Vet nordmøringene og romsdalingene egentlig ...

Med lykt og lupe på leting etter spesialisthelsetjenester på Nordmøre!

Med lykt og lupe på leting etter spesialisthelsetjenester på Nordmøre! Foto:

Av
DEL

LeserbrevVet nordmøringene og romsdalingene egentlig ...

... hvilke fantastiske ressurser de har tilgang til ved Aure rehabiliteringssenter, hvis behovet melder seg og de trenger spesialisert rehabilitering, dvs.oppfølging på et nivå som er mer enn en kan forvente å få i kommunal regi? Ved Aure rehabiliteringssenter er det et høyst kompetent og tverrfagligsammensatt personale, som gjennom målretta innsats samarbeider med brukerne forå oppnå viktige delmål og hovedmål. Målene gjenspeiler alltid den enkeltes verdier, og kan gjeldeflere av de arenaene der livet utspiller seg. Det handler om å bevare, optimalisere og bedre brukernes funksjon, for å mestre hverdagslivet og muligheten til å delta i samfunns- og arbeidsliv. Det handler om livskvalitet! 

... at rehabilitering er et eget fagfelt, som krever at en tilstreber og se helheten framfor fragmenterte deler? Rehabilitering er ingen enkelttjeneste, men mange tjenester og tiltak satt i system. Ved Aure rehabiliteringssenter har vi gjennom snart fire tiår opparbeidet oss unik kompetanse på feltet. Dette er kompetanse som enkelt kan rives ned ved et feil styrevedtak den 12.06, men som det aldri vil være mulig å bygge opp igjen! At tilbudet ved Aure rehabiliteringssenter og Mork rehabiliteringssenter, til sammen 32 døgnplasser, er foreslått erstattet av fire nye senger ved Fys.Med. Ålesund sykehus (og en aldri så liten utbygging der!), samt ambulerende team, som det for øvrig ikke foreligger noen som helst plan over, skjønner alle at faller på sin egen urimelighet!

... at ved Aure rehabiliteringssenter jobber vi ikke først og fremst med diagnosegrupper, men med enkeltindivider, som alle har sin unike historie, sine unike utfordringer og sin unike «bagasje». Det kreves en god del kompetanse for å kunne se gjennom diagnosekodene og se brukerne som enkeltindivider. Det kreves kompetanse for å forstå at de ulike rollene hver enkelt har som mor, bestemor, ektefelle, venn, arbeidstaker, politiker m.m. påvirkes av utfordringene som oppstår som følge av funksjonsfall i forbindelse med kronisk sykdom, traumer, hjerneslag etc. Det kreves kompetanse for å forstå brukers endrede forutsetninger for samspill med omgivelsene, og for å legge til rette for at dette samspillet igjen fungerer best mulig.

... at de nå står i reell fare for å miste tilbudet omspesialisert rehabilitering på Nordmøre, og at det i så fall ikke vil være tilsvarende tilbud mellom Trondheim og Ålesund? Det er alvor! Jeg tenker med gru på de som har en kronisk, progredierende sykdom og/eller store og sammensatte behov etter traumer, hjerneslag o.l. Mange av disse vil ha behov for rehabilitering gjennom hele livsløpet, men har ikke ressurser til å reise helt til Sunnmøre for å motta slikt tilbud. Jeg tenker også på de som pr. i dag enda er lykkelig uvitende om at de i framtida vil trenge spesialisert rehabilitering. Det kan være deg eller meg! Hvordan skal det gå med vår deltakelse i samfunnet? 

... at vanlige tilbakemeldinger ansatte ved Aure rehabiliteringssenter får, er:

«Det går en rød tråd gjennom hele oppholdet»

«Det er tydelig at dere snakker sammen»

«En merker med en gang at det er et veldig godtarbeidsmiljø her»

«Dere er så profesjonelle»

... at Helsedirektoratets oppsummering midtveis i oktober 2018 av regjeringens «Opptrappingsplanfor habilitering og rehabilitering 2017-2019» er trist lesing?

  • En nedgang av personer som fårrehabilitering både i kommune- og spesialisthelsetjenesten

  • Andel kommuner med plan for habiliterings-og rehabiliteringstjenester er synkende

  • Markant nedgang i kompetanseheving foransatte innen habilitering og rehabilitering

  • Store regionale forskjeller irehabiliteringstilbudet i både kommune- og spesialisthelsetjenesten

  • Kommunene uttrykker selv behov for åstyrke rehabiliterings- og habiliteringsfeltet

  • I opptrappingsperioden dokumenteres det enreell nedtrapping!

Det er altså i realiteten en solid nedtrapping som har skjedd, og Helse Møre og Romsdal HF skal ikke få bidra til ytterligere nedtrapping ved å legge ned Aure rehabiliteringssenter! Vet nordmøringene og romsdalingene egentlig dette?

Meld deg inn i facebookgruppa «Leve Nordmøre» – Likeverdige helsetjenester: Aure rehab skal bestå.

Leve Nordmøre! Likeverdige tjenester! Leve Aure Rehabilteringssenter!
 

Oddveig Olsbakk

Stolt spesialergoterapeut

Aure rehabiliteringssenter, verdens beste arbeidsplass

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags