50.000 nye arbeidsplasser med ny fiskeripolitikk?

Å utrede muligheten for en fiskerikai i Aure er blant tiltakene Aure Senterparti vil vurdere for å gjøre det lettere å etablere seg innenfor fiskerinæringen. (Arkivfoto)

Å utrede muligheten for en fiskerikai i Aure er blant tiltakene Aure Senterparti vil vurdere for å gjøre det lettere å etablere seg innenfor fiskerinæringen. (Arkivfoto)

Av
DEL

LeserbrevDa regjeringen sitt forslag til ny fiskerimelding gikk igjennom torsdag 7. mai, gikk det en bølge av uro og misnøye gjennom landet, fra Kystopprøret i Vardø til fagmiljø, ordførere og fiskerilag landet rundt. «Et kvotesystem for økt verdiskaping. En fremtidsrettet fiskerinæring», bedre kjent som kvotemeldinga gikk igjennom med et knapt flertall. Kvotemeldinga handler, veldig enkelt, om hvem som skal eie ressursene som fisken er, og hvordan disse ressursene skal fordeles.

28. april kom Riksrevisjonens dom over de siste års fiskeripolitikk i Norge. Riksrevisjonen peker på flere sider ved norsk fiskeripolitikk de mener har gitt seg uheldige utslag for kystsamfunnene.
Selv om den peker på at lønnsomheten i fiskerinæringa har økt i perioden 2004-2018, så sier den også at fartøy med kvoter i stadig mindre grad eies av registrerte fiskere, at flåtestrukturen er mindre variert og at andelen utenlandsk eierskap i fiskeflåten er økende.

KrF setter seg over Riksrevisjonens kritikk

KrF, fiskeripolitikk og kvotemeldingen 2020

Riksrevisjonen viser til konsentrasjonen av eierskap, og at fartøyene har blitt færre og større. Kvoteprisene har blitt høyere, og alle disse punktene taler for at rekruttering blant ungdom kan blir utfordrende, samt at vilkårene for de små båtene blir tøffere. En annen kritikk som har blitt reist av Riksrevisjonen er at fiskeripolitikken som til nå har blitt ført, ikke tilgodeser det Havressursloven sier at den skal, nemlig lokalsamfunnene våre.

Ikke konsekvensutredet

Sp, Ap, Rødt, Sv og MdG var samstemte i ønsket om utsettelse av kvotemeldinga fram til alle punkter i den ble grundig konsekvensutredet, dessverre førte ikke dette fram. Flere tiltak i kvotemeldingen er ikke ferdig utredet, planen er å utsette igangsetting av disse fram til de blir debattert i Stortinget på et senere tidspunkt, selv om altså kvotemeldingen ble vedtatt. Det ble også reagert på at det var liten tid til en grundig gjennomgang av Riksrevisjonens rapport i forkant av vedtaket.
Tar vi en kikk på kommunevåpnene rundt om i Norges land, ser vi at svært mange er knyttet opp mot primærnæringene våre. Vi ser fisk, båter, fjordhest, jordbær, hval og rein for å nevne noen, og vår kommune, Aure, har en klippfisk i kommunevåpenet. Det sier litt om hvor stor betydning primærnæringene våre har hatt og fremdeles har i lokalsamfunnene våre. Primærnæringer som vi i Senterpartiet både sentralt og lokalt er opptatt av skal skape ringvirkninger i sine lokalsamfunn i form av arbeidsplasser og vekst, men også rekruttering og nyskaping.

Tøft for de unge

Vi i Aure Senterparti ønsker med dette leserinnlegget å sette søkelys på norsk fiskeripolitikk, både slik som den har vært, og som den i framtida forhåpentligvis vil bli. Vi har programfesta at vi vil jobbe for å rekruttere ungdom inn i fiskerinæringa. Skal vi ha mulighet til det, må vi starte med å lytte til hva næringa sjøl sier. Vi må også ta inn over oss at 32 ordførere rundt om i Norge tok til orde for å utsette behandlingen av kvotemeldinga i Stortinget den 7. mai. 32 ordførere i 32 kommuner som har følt på kroppen hva fiskeripolitikken har hatt å si for lokalsamfunnene. Hva som skjer når 7 av 10 fisker blir sendt ut av Norge for å videreforedles. Hva som skjer når eierskap og ressurser samles på færre hender og større båter. Når kvoter blir så dyre at ungdom ikke kan skaffe seg egen båt og kvote med mindre de kjenner investorer.

Kunnskapslekkasje

Aure Senterparti har tidligere pekt på kunnskapslekkasjen som skjer når produksjon og foredling av råvarer settes ut til andre. Hva skjer i lokalsamfunn der fiskemottak og foredlingsbedrifter legges ned? Kunnskap forvitrer, og selve troen på at man kan bygge en framtid tufta på de ressursene en har rett utenfor stuedøra forsvinner også.
Derfor ønsker vi også å utrede muligheten for en fiskerikai i sentrumsområdet i kommunen vår. Kanskje kan det bidra til positive ringvirkninger i samfunnet vårt? Med økt aktivitet og optimisme, og en mulighet for ungdommer som ønsker å gå inn i fiskerinæringa.
Senterpartiet sentralt vil legge til rette for økt videreforedling av fisk i Norge, samt å beholde en differensiert fiskerflåte med norsk eierskap. Dette støtter vi selvsagt helhjertet.
Med dette i bakhodet blir Riksrevisjonens rapport dyster lesning. Aure Senterparti mener at det er viktig å sette søkelys på en av Norges viktigste næringer. Sjømat Norge og LO har sagt at om politikken blir lagt til rette for det, kan man skape 50.000 nye arbeidsplasser innen sjømatnæringa i Norge. Da kan vi ikke sende fisken vår på jordomseiling før den havner på tallerkenen her hjemme.

Både sentralt og lokalt bør vi ta til orde for en fiskeripolitikk som gjør at arbeidsplasser langs kysten blir opprettholdt og nye arbeidsplasser kommer til. Fisken er vår felles ressurs, en fornybar ressurs. Snakker vi om grønne arbeidsplasser, så finner vi de her. Men da må kystsamfunnene ha tilgang på fisken til videre foredling. Vi trenger en snuoperasjon i fiskeripolitikken, og vi trenger partier som sier høyt og tydelig fra om at det skal bo og virke folk i husa langs hele Norges kyst.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags