Oppfordring til kommunestyret i Gjemnes

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevOppfordring til kommunestyret i Gjemnes om å stå på sjølstendighetslinja, og avvente evt. forhandlinger med andre kommuner til søknaden og grensejustering er endelig avgjort.

I felles møte 10.april 2018 på Fagerlia forsamlingshus mellom spesielt innbedte innbyggere fra alle deler av Gjemnes kommune, som på forskjellig vis siden 2016 har vært engasjert i å forsvare kommunens sjølstendighetslinje, vart vi enige om å sende følgende oppfordring til kommunestyret i Gjemnes, forut behandlingen i kommunestyret 17.april:

Vi vil sterkt oppfordre kommunestyret i Gjemnes om fortsatt å opprettholde sjølstendighetslinja for kommunen, ved å stå fast på tidligere vedtak ifm. kommunereformen. Med bakgrunn i noe vi mener er en lettvint og udemokratisk behandling fra fylkesmannens side av søknaden om grensejustering fra styret i Angvik bygdelag, må det være langt viktigere å være tro mot tidligere vedtak, og derfor innbyggernes vilje gitt i folkeavstemningen i 2016.

Kommunestyrets vedtak i 2016 om at Gjemnes skal fortsette som egen kommune, må ansees som stadfesta av Stortinget i 2017, ved at Stortinget tross forslag om det i forutgående behandling, lot være å vedta sammenslåing av Gjemnes med annen kommune.

Vi anser det som svært viktig å beholde landkommunen Gjemnes som «bufferkommune» mellom våre to bykommuner. Vi mener det og er svært viktig for utviklingen og bosetting landet over, at aktive lokalmiljøer fungerer der innbyggerne har størst mulig nærhet til sine serviceinstitusjoner som kommunen skal være.

Tilstrekkelig og sunn nærhet til administrasjonen og beslutningstakerne i kommunen er også et kvalitetsstempel på gode lokalmiljø. Vi har også en positiv tro på at perioden, med det flere betegner som uttyning av kommuner som fra sentralt hold ansees som små og sårbare, tar slutt om ikke så lenge. Vi viser derfor også til Stortingsvedtaket av 7. desember 2017 som fastslår at kommuner ikke skal tvinges til sammenslåinger, og at det heller ikke skal brukes økonomiske virkemidler i den hensikt.

Som naturlig følge av slik sjølstendighetslinje som vi oppfordrer til, betrakter vi derfor forhandlinger nå med nabokommuner med sikte på sammenslåing, som svært uklokt. En vil ved å gjøre det, lett gli inn i reelle forhandlinger og komme på defensiven mht. saken om grensejustering. Sannsynligvis vil da departementet kreve satt på vent avgjørelsen vedr. grensejustering/deling.

Etter vårt syn må derfor ikke sonderinger settes i gang, før evt. det en gang i framtida blir påtrengende nødvendig hvis det ikke blir forsvarlig drift av Gjemnes kommune. Uansett må ikke forhandlingene skje før søknaden om grensejustering er endelig avgjort i departementet, evt. Stortinget. En nedleggelse av Gjemnes kommune, for deretter å føre deler eller hele kommunen over i andre kommuner, er i så tilfelle en egen sak. Lokaldemokratiet må respekteres fullt ut, og om nedleggelse skal skje, må innbyggerne på nytt høres i folkeavstemning.

Naturlig i så tilfelle er da å arrangere folkeavstemninger i to omganger med to spørsmål i hver, runde to hvis den første avstemningen tilsier at kommunen ønskes nedlagt som egen kommune. Disse må skje detaljert på bygdenivå og med tilstrekkelig mellomrom i tid. Tidsrommet mellom avstemningene, må da i så fall brukes til å fremskaffe hva nabokommuner kan tilby ved evt. sammenslåing i den ene eller andre retning.

Det vises også til innsendt krav til fylkesmannen om å få frigjort tall og prosenter ifm. innbyggerundersøkelsen i januar d.å,

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags