Ikkje legg ned barnehagen vårres

Av
DEL

LeserbrevKristiansund kommune har tidligere uttalt et mål om at minst halvparten av alle barn i Kristiansund skal gå i en kommunal barnehage. I følge SSB var det reelle tallet i 2018 bare på om lag 40%. Private barnehagers drift og potensielle overskudd finansieres for det meste av skattebetalernes, og således kommunens penger. De private barnehagene har altså en andel på 60% av barna i Kristiansund. I disse dager presenterer arbeidsgruppen bak «Spareprosjektet 2019-2022» et utvetydig forslag om å legge ned ytterligere en kommunal barnehage: Røsslyngveien barnehage på Gomalandet.

Vi er dessverre på ingen måte overrasket over forslaget, selv om kommunen faktisk selv langt på vei dementerte tidligere utspill om nedleggelse i en nyhetssak på kommunens hjemmesider i februar. En nyhetssak som nå snedig nok er fjernet fra kommunens sider, etter at forslaget ble lansert. Dette er nemlig ikke første gang at Røsslyngveien og nedleggelse har vært et tema. Sist varsko kom i fjor høst i bystyrets budsjettbehandling for 2019. Blant argumentene som da ble reist for nedleggelse og innsparing, var blant annet at en skulle spare inn 300.000,- på såkalte stordriftsfordeler. Dette ved at barn i Røsslyngveien ble overført eller tok imot tilbud om plass i en av de større og nye kommunale barnehagene. Ord og argumenter som sammenslåing, robuste fagmiljø, innsparinger og stordriftsfordeler kjenner vi jo allerede godt til her i Kristiansund og Nordmøre. De gir dessverre ikke særlig god gjenklang når det kommer til daglig omsorg og ivaretakelse av våre barn, heller.

Røsslyngveien barnehage er en mellomstor barnehage med flott beliggenhet. Den har en allsidig profil og kommer godt ut i undersøkelser blant både brukere og ansatte. Den er samlokalisert med Gomalandet skole, noe som har gjort overgangen fra barnehage til skole mye bedre og enklere for mange barn i skolemoden alder. Røsslyngveien barnehage er den eneste kommunale barnehagen som har nedslagsfelt mellom de to nye barnehagene som ligger på henholdsvis Nordlandet og i Karihola. I kraft av å være en av få gjenværende institusjoner i bydelen, virker den både samlende og integrerende for befolkningen på Gomalandet. Betydningen og verdien av å ha tilhørighet til et lokalt samlingspunkt kan ikke undervurderes, noe som Øyvind Lyngås er inne på i sitt leserinnlegg i TK 20.mai. Røsslyngveien er en av seks gjenværende kommunale barnehager i Kristiansund. Et tall som nå foreslås redusert til fem. Private barnehager, derimot, finnes det for øyeblikket elleve av. Vi anerkjenner behovet for private barnehager og er ikke i tvil om at disse også leverer kvalitet og omsorg. Men dette må reise følgende spørsmål: På hvilken måte ser arbeidsgruppen bak spareprosjektet for seg at Kristiansund kommune skal nå målet om ha halvparten av kommunens barn i kommunale barnehager ved å legge ned enda en av dem?

I det helt nødvendige arbeidet med effektivisering og innsparing i vår kommune, er utredninger og såkalte ROS-analyser flittig nevnt. Så vidt oss bekjent har verken arbeidsgruppen bak «Spareprosjektet», eller andre instanser involvert i forslaget, forsøkt å kartlegge hvor vidt dagens brukere av Røsslyngveien barnehage faktisk vil benytte seg av kommunale eller private barnehager, gitt at Røsslyngveien legges ned. I dette spørsmålet kan vi bistå: I en undersøkelse vi sendte ut til brukerne av Røsslyngveien barnehage stilte vi følgende spørsmål: Hvis Røsslyngveien barnehage vedtas nedlagt, hvilken barnehage vil da være mest aktuell for din familie? Vi har mottatt svar som representerer 32 barn så langt. Resultatet av undersøkelsen er slående. Ett barns familie svarer at de ikke vet. Ett barns familie sier de vil velge en kommunal barnehage. Mens hele 30 barns foreldre oppgir så langt at de da ønsker seg plass i private barnehager. Dette er fortrinnsvis barnehager som allerede ligger i nedslagsfeltet til Røsslyngveien, eller som er nærmere bosted eller pendlervei. Ergo vil ikke de store nybygde kommunale barnehagene oppleve noen særskilt vekst ved nedlegging av Røsslyngveien barnehage. Det er de private barnehagene som på ny vil kunne sko seg på kommunale driftstilskudd og foreldrebetaling.

Det er nettopp dette som er noe av kjernen med Røsslyngveien barnehage. Den ideelle beliggenheten legger ikke bare til rette for å stimulere en bydel som politikerne selv har sagt «har blitt litt glemt av». Den ligger midt i smørøyet. På vei til eller fra jobb – der er den. Nær nok til at familien kan gå eller sykle sammen – der er den. Vegg i vegg med skolen som barna snart, eller i alle fall inntil videre, skal begynne på – der er den. Med et faglig sterkt og omsorgsfullt personal vi ikke kan få fullrost nok. Som er på jobb og møter barn og voksne med et smil hver dag. Som drar på tur med barna i Folkeparken, i Dunkarsundet, til Vågen. Eller som busser inn til sentrum på biblioteksbesøk, eller til pølsemakeren på Løkkemyra – nettopp fordi det lar seg gjøre. Fordi barnehagen er ikke for stor. Den er akkurat passe. Fordi den er nær - og alle kjenner alle. Da skapes det gode relasjoner, fleksibilitet, trygghet og pedagogiske muligheter. Det mener vi som brukere av barnehagen er de beste premissene for fornuftig og god kommunal barnehagedrift. Dette underbygges også av flere forskningsrapporter, blant annet publisert på regjeringens nettsider med tittelen «mellomstore barnehager er best».

Mange vil kanskje spekulere i at arbeidsgruppen bak Spareprosjektet 2019-2022 forsøker å løse en annen brysom utfordring. Vi sikter til tomteplasseringen av den planlagte nye barneskolen, hvor Gomalandet og Dalabrekka skole skal slås sammen. Det er mange signaler som tyder på at tomteplasseringen av en ny skole kanskje legges til Gomalandet, og kanskje også til Røsslyngveien. Dette er en idé barnefamiliene på Gomalandet naturligvis støtter. I motsatt - og verste fall - vil jo Gomalandet risikere å ende opp uten både kommunal barnehage og skole! Beliggenheten har vi allerede vært inne på, og med enkle arealgrep på kommunal grunn vil det kunne være fullt mulig å finne en løsning som ivaretar både barnehage og skole i umiddelbar nærhet. Men det er grunn til å minne om at det, i likhet med en viss annen sak, foreløpig ikke foreligger en fullgod finansieringsplan av det nye bygget, med mindre det skal gå på bekostning av dagens tilbud til barna i området. Administrasjonen i Kristiansund kommune har selv medgitt at det pedagogiske tilbudet med forskuttert sammenslåing i påvente av ferdig nybygg ikke vil være optimalt. Og det foreligger altså ingen kjent tidshorisont for den nye skolen foreløpig. Det bør vel nevnes at det å slå sammen funksjoner og gi befolkningen et dårligere tjenestetilbud i uoverskuelig fremtid, nettopp for å spare penger i forkant til et fremtidig nybygg, sjeldent faller i god jord her på berget. Vi mener at likheten i disse to uavhengige sakene fremstår som iøynefallende og spesiell.

Det kan i så fall være betimelig å stille spørsmålet om nedleggelsen av Røsslyngveien har vikarierende motiv? Det er i så fall en vågal taktikk for en kommune som, helt rettmessig, etterspør åpenhet og oppriktighet i den andre enden av bordet. Til syvende og sist vil forslaget, hvis vedtatt, kunne øke gapet mellom andelen barn i kommunale og private barnehager, stikk i strid med kommunens uttalte mål. På sikt vil dette kunne føre til økende utgifter til subsidiering av private barnehager, og være et insentiv og stimuli for økning i ytterligere privatisering av barnehager og kanskje også skoler. Vi finner det derfor som en logisk brist at kommunalsjefen i sin rapport til rådmannen, skriver at en del av de økte utgiftene og behovet for innsparinger i barnehageområdet blant annet skyldes: «det faktum at utbetalingene til private barnehager har økt fra 2018 til 2019».

En nedleggelse av Røsslyngveien barnehage vil få store konsekvenser. Samlingspunktet for en sårbar bydel, en nøkkelfaktor for god integrering av familier med minoritetsbakgrunn, og et veldrevet og rutinert arbeidsmiljø vil forsvinne, om forslaget vedtas. Videre må en påregne lengre reisetid og økt privatbilisme for mange av dagens brukere av Røsslyngveien barnehage. Dette da dagens samlokalisering av barnehage og skole vil erstattes av tilbud som vil kunne ligge spredd utover flere av byens land. De aller fleste barnehager i Kristiansund har dårligere tilgang på kollektivtrafikktilbud, enn hva Røsslyngveien har. I og med at kommunen legger planer for trafikksikkerhet og utbedring av sykkel- og kollektivtransport, kan det være hensiktsmessig å trekke dette inn i et større bilde.

Det er frustrerende å være vitne til at vår lokale og veldrevne barnehage, som leverer kvalitet i alle ledd, skal bli ofret fordi barnehagesektoren plutselig har fått et voldsomt merforbruk den siste tiden. Dette merforbruket skyldes først og fremst inndekningen av budsjettsprekken i forbindelse med opprettelsen av de store barnehagene i Karihola og på Nordlandet. At en gjennomfører og bygger kommunale barnehager som tilsynelatende skal være rustet for fremtiden skal kommunen ha noe honnør for, selv om brukerne dessverre ikke ble involvert i prosessen. At de ikke greier å budsjettere skikkelig, men drar med seg negativ kapital som får drastiske konsekvenser for dagens brukertjenester, lover mindre godt når det nå er skolesammenslåing som står for tur.

Det er få gode grunner til å legge ned Røsslyngveien barnehage, men et hav av gode grunner for å sørge for videre drift. Kjære folkevalgte: ikke gjør som helseforetaket. Ikke la dere blende av økonomiske kalkyler som ikke tar hensyn til barnas, befolkningens og en bydels ønsker og behov – lytt til folket – finn alternative løsninger. Ikkje legg ned barnehagen vårres!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags