Smarte strømmålere - AMS - Er det så smart - og for hvem?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevIngen skal være i tvil om at dette er nok et EU-direktiv som kommer til oss via EØS-avtalen og markedsføres som noe miljøvennlige greier som alle vil høste fordeler av.

Dette rulles nå ut og skal være i havn innen utgangen av året og lover mer nøyaktig måleravlesning, forbrukerfleksibilitet, prisinformasjon via internett, enklere leverandørbytte, effektstyring eller fjernutkobling av anlegget ditt pga manglende betaling, eller en anstrengt kraftsituasjon skulle oppstå. Det muliggjør også strømflyt i begge retninger dersom du skulle ha noe strøm å avse. Måleverdiene per time skal være tilgjengelig både for sluttbruker og kraftleverandør. 

AMS kan kommunisere på flere måter:

  • PLC (Power line Communication) altså kommunikasjon via strømnettet
  • GPRS – kommunikasjon vi mobiltelefonsignal; GSM eller 3G.
  • RF- kommunikasjon via Radiolink.
  • LAN (Local Area Network) kommunikasjon via husets internett Router

Signalstyrken via GPRS, 3 meter fra sikringsskapet skal ligge på ca 2 800 µW/m2 (mikrowatt per kvadratmeter) mot en mobiltelefon som har 8800 µW/m2. Den teoretiske/mulige effekttettheten vil være 17 693 µW/m2 og 36 sendinger per time, hver av 3 sek. varighet.

Vel, hva gjør du så dersom du synes dette ikke står på ønskelista di eller vil dra dette i hus?

Det er her problemene begynner.  Jeg hadde hørt at en kunne reservere seg dersom en kunne få en lege eller psykolog?! til å gå god for at dette vil du ikke ha godt av.

Kan en lege gi unntak?

Jeg troppet opp hos min fastlege og sa at jeg skåret 70 – 80 % på den Østeriske legeforeningens 12 punkts liste over symptomer på følsomhet/plager fra elektromagnetisk radiostråling. Svaret var at det kunne han ikke lenger gi meg noen attest for da det for litt siden var kommet et brev fra kommunelegen i Molde, Cato Innerdal som trakk tilbake den adgangen.

Det er meg noe uklart om denne tilbaketrekkingen bunner i en medisinskfaglig vurdering eller om det dreier seg om et politisk vedtak et sted høyere oppe i systemet?

Helse og Sosialdepartementet muligens, eller Statens strålevern som kanskje mener at vi har godt av litt ekstra stråling, eller muligens NVE, de har vel ennå litt de skulle ha sagt før EUs energiunion ACER overtar kontrollen med den slags.

Hvor mye stråling tåler vi?

Det sikreste svaret er vel at ingen vet, så vi har likså godt bevilget oss romslige grenser for hvor mye stråling vi tåler her i Norge. Vi er åpenbart laget av et mye tøffere materiale enn spjælingene lenger sør, øst og vest for oss.

I Norge tåler vi godt 10 000 000 µW/m2 mener Statens Strålevern som har fastsatt dette i tråd med anbefalingene fra ICNIRP.  (se nedenfor)

Staten vet jo best, så de må man stole på. De er jo der for å verne oss mot farlig stråling, det ligger jo i navnet. De hevder også at grenseverdiene er satt med god sikkerhetsmargin så en bør ikke bli nervøs om en kommer i nærheten.

Nå er det bare den haken ved dette, som med all risikovurdering: det kommer an på øynene som ser. I den andre enden av akseptable grenseverdier finner vi den Østeriske legeforeningens anbefaling for langtidseksponering: 1 µW/m2. En ti-milliontedel av den «trygge» norske grenseverdien. Russland og Italia anbefaler 100 000 µW/m2. The Bioinitiativ report 2012 anbefaler 30 µW/m2 som grenseverdi.

The Bioinitiative består av et 30 talls toppfolk fra hele verden innen felter som cellebiologi, kreftforskning, stråleforskning, miljøvitenskap mm. De har kommet med en rekke advarsler og anbefalinger innen flere områder, men elektromagnetisk stråling er blant de alvorligste.

Plikt til å installere AMS

I forskriftene § 4-1 står det:

«Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS.»

Nettselskapet har ikke plikt til å installere AMS dersom:

  1. Forbruket er svært lavt og forutsigbart
  2. Installasjonen er til vesentlig og dokumentert ulempe for sluttbruker

«Dersom nettselskap og sluttbruker er uenige om installasjon av AMS kan saken fremlegges for Norges Vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse. Norges vassdrags- og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapets plikt til å installere AMS i særlige tilfeller». Det er åpenbart at det er langt lettere for nettselskapene og NVE å la være en installasjon enn for brukeren å slippe.

Strålevernforskriftens ordlyd sier:

«all eksponering skal holdes så lav som praktisk mulig».

Nivå 1 «Enhver eksponering bør ikke være høyere enn at tilsiktet nytte oppnås»

Nivå 2 «Forsiktig unngåelse»

Nivå 3 «Føre-var-prinsippet» 

Føre-var er et forvaltningsprinsipp som benyttes når det foreligger betydelig vitenskapelig usikkerhet, samtidig som det finnes skadescenarier basert på vitenskapelig kunnskap, og skaden kan bli alvorlig eller irreversibel.

Statens strålevern forholder seg til ICNIRP i.e. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection som har satt grenseverdiene. Dette gjelder i området 1-100 kHz.

«The restrictions in these guidelines were based on established evidence regarding acute effects»

EU også bekymret?

Den klareste formuleringen finner vi i EUs nyeste direktiv 89/391/EEC, article 1, section 3:

“The exposure limit values laid down in this directive cover only scientifically well-established links between short-term direct biophysically effects an exposure to electromagnetic fields”

Det dreier seg altså om en risikovurdering av akutte effekter - ikke langvarige effekter som jo er det man vanligvis forbinder med yrkesskade ved eksponering over tid av ulike kjemikalier, aerosoler, asbest, bensin, bly, nikkel osv osv.

Verden helseorganisasjon WHO og Europarådet klassifiserte EMF (electromagnetic field) som mulig kreftfremkallende:

International Agency for Research on Cancer (IARC) konkluderte i en rapport så tidlig som 2001 og seinere i 2011 at:

“Radiofrequency Electromagnetic Fields are possibly carcinogenic to humans”

Europarådet (ikke EU) kom med en resolusjon nr 1815 av 27.mai 2011 der det heter at:

«---Lavfrekvente kilder som kraftlinjer eller visse høyfrekvente bølger som brukes i radar, telekommunikasjon og mobiltelefoni har mer eller mindre potensielle skadelige, ikke-termiske biologiske virkninger på planter, insekter og dyr, så vel som på menneskekroppen når den utsettes for nivåer også under de offisielle grenseverdiene.

Vi må respektere føre-var-prinsippet og revidere de nåværende grenseverdiene. Å vente til vi når et høyere nivåer av vitenskapelige og kliniske bevis kan føre til meget høye helsekostnader og økonomiske kostnader, slik vi så med asbest, blyholdig bensin og tobakk

Forsikringsbransjen garderer seg

SWISS Re, verdens nest største forsikringsselskap, har gitt ut sin SONAR rapport som inneholder områder som vil påvirke forsikringsnæringen i fremtiden. Det er særlig tre områder som bekymrer fordi det er preget av lang ventetid før man ser skadevirkningene:

  1. Hormonforstyrrende kjemikalier.
  2. Uforutsette konsekvenser av nanoteknologi.
  3. Uforutsette konsekvenser av elektromagnetiske felt.

Samme bekymring er uttrykt av AUVA (Østerrisk forsikringsselskap) og i Lloyd’s «emerging risks» rapporten.

CFC Underwriting ltd, som er underleverandør til Lloyds, har laget en unntaksparagraf for magnetiske felt. Det er et generelt unntak og gjelder hele markedet.

Unntaket gjelder altså en reservasjon mot å dekke sykdommer som er forårsaket av vedvarende langvarig eksponering for ikke-ioniserende stråling, f.eks ved bruk av mobiltelefon.

Oppsummering

På bakgrunn av all den usikkerheten som er knyttet til grenseverdiene og at de ikke tar høyde for langtidsvirkningene men bare akutte effekter og den store faglige uenigheten på disse områdene har jeg bestemt meg for å minimalisere egen risiko ved å stenge ned det trådløse nettet i eget hus og ønsker heller ikke en mobilsender knyttet til AMS enheten. Myndighetene har gjort det bortimot umulig å nekte installasjon og mener bruker har bevisbyrden i forhold til risiko. De har også nektet leger å uttale seg på pasienters vegne.

Dette finner jeg å være i strid med de legeetiske regler bl.a § 1: En lege skal verne menneskets helse, og § 2: Legen skal ivareta den enkelte pasients interesser og integritet ….     Jeg har derfor bestemt meg for å sende følgende brev til strømleverandøren:

Til Istad Kraft

Jeg stiller følgende krav til installasjon av AMS i min bolig:

Det blir ikke akseptert noen mobilantenne, GPRS, for overføring av signaler til leverandør. Den må kobles til min Router (LAN) som er levert og installert av dere tidligere.

Dette er i tråd med strålevernforskriftenes krav om at stråling skal holdes på et så lavt nivå som mulig.

Verdens helseorganisasjon WHO, ledende forskere på området elektromagnetisk radiostråling, legeforeningen i Østerrike, Europarådet, forsikringsbransjen m.fl. uttrykker sterk bekymring for at føre-var-prinsippet ikke tas på alvor og at anbefalte grenseverdier ikke reduseres drastisk.

Her tvangsselger man et produkt som det er knyttet stor usikkerhet til, som vi må betale for, som vi ikke har bedt om og som heller ikke er nødvendig for å handle med strøm.

Jeg kjøper en vare, strøm til min bolig, og ønsker ikke å få en potensiell negativ effekt med på kjøpet. Jeg er innforstått med at denne teknologien i sin tur kan gi meg uante muligheter når internettet også tar over dette forretningsområdet.

Disse mulighetene ønsker jeg heller ikke, og ønsker å reservere meg mot.

På disse betingelsene kan dere sette inn AMS i min bolig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags