Raseringen av Bolgneset

Av
DEL

MeningerArealstrategiplan for Kristiansund og hvordan denne ikke er forenelig med rasering av Bolgneset.

Den 14.11.2019 gikk et samlet bystyre inn for en arealstrategi fram mot 2050. Denne arealstrategien skal legge grunnlag for kommende arealplaner i kommunen de neste 30 årene. Bystyret hadde en god workshop og flere møter, før den ble endelig vedtatt i bystyret.

I strategiplanen står det bl.a under prinsipp for utvikling;

1. Nullvisjon for nedbygging av viktige friluftsområder og uberørt strandsone eller dyrka mark.

2. Arealplassintensiv virksomhet skal etableres primært i sentrum, sekundært på Løkkemyra

3. Transporthierakiet snus på hodet. Dvs at fotgjengere og syklister og kollektivttransport skal prioriteres først og bilister til slutt.

I tillegg legges det vekt på følgende mål og føringer:

• Vi skal prioritere fortetting og transformasjon av allerede utbygde områder fremfor å bygge ned nye arealer.

• Vi skal bygge videre på den kompakte byen gjennom fortetting og transformasjon av sentrale områder og områder med god kollektivdekning, og jobbe for god tilgjengelighet i kommunen.

• Vi skal tilrettelegge for attraktive næringsarealer i tilstrekkelig omfang og på riktig sted, i et langsiktig perspektiv og sett i sammenheng med våre nabokommuner.

• Vi skal sikre god bokvalitet og gode oppvekstvilkår for barn og unge. Vi skal ta vare på viktig grønnstruktur i kommunen og sørge for god tilgjengelighet til grøntområder i alle bydeler.

• Vi skal jobbe for en klima- og miljøvennlig utvikling av kommunen, og ruste kommunen for forventede klimaendringer.

• Vi skal ta vare på Kristiansunds særpreg og identitet gjennom å ivareta kommunens kulturminner og -miljøer.

Så hvordan er ikke dette forenelig med rasering av et større areal på Bolgneset?

Hvordan ble det til et havteknologisenter på Bolgneset?

Oljedirektoratet: et nytt kapittel i historien om Norges havressurser

Bolgneset, en politisk bestilling: – Skal skape nye arbeidsplasser

Bolgneset er en uberørt strandsone, som vil bli fullstendig rasert for alltid ved å planere et område på ca 1082 daa (dobbelt så stort som Vestbase). Arbeidsplasser skal fortrinnsvis etableres i sentrum/Løkkemyra og i nærhet der folk bor og kollektivtransport. Ingen av disse punktene blir oppfylt ved bygging av Bolgneset. Det er langt unna de større boligområdene, dårlig vei og ingen kollektivtransport. Vi skal bygge attraktive næringsareal. Det er bra, men på Bolgneset er det ikke attraktivt. Det blir en lang vei på jobb, hvor man er avhengig av egen bil. Bedrifter som er tiltenkt etablert, vil være flyplassnære. Det er ikke oppfylt. Da er de ledige tomtene på Pilotveien(som har stått ferdig opparbeid i over 10 år) , bedre egnet.

Videre står det at vi skal se dette i sammenheng med våre nabokommuner. Averøy har allerede ferdig område (som de strever med å fylle med interessenter). Smøla planerer i disse dager et stort område tiltenkt havteknologi. Nasjonalt trenger man ikke et havteknologisenter på hver holme. Da er det bedre å samarbeide og jobbe i lag. Slik at det ikke blir enda mer ødelagt natur i Kristiansund og i våre nabokommuner. Kulturminner vil også gå tapt ved utbygging av Bolgneset.

Men det viktigste ankerpunktet er at vi skal jobbe for en klima og miljøvennlig utvikling av kommunen. Det er ikke noe klimavennlig å anlegge en stor steinørken, som pr dags dato ingen er interessert i. Ei er det miljøvennlig å ødelegge sårbar strandlinje, som har flere rødlistearter (ærfugl, lappfiskeand, oter, hettemåke) og har en flott tareskog, som er et yngle og oppvekstområde både for torsk og sild. Rødlistearter er arter som er delvis eller nært utrydningstruet. De har vi krav om å ta vare på. Det gjør vi ikke ved å bygge ut Bolgneset.

Når vi nå også vet at det i planene står at det ikke er behov for nærhet til sjø, fordi dette er tiltenkt forskning og kontorer, er det utrolig at enkelte partier vil gå inn for en rasering av strandsonen, når det ikke er nødvendig. Da bør vi heller samarbeide med våre naboer evt tilby plass på Fiskeribasen eller Pilotveien. Da sparer vi oss også for 10 års anleggsvirksomhet.

Gro Santi Johnsen, Miljøpartiet De Grønne Kristiansund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags