Budsjettmøtet i Heim ble dessverre preget av enkeltes mangel på respekt for møteledelsen og råd fra kommunedirektøren. Dessverre et gjentakende tema.

Halsalista hevder å ha «funnet» alt de trenger av penger til å opprettholde eller styrke aktverdige tilbud, og ber flertallsgruppa om å «forsyne seg».

Noen eksempler på urealistiske tallstørrelser:

«Flytting av KAD-senger/ Ø-hjelp-senger fra felles sengeenhet på Orkdal sykehus til sjukeheimen på Liabø. Årlig besparelse fra 2023 (oppsigelsestid) på 1.900.000,-»

Vi vil først slå fast at tjenestene på sjukeheimen på Liabø er meget gode!

KAD-sengene (KAD = kommunal akutt døgnberedskap) på Orkanger sjukehus ble etablert som følge av pålegg om at kommunene måtte ha dette tilbudet for de sjukeste og svakeste av våre innbyggere, i forbindelse med samhandlingsreformen for om lag 10 år siden. Alle kommuner i Orkdalsregionen, samt Surnadal, Rindal og Halsa samlet seg om og etablerte dette felles tilbudet, og ble etterpå rost fra helsemyndighetene sin side, for å ha tatt et godt veivalg i utvikling av helsetjenestene.

Det faglige, med tilgang til nok og riktig helsepersonell/ leger, samt kapasitet og økonomi ble lagt vekt på. På Orkdal sjukehus er legene i gangavstand hele døgnet/året.

Stemmer ikke

Halsalista foreslår å flytte Heim sitt tilbud til sykehjemmet på Liabø. Med dette hevder de å spare hele regninga på 1,9 million årlig. Regnestykket stemmer selvsagt ikke!

Dette kan sammenliknes med å velge mellom å kjøpe brød, kontra å bake det selv. Det går ikke an å sette opp regnestykket uten å regne arbeid og ingredienser i det man selv baker. KAD-senger kan ikke benyttes til andre sykehjemspasienter, men må stå i beredskap. En tom sykehjemseng koster også, og det må være tilgjengelig helsepersonell. Tilgang til lege står sentralt. Med lokalisering på Liabø vil dette bero på hvor vakthavende lege i legevaktsamarbeidet rundt «Øyvakt» befinner seg. I forsvarlighetsbegrepet ligger det selvsagt rom for politisk vurdering av tjenestekvalitet, også i Heim. Men tilbudet til svake og syke bør absolutt ikke reduseres til et økonomisk spørsmål. Og hvorfor har alle andre i Orkdalsregionen valgt å samarbeide hvis det er ulønnsomt?

Engangsinntekt

«Salg av aksjer i Trønderenergi – anslått verdi 10.000.000,- »

Et tiltak som sannsynligvis lar seg gjennomføre etter en regulert prosess. Salget ville i så fall gi ei engangsinntekt og ikke en årlig inntekt. Likevel foreslår Halsalista å pløye dette inn i driftsbudsjettet, for å videreføre et høyere driftsnivå enn våre årlige inntekter tilsier. Avkastningen vi i dag har på de nevnte aksjene vil også komme til fratrekk i en økonomisk vurdering.

Halsalista sine egne tall viser at de foreslo ca. 5 millioner årlig i økte kostnader i sitt driftsbudsjett. Det er politikk å eventuelt velge slike løsninger, men å tisse i buksa for å holde varmen er det få som ønsker.

Partia i flertallssamarbeidet ser behovet for å redusere utgiftssida i budsjettet for å oppnå langsiktig økonomisk balanse, nettopp for å slippe stadige skippertak og tunge kutt i nye omganger.

Vil skape forsinkelser

Økt eiendomsskatt på Kyrksæterøra for å hente 1 million kroner, er et tredje eksempel.

Utskrivningsalternativet for Heim er vedtatt i egen sak, og fram til 2023 pågår taksering og harmonisering av skattesatser. En prosess nøye fastlagt fra statens side. Generelt så kan en ha ulik skattesats (promille) for ulike type eiendommer, men en kan IKKE ha ulik promille for samme type eiendommer (eskl. §12). En kan ha ulike soner med ulik sonefaktor som da gir en høyere takst i et bestemt område, men dette er ikke noe kommunestyret kan blande seg borti – det er det sakkyndig nemnd som eventuelt vedtar i rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer og som da vil gjelde for hele eiendomsskatteperioden på 10 år. For boliger har kommunestyret vedtatt å bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi. Å endre modell nå vil trolig skape store forsinkelser og kreve re-start av deler prosessen. Takseringsarbeidet er på oppløpssiden, for nytt utskrivningsgrunnlag i Heim.

Politikk må bygge på realiteter – ikke forestillinger!

Henges ut

Halsalista gjør et lite troverdig forsøk på å henge ut flertallets budsjettvedtak i lokalavisene.

Enda verre blir det når de henger ut politikere med yrke eller engasjement i ulike fag/stillinger eller organisasjoner for at de ikke bruker stemmen sin til ensidig fordel for tiltak og større bevilgning spesielt innen disse områda. Vil virkelig Halsalista at kommunestyrerepresentantene hver for seg skal ta sine hjertebarn og yrkestilknytning inn i kommunestyret og verne disse med sin egen stemme ved votering over budsjett? Eller kanskje stemme med utgangspunkt i sitt postnummer, slik andre har tatt til orde for? Hvilken troverdighet vil det gi representantene, dersom en lærer eller sykepleier med kommunestyreplass lar hensynet til sin «syke mor» styre dem når beslutninger fattes?

Hvor ble det av edrueligheten?

Flertallsgruppa har som mål å tenke helhet og langsiktig i det politiske arbeidet. Vi ønsker verken å legge urealistiske premisser inn i budsjettet vi vedtar eller videreføre en drift som ender i økonomisk kaos. Som en digresjon nevnes at Halsalista ved Einar Vågland brukte talerstolen i kommunestyret til å poengtere posisjonens noe optimistiske anslag for inntekter i 2021, når siste tertialrapport var til behandling. Har plutselig edrueligheten forsvunnet?

I en kommune som har store utfordringer i folketallsutvikling, særlig i de yngste årsklassene, løser vi ingen problemer med å snakke ned oss selv. Heller ikke ved å bruke tendensiøs retorikk i det politiske ordskiftet for å skape splid, motsetninger eller misnøye. Det er på den ytre arenaen kampen står, og da teller det godt med et positivt omdømme. Til det oppdraget ønsker vil Halsalista sine medlemmer spesielt velkommen, og ellers en god jul og et godt nyttår!

Les også

Aldri bra nok for Halsalista

Les også

Jo, ordfører, det er «Liabø mot Kyrksæterøra»!

Les også

Kameler og partipisk i Heim