Statistikk fra SSB, OECD og Finansdepartementet viser det samme; de økonomiske forskjellene i Norge har økt kraftig under den blå regjeringa. I 2014 tjente den rikeste 10 % av husholdningene 21 % av alle inntekter. Den fattigste 10 % tjente bare 3,8 % av inntektene. Den rikeste 10 % eier nå halvparten av all formue i Norge.

Regjeringa har kutta i formuesskatten og fjerna arveavgifta. Det har blitt enda mer lukrativt å arve. Samtidig har de kutta i viktige ordninger for noen av dem med lavest inntekt fra før. Kuttet i barnetillegget for uføre har ført til store inntektstap for noen av familiene med lavest inntekt. Arbeidsledige har fått kutta feriepengene, – en tilleggsbelastning for dem som allerede har mista jobben. Nå skal det også strammes inn på arbeidsavklaringspenger for syke. Denne utviklinga kan ikke fortsette!

I USA står den demokratiske sosialisten Bernie Sanders i spissen for en voksende progressiv bevegelse som forenkla sagt vil at USA skal bli mer likt Norge. Den nordiske modellen, med små forskjeller mellom folk, er et ideal for mange land.

Her i landet har vi, paradoksalt nok, ei regjering og et stortingsflertall som fører en politikk som gjør at Norge blir mer likt USA – med større forskjeller mellom folk.

Et samfunn med små forskjeller er et sunt samfunn. Et samfunn med store økonomiske forskjeller er grunnleggende usunt. Pikettys bok «Ulikhetens pris» dokumenterer hvordan tilliten mellom folk svekkes i samfunn med store forskjeller, mens samfunn med små forskjeller har mindre sosiale problemer. I tillegg gir små forskjeller større økonomisk vekst, og sjansen for at barn av foreldre med lav utdanning skal få høyere utdanning øker.

SV tar kampen mot forskjells-Norge, mot dem som gjør Norge mer likt USA. SV vil ha et trygt arbeidsliv hvor faste stillinger og heltid er regelen. En boligpolitikk som gjør det mulig for ungdom å komme inn på boligmarkedet uavhengig av foreldrenes økonomi. Et langt mer omfordelende skattesystem, der vi senker skatten på arbeid og øker den på formue og arv over 1 million. En skole der vi legger til rette for at sosial bakgrunn skal ha minst mulig å si for læring og elevers utvikling. Vi vil redusere barnefattigdommen, blant annet gjennom å øke barnetrygda. Dessuten må vi ha en effektiv kamp mot sosial dumping. Derfor vil SV arbeide for å erstatte EØS-avtalen med en ny handels- og samarbeidsavtale.