Til bystyret i Kristiansund ved ordfører Kjell Neergaard

Av
DEL

LeserbrevSparetiltak i Kristiansund kommune – Uttalelse fra FO Kristiansund. Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for helse – og sosialarbeidere med høyere utdanning.

Rådmannen i Kristiansund har utarbeidet et forslag til sparetiltak for å redusere kommunens utgifter i de nærmeste tre årene. I rådmannens utredning og innstilling til bystyret er det blant annet foreslått tiltak som vil innebære en driftsreduksjon innenfor helse-, omsorgs- og sosialtjenestene på i underkant av 45 mill. kroner, og som antas å gi en reduksjon på 69 årsverk.

FO Kristiansund har gjennomgått rådmannens utredning og de forslagene som nå fremmes. Generelt er vi bekymret for de konsekvensene som mange av forslagene vil ha for brukere og ansatte i helse- omsorgs – og sosialtjenestene. Spesielt er vi opptatt av at konsekvensene blir tilstrekkelig utredet, slik at man kan sikre at avgjørelsene ikke vil gi for negative, og i verste fall, uforsvarlige tjenester for brukerne.

Når det foreslås en reduksjon av vedtakstimer (individuelle tjenester basert på enkeltvedtak) både innenfor hjemmetjenestene, psykisk helse og rus og bo- og habilitering er det avgjørende at man gjør grundige utredninger både når det gjelder konsekvenser for brukerne og det mulige sparepotensialet for kommunen.

Disse tjenestene er basistjenester, og FO har registrert at både brukere, pårørende og ansatte er svært bekymret for disse reduksjonene. Dette har blant annet sammenheng med at mange brukere opplever at dette i dag er «minimumstjenester». En eventuell ytterligere reduksjon vil kunne ha mange negative konsekvenser for den enkelte bruker, og med fare for forverring både av helse, funksjonsnivå og livskvalitet.

Det er også høyst usikkert om sparepotensialet som foreslås er mulig, og vil kreve betydelig saksbehandlingsressurser/prosesser for å gjennomføres. Nye vedtak om tjenester kan påklages av brukerne.

Konsekvensene av kutt i basistjenester er også godt beskrevet i uttalelsene fra tillitsvalgt i helsestasjon og skolehelsetjenesten.

Det er flere enheter innenfor helse – omsorg og sosialtjenestene som rammes ekstra av de foreslåtte sparetiltakene, deriblant enhet for psykisk helse og rus, som er foreslått å skulle kutte tjenestetilbud tilvarende 20 årsverk. Den prosentvise reduksjonen for denne enheten er svært dramatisk og blir av rådmannen forsvart med (sitat) «at det er en bedre helhetlig løsning enn å kutte 12 sykehjemsplasser på Barmannhaugen». Etter FOs mening illustrerer dette at den utredningen som nå foreligger har avgjørende mangler, både når det gjelder

• Å klarlegge reelle konsekvenser for brukere og ansatte

• Å avklare og synliggjøre ressursbruken for gjennomføring

• Å klargjøre reelt sparepotensial

En rekke av forslagene som nå fremmes innebærer vesentlige administrative, organisatoriske og faglige omstillinger/endringer. Samtidig er grunnlaget for om dette er nødvendig, gjennomførbart og faglig forsvarlig i begrenset grad utredet.

FO Kristiansund mener at kommunen, og ikke minst de som nå skal treffe beslutningene, har hatt en fordel av at de ulike konsekvensene, sparepotensialet og gjennomføringsrealismen har vært bedre utredet og beskrevet. I beste fall risikerer man nå å bruke mye ressurser på en ROS – analyse og en videre utredning, etter at kutt-tiltakene er vedtatt. I rådmannens utredning blir dette litt kryptisk beskrevet slik: (sitat) «Dersom innsparingspotensialet ikke kan nås gjennom indikert potensial som det går fram av vedleggene fordelt på ansvar ift. hele årsverk, skal andre tjenester gjennomgås for å nå forventet innsparingspotensial».

Både fagforeninger, brukerorganisasjoner og innbyggerne for øvrig har lang erfaring for at ensidig fokus på økonomiske mål og resultater kan sette både organisasjoner og tjenester under sterkt press. FO er opptatt av at det må være mulig å finne en rimelig balanse mellom behovet for kutt-tiltak og samtidig være trygg på at disse tiltakene ikke har utilsiktede og uforsvarlige konsekvenser både for tjenester/brukere og ansatte. Vi tror at både brukere, ansatte og innbyggerne i kommunen er tjent med at administrasjonen gjør et tilstrekkelig grundig utredningsarbeid, og at det ikke fattes endelige beslutninger før dette foreligger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags