Arbeiderpartiet satser tungt på klima i vårt alternative budsjett

Else-May Botten, Arbeiderpartiet.

Else-May Botten, Arbeiderpartiet. Foto:

Av
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

LeserbrevDette er et signal om at vi i Ap tar klimautfordringene på stort alvor og ønsker å ta en enda tydeligere lederrolle i arbeidet for å framskynde overgangen til lavutslippssamfunnet. Arbeiderpartiets svar er en offensiv klimapakke på 2,2 milliarder kroner. I tillegg har vi 300 millioner kroner mer til naturvern.

Vi er krystallklare på at Norge skal oppfylle våre internasjonale forpliktelser. Vi skal nå Paris-målene om kutt i klimagassutslippene. Vi vil føre en klimapolitikk som faktisk virker. Da må vi samarbeide ute, men også ta vårt ansvar her hjemme. Vi får ikke flere sjanser, og vi har ingen tid å miste i overgangen til lavutslippssamfunnet!

Teknologien utvikler seg med stormskritt. Dette gir gode muligheter, men også et stort ansvar for å legge til rette for å ta den i bruk. Politikken må ikke bli hengende etter teknologiutviklingen. Vi trenger en offensiv industripolitikk som bygger oppunder klimautfordringene som vi skal løse. Norge har unike fortrinn for å kunne greie begge deler.

Selv om vi arbeider for å bekjempe den globale oppvarmingen, er klimaendringene allerede her. Derfor må vi sette inn sterke tiltak for klimatilpasning. Da er det forstemmende å være vitne til Frp- og Høyre-regjeringens hvileskjær i klimasatsingen. I budsjettforslaget for neste år kuttes det dramatisk på flomsikring, mens satsingen på CO2-fangst og -lagring stilles i bero. Det kuttes i miljøteknologiordningen som er en populær ordning for industri som utvikler den grønne teknologien og det blir dyrere for familier å kjøpe elbil. Regjeringen somler og skyver problemene foran seg, det har vi ikke tid til.

Legger ved tabellene som viser hvor mye vi har innenfor de enkelte postene:

Tiltak mot utslipp:

Fullskala demonstrasjonsanlegg for CCS, videreføre arbeidet for CCS ved Yara, Norcem og Klemetsrud.

           340,00

Miljøteknologiordningen, herunder en satsing på havbasert fornybar energi

           250,00

El-ferger: Fornyelse av fergeflåten

           100,00

Enova - utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor

           100,00

TransferIt - Teknologioverføring fra petroleumsnæringen

35,00

Forskning og utvikling av framtidens næringer

           150,00

Store kollektivsatsinger i byene

300,00

Jernbane, både drift/vedlikehold og investeringer (bevilgninger til Jernbanedirektoratet)

           400,00

Kystsatsing (Kystverket)

           200,00

Skogvern

             70,00

Verdiskapningsprogram bioøkonomi

25,00

Forskningssentre for havrommet

25,00

Tiltak for klimatilpasning:

Skredsikring, primært riksvei og tunnelsikkerhet

           100,00

Tilskudd til tiltak mot klimaendringer og ekstremvær, økt flom og skred, kartlegging, forebygging, sikring, utstyr, kunnskap

             60,00

Tilskudd til flom- og skredforebygging

             50,00

NVE- anlegg tilskudd til flom- og skredforebygging

             48,00

 TOTALT

2253,00

I tillegg går vi mot regjeringens forslag om avgiftsøkning på elbiler.

Naturvernpakke 
Støtte til den naturlige skolesekken           5,00
Tilskudd til frivillige organisasjoner         10,00
Miljøovervåking, klima og naturforskning, ferdigstille arbeidet med økologisk grunnkart. Oppfølging av klimaforlik og vedtak og handlingsplan for naturmangfold         20,00
Artsdatabanken - oppdatere og kartlegger naturmangfold i Norge, rødliste, svarteliste. Oppfølging av handlingsplan for naturmangfold         25,00
Statlige vannmiljøtiltak, tiltak mot og tilpasning til klimaendringer oppfølging av vanndirektivet,+ tiltak for anadrome laksefisker         51,59
Statlig erverv av friluftsarealer, sikre allemannsretten         10,00
Tiltak og tilrettelegging i verneområdene, forvaltning, oppsyn , informasjon og naturveilending           5,00
Gjennomføring av nasjonalparkplanen, erstatning for vern, tilrettelegging for nye verneområder           5,00
Oppfølging av målet om 10 % skogvern         70,00
Restaurering av myrområder, tiltak for å redusere klimautslipp, redusere flom og tilbakeføring av naturmangfoldet           8,60
Tiltak mot sure vassdrag, bevaring av anadrom laksefisk         10,00
Tiltak mot marin forsøpling         30,00
Tilskudd til friluftsaktiviteter, driftsstøtte til frivillige organisasjoner og friluftsrådene. Tiltak i statlig sikrede friluftsområder, oppfølging av handlingsplan for friluftsliv, styrke skjærgårdstjenestens arbeid - særlig mot marin forsøpling i kystområdene, m.m.         35,00
Styrke arbeidet for å sikre trua arter og naturtyper - oppfølging av handlingsplan for naturmangfold         35,00
           320,18
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags