Granskningsrapporten som er utført av KPMG, kommer etter at Mattilsynet etter et uanmeldt tilsyn på gården til pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes i juni i fjor skrev en rapport som var full av faktafeil. Dette innrømmet også Mattilsynet og administrerende direktør Harald Gjein gikk av.

Rapporten , som omhandler Mattilsynets tilsynsvirksomhet på landbruks og fiskeriområdet, konkluderer med at etaten ikke har gode nok systemer og rutiner for tilsyn, at tilsynet ikke har et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket, og at kontroll på gjennomføring av tilsyn mangler.

– Resultatet av granskningen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko både for rettssikkerheten til tilsynsobjektene og for gjennomføringen av samfunnsoppdraget for øvrig, heter det i rapporten, som også foreslår å redusere antall nivåer i Mattilsynet fra to til ett.

Mattilsynet: Alvorlige funn

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet kaller funnene i granskningen alvorlige, at den viser at tilsynet må forbedre måten de jobber på.

– Granskningen har avdekket systematiske svakheter i Mattilsynet, og dette tar jeg umiddelbart tak i, sier Godal, som har hatt jobben som administrerende direktør i tre uker.

Hun legger til at det blir særlig viktig å få til bedre dialog på tilsyn og med næringene, samt sette i gang tiltak som vil bidra til å gjøre regelverket mer forståelig og enklere å etterleve.

Direktøren forteller at hun har opprettet en innsatsgruppe for å gjennomføre tiltak for å bli bedre, og hun understreker at tilsynet må øke tempoet på forbedringsarbeidet.

Bollestad kaller inn til møte

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) mener rapporten inneholder alvorlige funn som må følges opp. Hun har innkalt til et møte med Mattilsynets nye administrerende direktør denne uka for å drøfte oppfølgingen av rapporten.

– Jeg vil ha en tett dialog med Mattilsynet fremover for å forsikre meg om at Mattilsynet tar tak i de utfordringene som fremgår av rapporten, og jeg forventer at de kommer med en konkret plan for gjennomføring av tiltak, sier hun.