Gå til sidens hovedinnhold

Magnussen 2 og St. Olavs hospital

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi mener at Magnussen 2-utvalget har gjort en grundig vurdering og foreslått en ny og kunnskapsbasert måte å fordele økonomien på i de lokale helseforetakene. Utredningen har tatt hensyn til kostnader knyttet til dagens drift for det enkelte helseforetak med 25% og et fremskrevet kostnadsbilde for drift av sjukehusene i Norge, per i dag med 75%.

Dette betyr at St. Olav hospital, som har det desidert høyeste kostnadsbildet i Helse Midt-Norge, får videre-finansiert 25 % av dagens driftsøkonomi. Videre betyr dette også at Helse Møre og Romsdal fortsatt får en driftsøkonomi basert på egne historiske kostnader på 25%, noe som gir litt dårligere økonomi enn om en bare bygger på dagens drift og parametrene i den nye Magnussen-modellen.


Dette er ikke nok for St. Olavs Hospital

I sin høringsuttalelse til ny regional finansieringsmodell, hevder St. Olav at de må ha et regionstilskudd som minst tilsvarer det som Magnussen 2-modellen omfordeler til de andre lokale helseforetakene, 257 millioner kroner.

I begrunnelsen har de i hovedsak lagt til grunn forhold som er knyttet til vaktsystemet som universitetssjukehus, forskning og innovasjon.

Vi mener at alle de forholdene som St. Olav hospital argumenterer for som grunn til regionstillegg er med i beregningene som Magnussen 2 allerede har lagt til grunn.

Når det gjelder innovasjon bør Helse Midt-Norge sammen med St. Olavs hospital vise et større ansvar for å skape en innovasjonskultur i alle lokale helseforetak.

Det eneste som St. Olavs hospital er enig i, er at de bør få økte gjestepasientinntekter, disse øker med nesten 10% .

Når Helse Midt-Norge skal behandle eventuelle regionstilskudd til St. Olavs hospital, er det etter vår mening viktig at en ser på og sammenlikner med kostnader for Helse Bergen og Stavanger Universitetssykehus. Begge er universitetssjukehus med tilnærmet samme struktur og utfordringer som St. Olavs hospital.

Det er ikke flere vaktsystem på St. Olavs hospital enn i Helse Bergen, snarere tvertimot. Så spørsmålet er da hvorfor St. Olav trenger mer ressurser en Helse Bergen?

Magnussen 2

Vil Helse Midt-Norge ha tillit til Magnussen 2-utvalgets enstemmige innstilling? Økonomidirektøren i Helse Midt-Norge var med i arbeidsgruppen, og ut fra stemmegivningen ble konklusjonen støttet. I tillegg har Helse Midt-Norge hatt en egen, kompetent arbeidsgruppe med mandat til å foreslå fordeling av ressursene i Helse Midt-Norge. Denne gruppen la til grunn Magnussen 2-utvalget sin innstilling.

Les også

Diskusjonen dreide seg om ett punkt: – Dette er en vanskelig sak

Les også

– Ikke dokumentert at St. Olavs hospital trenger mer penger

Les også

Ny fordeling av midler til sykehusene

Spørsmålet som er åpenbart for oss, er om vi skal ha tillit til faggruppene som har gitt oss råd om retning for de økonomiske forholdene, eller om vi skal basere oss på synsing, eller kvalifisert gjetning, slik som det ble gjort i den første Magnussen-modellen i Helse Midt-Norge. Denne synsingen overførte i perioden 2012-2020, store midler fra Helse Møre og Romsdal og Helse Nord Trøndelag, til St. Olav.

Dersom Helse Midt-Norge nå velger å lytte til høringen fra St. Olav og tildele et stort regiontilskudd, burde de også ta ansvar for å rapportere tilbake til statsråden om at Magnussens 2-utvalgets sin innstilling ikke dekker merkostnader for å drive universitetssjukehuset i Trondheim. Vi frykter imidlertid at styret i Helse Midt Norge kan komme til å gjøre som St. Olav ber om og fortsatt ta fra de andre lokale sykehusene.

Eller mener Helse Midt Norge at Helse Nord Trøndelag og Helse Møre og Romsdal ikke har vært underfinansiert, slik som Magnussen 2-utvalget har dokumentert?


Implementeringsperioden

Den regionale arbeidsgruppen for ny finansiering av spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, foreslår 2 års innføring av ny modell. Dette er St. Olav hospital ikke fornøyd med og vil utvide til 4 år. Dette til tross for at det var en samlet arbeidsgruppe som slo fast at det var en rimelig tidshorisont på implementering på to år. Dette vedtaket ble altså enstemmig vedtatt.

Ålesund Arbeiderparti mener at det er viktig å holde fast på en innføringsperiode på 2 år. Ålesund Arbeiderparti mener også at Helse Midt-Norge må gå for Magnussen 2-utvalgets innstilling, uten ekstra regionsykehustilskudd. Konsekvensene av et annet vedtak, med ekstra regionsykehusstøtte til St. Olav, kan bli store. SNR er garantert og vil bli fullført med store overskridelser. Dette betyr at tiltrengte midler til å rehabilitere og utvikle Ålesund og Volda sjukehus, vil måtte gå til SNR og St. Olav. Troverdigheten til det regionale helseforetaket sin evne til å gi likeverdig tilbud svekkes da ytterligere.

Dette kan sprenge hele helseregionen.

Kommentarer til denne saken