Det er meget stor aktivitet i Kjørsvikbugen og på Nordlandet for tida. Nordlandet er ei grend i vekst! Masse positivt som skjer: et næringsliv i stadig utvikling med masse arbeidsplasser, bygging av ny fylkesvei gjennom Kjørsvikbugen, bygging av ny vei til Bioparken, utvidelse av marina, økende innbyggertall og barnetall, og flere småbarnsfamilier har meldt sin ankomst den nærmeste fremtid. På Nordlandet har vi noe å leve av og noe å leve for!

Med all den verdiskapingen som skjer på Nordlandet ser vi lyst på fremtiden, og vi vet vi er en ettertraktet alliansepartner både i sør og nord. Som innbyggere på Nordlandet i Aure kommune er vi alltid innstilt på lojalt å forholde oss til de til enhver tid gjeldende politiske vedtak, og vi har gjennom alle år hatt et meget godt samarbeid både med politisk og administrativ ledelse i kommunen. Dette er noe vi ønsker og tror og vil fortsette.

Under «Prosessindustriens dag» som Nordlandet grendalag arrangerte i samarbeid med Tjeldbergodden Utvikling 12. april i år var flere svært tunge næringslivsaktører innen aquanæring representert. Minst to av disse har helt konkrete planer for utbygging og utvidelse av eksisterende anlegg i Kjørsvikbugen. I tillegg er nytt selskap etablert med tanke på gigantanlegg for landbasert lakseoppdrett. Statoil Tjeldbergodden (nå Equinor) orienterte om rekordproduksjon av metanol i 2017, og direktøren på Wacker Chemicals Norway Holla fortalte om bygging av verdens største ovn for produksjon av silisium på Holla i Hemne.

En gjenganger i alle de interessante innleggene fra næringslivsaktørene var det særdeles tydelige budskapet til Aure kommune om å være i forkant når det gjelder infrastruktur på Nordlandet. Spesielt poengtert var betydningen av gode fasiliteter i barnehage og skole samt attraktive og ferdig opparbeidede tomter for næringsetablering. Vi er derfor stolt og glad både på kommunens og bygdas vegne at vi kan skilte med ny flott barnehage med et velkvalifisert og dyktig personale. Velkvalifiserte og dyktige ansatte som hver dag sørger for gode skoleopplevelser for elevene har vi også i Nordlandet skole, men her trengs sårt en oppgradering av det fysiske læringsmiljøet. Styret i grendelaget ser derfor frem til en positiv dialog med Aure kommune som rimelig omgående kan bidra til konkrete planer for oppgradering av det fysiske miljøet ved Nordlandet skole gjennom renovering eller nybygg.

Nevnes må også de få, men svært så viktige aktørene som virkelig satser innen landbruket på Nordlandet. Unge folk med millioninvesteringer i nye fjøs og utstyr for sunn og god matproduksjon, og som holder store landbruksarealer godt i hevd.

Våre lokale og solide entreprenører er etterspurt både internt og eksternt og sørger for viktig verdiskaping og gode arbeidsplasser i hele regionen.

En attraktiv Aure kommune er helt avhengig av verdiskapingen som skjer på Nordlandet, og som representanter for innbyggerne vil vi tydelig signalisere at vi ønsker en solid og robust kommune. En solid og robust kommune er ikke en kommune der politikerne ønsker status quo og fokuserer kun på innsparing og nedleggelse av tilbud, men en kommune der politikerne er visjonære, utviklingsorienterte, endringsvillige og samhandlingsorienterte og som hele tiden holder positivt fokus på hva som som er best for innbyggerne i alle deler av kommunen. En forutsetning for å lykkes i et slikt perspektiv er at både politisk og administrativ ledelse og ikke minst næringslivet har tilgang til de største og beste kompetansemiljøene.

Reinertsens hydrogenprosjekt på Tjeldbergodden er et godt eksempel her, og som understreker viktigheten av tilgang til og samhandling med de beste kompetansemiljøene. Trondheim er teknologihovedstaden i Norge med et forsknings og utviklingsmiljø i verdensklasse. For å utvikle en solid og robust Aure kommune som vil stå alene, slik vedtaket lyder pr dato, er det derfor både viktig og nødvendig at Aure kommune blir tettere knyttet til dette miljøet gjennom å bli en del av Trøndelag.

Styret i grendelaget registrer betydelig engasjement i flere deler av kommunen når det gjelder akkurat denne saken. Som uttrykt tidligere ønsker innbyggerne på Nordlandet å forholde seg lojalt til de til en hver tid gjeldende politiske bestemmelser, og ønsker å bidra konstruktivt og tydelig hvordan utviklingen av kommunen kan skje til beste for innbyggerne. Da ønsker vi tydelig å formidle at vi også vil jobbe aktivt for å utvikle en attraktiv bo og arbeidsregion ved kysten der Nordlandet har en sentral posisjon med bakgrunn i både verdiskaping, regulerte arealer for næringsvirksomhet, kommunikasjonsmessig knutepunkt både på land og sjø og geografisk beliggenhet.

Styret i Nordlandet grendalag har store forventninger til at politisk og administrativ ledelse i Aure kommune støtter opp under vårt arbeid, ikke bare med gode og sikkert velmenende ord, men med konkret, tydelig og godt politisk og administrativt handverk.