Gå til sidens hovedinnhold

Seks kommuner bør bli én

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I vår kan Nordmøre gripe en historisk mulighet. Vi kan skape større, sterkere og bedre kommuner, med robuste fagmiljøer lokalisert rundt om i storkommunen, mer rustet til å utnytte det store potensialet Nordmøre har.

På mange måter er næringslivet grenseløst. Samtidig er vi helt avhengige av gode rammevilkår for verdiskapning, rekruttering og sysselsetting. Større kommuner er bedre egnet til å ta rollen som motor i samfunnsutviklingen. Det trenger vi for å ta ut det potensialet som allerede finnes, og som vi i dag får for lite ut av.

Det foreligger flere alternativer for Nordmøre i form av flere intensjonsavtaler Det såkalte «sekskommunealternativet» er det som klart best ivaretar det brede næringsliv sitt behov, og vi slutter oss til målene og vurderingene som er gjort i intensjonsavtalen mellom Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Aure, Tingvoll og Halsa.

Vi ber innbyggerne i disse kommunene støtte dette alternativet gjennom de rådgivende folkeavstemningene eller gjennom innbyggerundersøkelsene. Og vi ber de folkevalgte vedta sammenslåing. De seks kommunene har selv oppsummert meget godt hvorfor dette er riktig, og vi gjengir de fire punktene her:

Den nye kommunen ønsker å ta en tydeligere rolle som samfunnsutvikler, ved å i større grad samle Nordmøres ressurser til beste for regionen. Ved å bygge videre på et godt etablert samarbeid med stor grad av tillit og nære relasjoner vil den nye kommunen samordne krefter for ny vekst, nye arbeidsplasser og ta en klarere strategisk posisjon i regionen.

Den nye kommunen vil bli en sterkere aktør og et tydeligere talerør for lokale interesser og utvikling både i Møre og Romsdal, i Midt-Norge og nasjonalt. Temaet differensiert arbeidsgiveravgift er et eksempel på en slik sak.

Den nye kommunen vil bygge videre på tidligere suksesser og jobbe målrettet for å realisere viktige samferdselsforbindelser. Dette er viktig for å utnytte kommunens strategiske posisjon på kysten. Den nye kommunen vil løfte fram gode kollektivløsninger, og styrke etablerte samband for å etablere kommunen som et felles bo- og arbeidsmarked samt redusere avstanden til kommunesenteret.

Den nye kommunen får et større fagmiljø både administrativt og i basistjenester. Dette kan gi mindre sårbare tjenester, bedre rekruttering og mer og bredere kompetanse, slik at vi samlet sett får bedre grunnlag for en god tjenesteproduksjon. Kommunen kan håndtere de fleste oppgavene selv og har begrenset behov for interkommunalt tjenestesamarbeid.

Fra næringslivets side vil vi særlig legge vekt på de utviklingsmulighetene som er beskrevet i framtidsanalysen for Nordmøre, presentert på Nordmørskonferansen tidligere i år. Vi støtter de seks kommunenes forslag om å utvikle det potensialet analysen peker på gjennom å etablere et strategisk utviklingsteam. I avtalen heter det at teamet skal styrke kommunens rolle som samfunnsutvikler, slik at den nye kommunen griper mulighetene i regionen.

Den nye kommunen ønsker også å etablere et regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling. Ifølge avtalen skal dagens kommuner samarbeide om utviklingen av senteret fram til den nye kommunen er klar i 2020. Dette mener vi er en viktig og riktig satsing på et område i stor vekst og med store muligheter.

Den nye kommunen har som mål å utvikle et kompetansesenter innen grønn energi og framtidige energiløsninger. Kommunen skal utvikles til en økokommune, og en nasjonal spydspiss for det grønne skiftet. I Tingvoll er det betydelig kompetanse fra før, og det er naturlig at senteret for denne virksomheten i den nye kommunen legges dit.

Tingvoll kommune har også en større andel høyt utdannende enn hva status er for Nordmøre ellers. En storkommune vil stå bedre rustet slik at andelen innbyggere med høyere utdanning øker. Derfor er også dette gledelig nok løftet fram som et prioritert mål i intensjonsavtalen. Dagens høyskolesenter i Kristiansund bør være en god plattform for dette arbeidet.

Kristiansund har alltid vært en åpen by og Nordmøre en åpen region i samspill med verden rundt. Slik må det også være om seks kommuner går sammen og blir til én. Derfor er det gledelig at de seks kommunene så sterkt understreker både det flerkulturelle, men også kulturens plass i samfunnet, som inspirasjonskilde og drivkraft for innovasjon og utvikling. Næring og kultur har alt å tjene på å spille hverandre gode. Et nytt opera- og kulturhus vil bli et kulturelt sentrum til glede for hele den nye kommunen.

Endring kan være vanskelig. Endring kan medføre utfordringer. Men endring er også forutsetningen for utvikling og forbedring. Og endringene kommer, enten vi vil eller ikke. Aldri har samfunnet endret seg raskere enn nå. Da er det bedre å styre utviklingen enn å la seg styre av den.

Intensjonsavtalen de seks kommunene har gått sammen om, er det beste grepet om Kristiansunds og Nordmøres videre utvikling vi har sett på lenge. Dette er det som trengs for å snu utviklingen der den i dag går i feil retning. Og det er det vi trenger for å forsterke utviklingen på de områdene der Kristiansund og Nordmøre allerede har suksesshistoriene. Dem er det mange av. Og flere skal det bli.

Kommentarer til denne saken