natur, uten den skadelige konflikten som i dag finnes mellom naturvernere og landbruksnæringa. Vi gir oss ikke.