Vil ha spørsmålet om region-tilhørighet på bordet

På grensa

På grensa Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I 2016 ble det avholdt folkeavstemning i Aure angående kommunesammenslåing. Det er nå på tide at vi tar tak i resultatet av denne. Folket ønsker ikke at kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner. Men det interessante var oppfølgingsspørsmålet. Her ble det spurt om hvilken retning Aure kommune bør se i tilfelle nye sammenslåinger ble aktuelle. Ca 67 % av innbyggerne i Aure svarte NORDOVER. Det betyr at vi må begynne arbeidet med å få Aure kommune inn i Trøndelag. I alle fall nå, med den skjevfordelingen og uroen som er i fylket Møre og Romsdal. Vi vet at det arbeides med tilsvarende problemstilling i Kristiansund og på Smøla.

Helseforetaket

Møre og Romsdal helseforetak har i flere år hatt et stort overbruk i henhold til sine budsjett. Det er satt i gang en enorm snuoperasjon for å kunne få på plass finansieringen av det nye såkalte fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal (SNR). Her skal sykehusene i Molde og Kristiansund slås sammen til ett nytt sykehus beliggende på Hjelset i Molde kommune. Dette medfører lengre reisevei for oss i Aure kommune. Det er heller ikke kjent om det vil komme på plass beredskapsferge over Talgsjøen. Dermed vil man i stor grad, være avhengig av transport med først ambulanse, deretter ambulansebåt og deretter ambulanse igjen. Dette er både uverdig og belastende for våre innbyggere. Det er dessuten pekt på som en uaktuell problemstilling andre steder i landet. Innen fødselsmedisinen, regnes en slik transportmåte som en økt risiko både for mor og barn. Det samme vil gjelde alle akuttmedisinske forhold. Når vi da vet at lufttransport bare er tilgjengelig i under femti prosent av tilfellene, så blir dette en uakseptabel utfordring.
Usikkerheten rundt om ambulanseberedskapen i Aure vil bli opprettholdt med dagens 1,5 ambulanse er også stor. Det ligger også inne forslag til kutt i den prehospitale tjenesten. Her i Aure kan vi sitte igjen med kun 1 ambulanse. Helseforetaket er også ansvarlig for jordmor-beredskapen i følgetjenesten, noe som ikke er på plass i dag, men baseres, i stor grad, på frivillig ubetalt arbeid. Vi mener derfor at det beste for tryggheten til våre innbyggere i Aure, vil være å bytte regiontilhørighet til Trøndelag og at vi da blir tilhørende St. Olavs helseforetak. Den veien har vi også fastlandsforbindelse. Det mest gunstige ville være om også sykehuset i Kristiansund fulgte med som et underbruk av St. Olavs hospital. Det må også presiseres at Aure kommune har brutt alle samarbeidsavtalene med Helse Møre og Romsdal.

Næring

Vår kommune har ett spennende og variert næringsliv. Det er prosessindustri, verftsindustri, mekaniske verksteder, marine næringer, servicebedrifter, reiseliv/turisme og ikke minst en solid primærnæring. Kommunene som ligger nærmest Aure nordom oss, har et næringsliv som er veldig likt vårt. Ved å utnytte den kompetansen som våre næringsliv innehar, vil region blir en sterk næringsregion nasjonalt og også gi raskere utvikling. Regionen vil på så måte også bli attraktiv for andre aktører som ønsker å satse her. Ambisjonen må være å kunne bli en tydelig vekstregion som tiltrekker seg nyetableringer i næringslivet. Tjeldbergodden vil bli løftet fram i Trøndelag, da det ikke finnes onshore olje/gass-virksomhet her. I Møre og Romsdal er det bare Ormen Lange på Aukra som teller, noe Tjeldbergodden dessverre har lidd under. At Trøndelag ønsker å benytte Tjeldbergodden, vet vi blant annet gjennom Reinertsen sitt pilotanlegg for hydrogenproduksjon med CO₂- fangst på som ble bygget her. Det er større interesse rundt Tjeldbergodden fra Trøndelag enn fra vårt eget fylke. Den marine næringen har enorm vekst og utvikling. Aure ligger strategisk til for denne næringen, med arealer både på sjø men også på land. For å kunne ta en større del i denne satsingen, mener vi det vil være viktig å viske bort fylkesgrensen mot Trøndelag.


Samfunn

Næringslivet i Aure trenger hele tiden tilgang til kompetanse for å kunne henge med i utviklingen. Dette være seg hybrid-løsninger på servicefartøy til oppdrettsnæringen, eller sammensatt kompetanse innen RAS-teknologi på landbaserte oppdrettsanlegg/smoltanlegg. Hemne videregående skole og Guri Kunna videregående skole på Hitra/Frøya er framoverlente i denne utviklingen. De har et godt samarbeid og tett dialog med bedriftene som ligger nært de. Dette gjør at de klarer å dekke de behovene som næringene etterspør. Våre elever fra Aure som ønsker å gå på skole i Trøndelag, opplever dessverre å ikke få prioritet under opptak til disse studien, da vi tilhører ett annet fylke. De må derfor belage seg på å reise langt i eget fylke for å få samme utdanning. Utvikling av Campus Kristiansund, kan bli en medspiller i så måte, forutsatt at byen blir med til Trøndelag, og dermed, i stor grad, kan kobles opp mot den videregående opplæring som foregår i våre nabokommuner.

Aure er langstrakt kommune og er avhengig av et godt kollektivtilbud til våre pendlere, studenter og for dem som må komme seg til tjenester som ligger utenfor kommunegrensen. Kystekspressen er et unikt tilbud som bør styrkes med ett eller flere anløp i kommunen. Pendling til Kristiansund, er allerede i dag, en ikke ubetydelig aktivitet. Det samme med buss-korrespondanse nordover mot Trøndelag, men også mellom avgangen til hurtigbåt/ferge. Vi har også en ny viktig fergestrekning mellom Aure – Hitra som må på plass snarest. Ved at Aure ligger «mellom» 2 fylker, har vi en mistanke om at ingen av de 2 fylkene ønsker å satse nevneverdig, noe som gir oss enda et godt argument for å gå inn i Trøndelag. Dette viser seg og så på fylkesvei 680 fra Tømmervågen – Vinjeøra. Her er det et betydelig vedlikeholdsetterslep.

Møre og Romsdal driver en tydelig skjevfordeling av offentlige arbeidsplasser. Nordmøre taper stadig. Nå ligger det an til en ny kamp om tingrettene. Vi har hatt flere slike opprivende kamper, hvor Nordmøre har kommet ut som tapende part. Vi som lokalpolitikere i Aure, må tenke på våre innbyggere sitt beste.

Vi har liten tro på at vår kommune klarer å bygge seg opp med å fortsatt tilhøre Møre og Romsdal. Vi vil aldri få den støtten vi trenger derfra. Derfor mener vi at vi nå må få spørsmålet om regiontilhørighet på bordet som en politisk sak. Vi må starte utredningen i forhold til Trøndelag. Når resultatet av utredningen foreligger, må saken avgjøres med en folkeavstemning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags