Høyre og Fremskrittspartiet har blitt enige med Venstre og Kristelig Folkeparti om et statsbudsjett for 2018 som legger til rette for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig og trygt velferdssamfunn. Selv om neste års budsjett blir stramt, har vi funnet rom til å prioritere viktige saker for Norge. Det investeres i flere nye sykehus, raskere behandling og bedre helsetjenester. Vi ruster opp Forsvaret, setter av penger til flere lærere og bedre utdanning, styrker satsingen på vei og jernbane, tiltak for å få flere ledige hender i jobb og mer velferd ute i kommunene. 

Pasientens helsevesen

Ventetidene går ned, antallet pasientbehandlinger går opp og kvaliteten i helsevesenet blir bedre, men fortsatt gjenstår mange uløste oppgaver i helsesektoren. Derfor foreslår vi i statsbudsjettet for 2018 et nytt krafttak for raskere og bedre pasientbehandling. Det gis penger til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, nytt klinikkbygg ved Radiumhospitalet og nytt sykehus i Drammen. I tillegg legges det til rette for realisering av utbygging og modernisering av sykehuset i Haugesund. Vi tar i bruk mangfoldet av private og ideelle helseaktører. Alt for å skape et helsevesen der pasientens behov kommer før systemets.

Billigere å jobbe og å skape flere jobber

Norsk økonomi har vært gjennom et tilbakeslag, men er nå langt på vei friskmeldt. De fleste anslagene tilsier at vi fremover vil oppleve høyere økonomisk vekst enn normalt. Det er godt nytt, fordi økt økonomisk vekst betyr flere i arbeid. Flere i arbeid betyr økte inntekter og lavere utgifter for fellesskapet, mindre forskjeller og et mer bærekraftig velferdssamfunn. Likevel må flere av de gode ideene i bygd og by bli til flere bedrifter og lønnsomme jobber. Siden vi overtok regjeringsmakten i 2013 har vi hvert år gjort det billigere å jobbe og billigere å drive butikk i Norge. Person- og selskapsskatten er redusert fra 28 til 24 prosent. Nå foreslår vi å senke skattene videre ned til 23 prosent og fase ut maskinskatten. Fordi arbeid og flere lønnsomme jobber er det sikreste fundamentet å bygge videre vekst og velstand på, og flere i jobb betyr at vi sikrer fortsatt små forskjeller i Norge.

Bærekraftig velferdssamfunn

Høyres viktigste prosjekt er å sikre et bærekraftig og trygt Norge. Det krever at vi holder igjen på pengebruken i årene som kommer, men også reduserer antallet unge utenfor arbeid og utdanning, omstiller økonomien og samfunnet i en grønnere retning og gir flere barn muligheter uavhengig av sosial bakgrunn. I møte med disse utfordringene er det ikke rom for Arbeiderpartiet og venstresidens vingling og reversering. Utfordringene må møtes med politiske løsninger. Det håper jeg Arbeiderpartiet og Gahr Støre snart innser.