Løgner og tillit i sykehusgeriljakrigen

Av
DEL

LeserbrevHelse Møre og Romsdal (HMR) har gått med underskudd nær sagt fra første dag det ble opprettet i 2011. De årlige underskuddene er etter hvert blitt enorme, og HMR har opparbeidet seg en gedigen gjeld. Dette økonomiske problemet må løses, helt uavhengig av hva som skjer med et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR), som Helse Midt-Norge (HMN) allerede har fått bevilget penger til av Stortinget.

Den første direktøren for HMR, Astrid Eidsvik, fikk i starten midler fra HMN til omstillinger, men på tross av hennes forsøk på innsparinger, som stenginger av avdelinger i helgene og samling til Ålesund, så lyktes ikke hun og styreleder Kinserdal å bringe driften i balanse.

Espen Remme, den nye direktøren som tok over etter Eidsvik i 2015, har heller ikke greid å snu den dårlige økonomien, på tross av stadig nye tiltak. Nå er situasjonen blitt så prekær at det nærmest i panikk er vedtatt flere ekstreme tiltak, tiltak som knapt har fått støtte fra andre enn helseforetaket selv.

På tross av meget kraftige advarsler fra nær sagt alle hold vedtok styret i HMR 27.03.2019 bl.a. å slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund, før SNR er ferdig. Å gå imot overtydelige råd synes å være en vane for direktør Remme. Han trosset i 2016 et samstemt Storting som ba om stedlig ledelse ved sykehusene, og innførte isteden tverrgående klinikkledelse. En organisering som helseøkonomer og andre den gang påpekte ville gi svært dårlig økonomisk styring.

Advarslene til Remme har altså ikke vært mangelvare. Til Sunnmørsposten (SMP) 19.03 sa Frps nestleder og partiets helsepolitiske talsperson, Sylvi Listahug, at det ikke er underfinansiering som er problemet. Hun mener at hele ledelsen i HMR må skiftes ut. Også stortingsrepresentant Steinar Reiten (Krf) mener at det ikke er for lite penger, og sa til NRK 21.03: «Eg meiner den administrative leiinga i Helse Møre og Romsdal bør vurdere om dei kan fortsetje i jobben sin, om dei ikkje klarar å løyse desse kutta på ein anna måte.»

HMR har argumentert både med økonomiske og faglige grunner for å samle fødeavdelingene før SNR står ferdig. Det som imidlertid kanskje har skapt størst oppstyr i Kristiansund er måten de faglige argumentene er framkommet. Klinikksjef Henrik Erdal har benyttet statistikk på en svært klanderverdig måte, noe journalistene Arild Myhre og Tore Dyrnes i Tidens Krav (TK) 12.04 har illustrert grundig. I ettertid har Erdal også måttet korrigere tall han fremla på styremøtet 27.03.

Det er imidlertid ikke uvanlig å bruke «data mining» og søke i datasett for å finne statistiske sammenhenger, bare for å underbygge et svar man allerede har bestemt seg for. Her er ikke Erdal unik. TK’s folkelige framstilling overforenkler litt når den eksempelvis omtaler p-verdier som et resultat man ikke «kan tillate seg å være uenig i», men matematikk med to streker under svaret. Slike statistiske analyser bygger på en del forutsetninger. Selv når disse er tilfredsstilt, så er p-verdien ikke annet enn et sannsynlighetsanslag med en tilhørende feilmargin. Derimot kan man utvilsomt sette to streker under beløpet Stortinget har bevilget til SNR, her er det ingen usikkerhet.

Dette er dessverre ikke første gang HMR har foretatt manipulasjoner av data. Jeg har selv flere ganger påpekt langt alvorligere og mer omfattende, bevisst juks. Eksempelvis omgjorde direktør Eidsvik antall pasienter til prosenter da hun presenterte resultatene fra enkelte av analysene, men unnlot å gjøre oppmerksom på at hun brukte ulike nevnere i brøkene for prosentregningene. Dette misledet nok langt flere enn professor Bjarne Jensen, som i TK feiltolket resultatene. Eidsvik var dristig nok til å gjenta bløffen i sin Idefaserapport. Det endte med helslakt i kvalitetssikringen av Idefaserapporten.

I et tilfelle måtte helseforetaket bestille helt nye analyser, da jeg påviste at de utførte analysene faglig sett var meningsløse. Eidsvik hadde bestilt tilgjengelighetsanalyser der HMR på forhånd hadde spesifisert pasientgrunnlaget. Analysene måtte forkastes og nye bestilt i all hast. Men det forhindret ikke kommuneadvokaten i Kristiansund i senere å forsøke å benytte de forkastede analysene i sykehusrettsaken.

Etter at en lang rekke slike bevisste manipulasjoner var avslørt, var tilliten til HMR svært liten, i hvert fall i Romsdal. På Nordmøre derimot ble Eidsvik tatt imot som en frelser da hun høsten 2014 la ut på sin tur for å informere om SNR, for på Nordmøre var tilliten fortsatt stor til helseforetaket. Eidsvik ba de som måtte vinne lokaliseringskampen om å dempe feiringen. Hun tenkte nok tilbake på ordføreren i Kristiansund som feiret forrige seier med champagne da vedtaket om fellessykehus ble fattet, et massivt krav fra et unisont Nordmøre var blitt innfridd.

Grunnen for at tilliten til helseforetaket var så ulik i Romsdal og på Nordmøre var åpenbar. Alle manipulasjonene fra HMR hadde samme fortegn. De var til ensidig fordel for den lokalisering som lå lengst unna Ålesund, det sykehuset Eidsvik var så bekymret for. Eidsvik har i SMP senere omtalt dette som «nullstilling».

Det er altså et enormt gap i reaksjonene på Nordmøre, over de manipulasjoner som nå er avslørt, i forhold til tidligere. Både TK og kommuneadvokaten i Kristiansund promoterte tidligere analyser som påviselig var grovt manipulerte og meningsløse. Nå er reaksjonene en helt annen. En stor del av kritikken mot klinikksjef Erdal går på at de statistiske analysene ikke kan påvise en signifikant forskjell i valg av samlingssted. Ville kritikken vært like stor om Erdal hadde valgt Kristiansund?

Det synes som at i Kristiansund har man bare tillit til de som er villig til å love det Kristiansund krever. Etter at Kristiansund tapte lokaliseringskampen har bystyret gått bort fra støtten til SNR. Den kampen de nå fører, sammen med ordførerkollegiet Orkidé på Nordmøre, er en protest mot de vedtatte sparetiltakene, bl.a. for å stoppe samlingen av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund før SNR står ferdig. Stadig hyppigere og større overskrifter med «Vi gir oss aldri» i TK indikerer imidlertid at de ikke gir seg med det, selv ikke med lovnad at om fødeavdelingene først samles etter at SNR står ferdig.

Bunadsgeriljaleder Anja Cecilie Solvik svarte Romsdals Budstikke (RB) 11.04 slik da hun ble spurt om hun er imot fellessjukehuset: «Som sagt tar vi én ting av gangen. Og det er å beholde fødeavdelingen de neste fem årene. Så er det klart at fellessjukehuset ikke er optimalt. Vegen blir like lang for mange, og vi er redde for at liv kan gå tapt.» Til NRK 13.04 sier hun: «No rikkar vi på grunnen og ser ein spire av håp. Det kan vere mogleg å bevare lokalsjukehuset.» Hadde de smilende bunadskledde damene på Nordmøre fått samme sympati om de ærlig sto fram med den virkelige hensikten med aksjonen – å stoppe byggingen av et nytt sykehus?

Å tro at Kristiansund og Nordmøre vil få ny tillit til dagens ledelse i HMR er nok fåfengt, selv om Nordmøre nå midlertidig har fått stoppet samlingen av fødeavdelingene. De krever mer, og ganske sikkert enda mer, nå når de har fått riksmedia med seg. Da hjelper det også lite å skifte ute hele den administrative ledelsen i HMR, slik enkelte stortingspolitikere har anbefalt. Tillit får de fra Nordmøre først hvis den nye ledelsen gir Kristiansund det de nå ønsker – at SNR stoppes. Ifølge NRK 13.04 tolker også helseprofessor Terje P. Hagen ved UiO «dei sterke protestane på Nordmøre som eit forsøk på omkamp for å redde heile sjukehuset, ikkje berre fødeavdelinga.»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags