Utbygger planlegger et enormt deponi for giftavfall på Raudsand. Det anslås at mengden giftavfall kan overstige 1000 tonn daglig i mer enn 20 år framover i tid.

Store, nye fjellhaller må sprenges ut. Det innebærer trolig pumping av samlevann som også blir spesialavfall. Avfallet det er snakk om kommer fra mange ulike kilder og består blant annet av syrer, tungmetaller (for eksempel kvikksølv, kadmium, bly) og PCB.

I tillegg skal alt spesialavfallet fraktes langs norskekysten og ut forbi Stadt året rundt. Frakt av giftavfallet er risikabelt, enten den foregår langs kysten vår, sårbare fjorder, eller på veien. Uhell under transport eller omlasting kan føre til vidtrekkende miljøskader på blant annet fiskeressurser og gyteområder.

Et nasjonalt deponi bør legges nært der mesteparten av «produksjonen» av slikt avfall skjer og det bør ligge langt i fra fjord og hav. Det bør ikke ligge ved Tingvollfjorden og Sunndalsfjorden.

Dersom dagens politikere på Mørebenken applauderer planene om giftavfall på Raudsand, viser det tydelig at Møre og Romsdal har behov for nye politikere på Stortinget.