Kjære kulturminister Trine Skei Grande,

Kultur er et samfunnsgode som alle har rett til å få tilgang til - uansett hor du bor i landet. Operaen i Kristiansund er Norges eldste opera og landets største distriktsopera. Vi har per i dag 40 ansatte med høy kompetanse innen scenekunstproduksjon og undervisning av sang, dans og musikk. Vår bestilling fra staten er at Operaen i Kristiansund skal bidra til at mennesker som bor i Møre og Romsdal kan få tilgang til kultur av høy kvalitet og at vi skal fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse. Vi kan vise til stor aktivitet og høy publikumsdeltagelse - under operafestukene i år hadde vi gjennomsnittlig belegg på 102 prosent på våre 12 operaforestillinger. Besøkstallet har siden 2012 steget med hele 63 prosent og under årets Operafestuker tilsvarer publikumstallet halve Kristiansunds befolkning.

I noe av motstanden mot et nytt opera- og kulturhus har det vært snakket om at dette er et tilbud om finkultur til «fiffen». Jeg regner med at bibliotek, museum og kulturskole ikke er inkludert her. Når det gjelder Operaen i Kristiansund har den vært tuftet på en blandingsmodell med frivillige krefter i alle ledd helt siden den første operaoppsetningen i 1928.

Det er denne brede folkelige forankringen som fortsatt karakteriserer operavirksomheten i Kristiansund og som er nøkkelen til det store engasjementet rundt vår virksomhet. Vårt frivilligregnskap for 2017 viser at Operakoret, Symfoniorkesteret, dansekompaniet og teknisk forening la ned nærmere 50.000 frivillighetstimer, nesten 30 årsverk. Å kalle dette elitekultur og bare for fiffen, er ren og skjær sprøyt.

Men denne blandingsmodellen hadde ikke vært mulig hadde det ikke vært for at det gjøres innenfor en profesjonell ramme - sammen med Operaens ansatte. Og man skal være stolte av at vi har profesjonelle kunst- og kulturarbeidere i Kristiansund. Disse sammen med våre frivillige utøvere fortjener en scene og fasiliteter som gjør at de kan utvikle og løfte seg.  Festiviteten legger store begrensinger på antall utøvere på, bak og foran scenen. Kristiansund har et enormt rikt og variert dansemiljø uten en scene og utfolde seg på. Det samme gjelder musikken. Salen i Festiviteten er rett og slett for liten når et helt Symfoniorkester skal inn. Det er også svært begrensede øvingsrom i Kristiansund. Det nye opera- og kulturhuset vil sysselsette mer enn 100 kulturarbeidere fra dag èn.

Mangelen på egnede fasiliteter går også ut over kulturtilbudet. Riksteateret besøker Sunndalsøra og Surnadal, hopper over Kristiansund, og drar videre til Molde og Ålesund. Alle fire stedene med kulturelle storstuer. Torill Ytreberg, regiondirektøren i NHO Møre og Romsdal har engasjert seg i arbeidet for å realisere dette prosjektet og sier at næringsliv og kultur henger nøye sammen. Hun sier videre at «Nyutdannede i etableringsfasen krever mer enn en god jobb, tak over hodet og full barnehagedekning. Vi vet at et godt og variert kultur- og fritidstilbud er en stadig viktigere driver for tilflytting». NHO påpeker at dette prosjektet vil gjøre fylket vårt til en enda mer attraktiv reiselivs- og opplevelsesdestinasjon.

Operaen i Kristiansund er i dag en kulturmotor for regionen. Vi driver ukentlig undervisning i sang, dans, musikk for 1.300 barn og unge i Kristiansund samt 15 andre kommuner på Nordmøre og i Romsdal. I tillegg er vi et kraftsenter for andre kulturaktører og en ressurs som mange andre nyter godt av. Opera- og kulturhuset er i høyeste grad et regionalt prosjekt som vil spille en nøkkelrolle i utviklingen av en sterk Nordmørsregion.  Å styrke Nordmøre som region er viktigere enn noen gang. Orkide med Smølaordfører Roger Osen i spissen gikk i sommer ut og tydelig signaliserte sin støtte til prosjektet: «.. ved å styrke Kristiansund styrker vi også omlandet … Kulturell infrastruktur er en viktig driver bak tilflytting, og forventningene til kvaliteten på kulturtilbudet øker i takt med utdanningsnivået.»

Det er svært viktig at fremtidens kulturpolitikk anerkjenner viktigheten av å sikre sterke lokale kompetansemiljø som Operaen i Kristiansund. Slike kompetansemiljø har stor betydning for det lokale kulturlivet og bidrar både til å styrke uttrykksmangfoldet og sikrer lokalt forankret kunst- og kulturproduksjon. Den meget omfattende aktiviteten og kunstneriske virksomheten som Operaen har brukt mange tiår på å bygge opp – er nå under sterkt press. Vi trenger å realisere det planlagte opera- og kulturhuset i Kristiansund. Dette prosjektet er et av de viktigste samfunnsprosjektene i Møre og Romsdal. Her skal fire profesjonelle kulturleverandører flytte sammen. Operaen, Nordmøre Museum, Kristiansund bibliotek og kulturskolen utgjør selve bærebjelken i kulturlivet i Kristiansund og på Nordmøre. Det er først når denne infrastrukturen er på plass at vi kan leve opp til vårt fulle potensiale som samfunnsbyggere.

Kulturpolitikken for framtiden må ikke bare sikre nasjonale, men også regionale og lokale kompetansemiljø. Det må gis økonomiske rammer og infrastruktur slik at vi kan oppfylle vårt mandat og sikre kunst og kultur av høy kvalitet og stort mangfold tilgjengelig for alle uansett adresse. Kultur er limet som holder oss sammen som samfunn– det gir oss en felles identitet. I disse tider med store globale og lokale omveltninger er dette viktigere enn noen gang.