Svarteperspillet om eldreomsorgen

Av
DEL

LeserbrevAtter en gang får vi høre om lovbrudd og uverdige forhold for våre eldre. Denne gangen på Kringsjå sykehjem i Kristiansund, omtalt av NRK Møre og Romsdal. Det var en anonym pårørende som varslet Fylkeslegen.

Med bakgrunn i dette varselet, gjennomførte Fylkeslegen i Møre og Romsdal et tilsyn som avdekket at flere pasienter sto i fare for å bli underernærte fordi de ikke fikk nok mat, og at pleierne flere ganger har varslet om at de ikke har hatt tid til å gi medisiner.

Men dette er ikke oppsiktsvekkende forhold. Dette gjentar seg gang etter gang, og har vært omtalt som bekymringsfullt tiår tilbake i tid, av tilsynsmyndighet og sentrale politikere.

I mai 1999 sendte daværende sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa et brev til alle landets ordførere hvor hun viste til en tilsynsrapport fra helsetilsynet for 1998. Hun sa rapporten ga stor grunn til uro ved å si følgende: «Mellom dei 61 kommunane tilsynet omfattar, melder fylkeslegane at grunnleggjande behov som normal døgnrytme, personleg hygiene og eit godt kosthald, ikkje blir oppfylt i 35 % av kommunane. Rapporten fortel vidare at 90 % ikkje har planar om system for internkontroll. Begge desse døma er brot på kvalitetsforskrifta av 1. mai 1997.»

Et av sosialministerens virkemiddel den gang var følgende: «Eg har sett i gong eit arbeid med ei stortingsmelding, «Omsorg 2000», som skal drøfta verdigrunnlaget, innhaldet, kvaliteten i omsorgstenestene. Eg ber dykk syta for å snarast setja søkelyset på desse tema i eigen kommune.»

Siden den gang har Stortinget og skiftende regjeringer behandlet en rekke meldinger, planer, reformer og vedtatt Verdighetsgarantien. Hvor effektfullt har det vært?

Det er forstemmende å lese at politikerne i Kristiansund har blitt gjort oppmerksomme på forholdene, men påstår at de hadde kontroll over situasjonen. Andre sier dette var helt nye opplysninger for dem.

Dette er alvorlig. Ifølge forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, er det toppledelsen som har ansvaret for at virksomheten planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres. Og dette må vel også gjelde politikerne, ikke bare ledere ved sykehjemmet og pleie- og omsorgstjenesten?

Men det blir for enkelt når eldreminister Åse Michaelsen (Frp), konkluderer med at kommunen har brutt loven. For her er vi ved kjernen av problemet.

Årsaken til at lover, forskrifter, politikernes valg- og festtaler ikke blir oppfylt, skyldes systemets oppbygging; oppgavefordeling, organisering og holdninger.

Lover gis av Stortinget, og forskrifter utarbeides av departementet i tråd med lovgivers intensjoner. Ansvaret for utførelsen ligger hos kommunene.

Spørsmålet er om det bevilges tilstrekkelige midler til kommunene i forhold til behovene.

Til høsten er det kommunevalg, og sentrale politikere vil som vanlig stå fram å love en bedre eldreomsorg. Etter fire år forklarer de oftest manglende gjennomføring av valgløftene med at kommunenes prioriteringer har gjort det umulig.

I dette svarteperspillet er det de pleie- og omsorgstrengende, deres pårørende og ansatte, som gjør så godt de kan, som blir taperne.

Når lovbrudd skjer, hvilke sanksjonsmuligheter har Fylkesmannen?

Fylkesmannen kan gi påpekninger og anmodning om at lovstridig virksomhet skal opphøre. Statens helsetilsyn kan gi pålegg om å rette opp forholdene dersom virksomheten «drives på en måte som kan ha skadelige følger for pasienter eller på annen måte er uforsvarlig». I praksis vil det si at Helsetilsynet gir kommunen et varsel om pålegg. Dersom dette ikke følges opp, gis et pålegg som av kommunen må følges opp med en plan for utbedring. Men Helsetilsynet har ikke tilsvarende sanksjonsmyndighet overfor kommunene som overfor de statlige helseforetakene, hvor tilsynet kan ilegge tvangsmulkt.

I alvorlige tilfeller av svikt kan imidlertid Helsetilsynet anmelde kommunen til politiet, og kommunen kan ilegges foretaksstraff for brudd på straffeloven.

Det er alvorlig når pasienter ikke får mat og medisiner, og det er grunn til å spørre om Helsetilsynet har de virkemidler som er nødvendige for å utøve effektiv kontroll med situasjonen i sykehjem.

Kanskje det bør statueres et eksempel ved at en kommune blir anmeldt og stilt for retten?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags