Har Eide vært rådmannstyrt?

- Det er nederlaget i skolesektoren som gjør at jeg ikke trekker meg fra Sp-lista, slik jeg var bestemt på, men vil fortsette å kjempe i den nye kommunen for å få nytt liv til Vevang skole, skriver Kolbjørn Gaustad.

- Det er nederlaget i skolesektoren som gjør at jeg ikke trekker meg fra Sp-lista, slik jeg var bestemt på, men vil fortsette å kjempe i den nye kommunen for å få nytt liv til Vevang skole, skriver Kolbjørn Gaustad.

Av
DEL

LeserbrevI sitt siste år har Eide lagt inn årene og sluttet å ro. Dersom flertallet i kommunestyret trodde en ved å gå inn i Hustadvika kommune kom til Paradis, blir de kanskje skuffet. Jeg hører til mindretallet som har mer tro på at du også kommunalt må slite for å få endene til å møtes, også i storkommunen. En liten kommune er oversiktlig og lettdrevet, mens en større kommune blir mindre oversiktlig med større avstander, noe som gjør den dyrere å drive.

Regnskapet for Eide for 2018 viser et regnskapsmessig underskudd på 21 mill. som skal dekkes inn over en 3-årsperiode, noe som krever en nærmere forklaring: Kommunens plasseringer på aktiv forvaltning ga en avkastning på kr 92.000 i 2018. Budsjettet var på 3,5 mill. Dette forklarer en del av kommunens dårlige resultat, skriver rådmannen. Dette stemmer ikke. Disse midlene er kommunal salgsgevinst, som kommunestyret fritt disponerer og kan bruke av slik de selv vedtar og bestemmer. Dette er risikovillig kapital uten avkastning. Det er markedsverdien av kontoen til enhver tid som er beholdningen.

I Eide har det vært slik at kommunestyret vedtar neste års budsjett. Til å drive kommunen etter dette budsjettet, har det vært ansatt en rådmann. Han er kommunens best betalte medarbeider fordi han er daglig leder og ansvarlig for at kommunen drives etter det vedtatte budsjettet. Noe av forklaringen på budsjettsprekken med et overforbruk på 21 mill. kroner, er at antall årsverk har steget med 36 over en 5-årsperiode, fra 256 til 292 ansatte.

Kommunestyret har delegert personalansvaret til rådmannen slik at han selv kan velge ut og ansette sine medarbeidere og slik få større mulighet til måloppnåelse. Dette gir rådmannen stor makt, og det er visse parametere der en kan lese av hvor godt han har lyktes gjennom året.

For kommunestyret er regnskapsresultatet den beste indikator på hvor godt rådmannen har lyktes. Kontrollutvalget påtalte at rådmannen i sine tertialrapporter la inn sine budsjettoverskridelser slik at man ved å godta tertialregnskapet, også samtidig vedtok rådmannens overskridelser. Denne framgangsmåten likte heller ikke kontrollutvalget.

Sykefraværet er gjerne en indikator der også arbeidsmiljøet virker inn. I Eide har sykefraværet økt med 0,5 prosentpoeng; fra 7,7- 8.2 prosent i 2018.

Regnskapet viser at Eide kommune 1. januar 2018 hadde fondsplasseringer på i alt 80 mill. kroner og at rådmannen tok ut 33 mill. i 2018 for å dekke utgifter slik at beholdningen ved årets slutt var knappe 47 mill. Selv om rådmannen har fullmakt til å disponere kontoen, bør kontrollutvalget avklare om denne fullmakten gjelder ubegrenset, uten at det på forhånd er gjort enkeltvedtak i kommunestyret.

Da det fra rådmannens side har vært hevdet at «Istadpengene» er oppbrukt og ikke kan brukes i budsjettsammenheng, er det gledelig at 33 mill. kroner av disse nå er brukt til å dekke kommunens budsjettsprekk og at man fremdeles hadde 46 mill. i likviditet. Det betyr at Eide ikke økonomisk er noe dårlig parti.

Da et flertall av Høyre og Arbeiderpartiet vedtok å legge ned Vevang skole for å hindre at ungdomsskolen på Eide smuldret vekk i nykommunen, led vi i senterpartigruppa vårt smerteligste politiske nederlag da det 146 år gamle skolestedet ble nedlagt. Budsjettoverskridelsene ved kommunens største og mest rasjonelle barneskole hadde langt på veg vært nok til å drive Vevang barneskole. Etter vedtaket om nedlegging skiftet kommunen lås og skolebygningen ble stengt også for 17. maifeiring i bygda. Det ble heller ikke lenger mulig med kveldsaktiviteter for foreninger og lag.

Som om ikke dette var nok innkalte rådmannen til ekstraordinært formannskapsmøte på Eide for å få vedtatt at skolebygningen skulle selges med den simple klausulering at bygningsmassen ikke mer skulle kunne brukes til undervisning. Hastemøtet i formannskapet ble innkalt etter at fellesnemnda for Hustadvika kommune hadde vedtatt å takke ja til tilbud fra Eide kommune om å overta Vevang skole og vurdere den i sin framtidige skolestruktur.

Det er nederlaget i skolesektoren som gjør at jeg ikke trekker meg fra Sp-lista, slik jeg var bestemt på, men vil fortsette å kjempe i den nye kommunen for å få nytt liv til Vevang skole. I tillegg til det som står i vårt valgprogram, lover jeg at jeg vil kjempe for at de første sju årskull blir i alle barneskoler i den nye kommunen. Dette er ikke for å tilfredsstille bestefars politiske kjepphest, men for barnas beste, slik det er beskrevet i FNs barnekonvensjon!

Håpet mitt er at Hustadvika kommune i sin framtidige skolestruktur vil dra nytte av skolebygningen på Vevang for ytre del av den nye kommunen. Vevang og Sandblåst/Skotheim vil ha nok elevgrunnlag til å fylle kapasiteten. Barnehagen på Vevang har allerede dekket dette distriktet i lange tider, og samarbeidet er modent for å utbygges videre fra barnehage til også å omfatte barneskolen der intensjonen skal være til barnas beste, noe som betyr skole i nærmiljøet.

I budsjettsammenheng er det slik at lånebetjening skal inndekkes før drift, og for at det skal bli mest mulig tjenesteproduksjon er det en fordel å unngå låneopptak. Dette unngår en ved å ta i bruk og nyttegjøre seg ferdige bygg i stedet for å investere i nytt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags