Denne institusjonen er en stiftelse som «eies» av Norges Rederiforbund, Det Norske Maskinistforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Sjømannsforeningenes Landsforbund.

Her kan sjøfolk fra det ganske land få plass dersom de ønsker det. Slik sett er dette en unik institusjon på landsbasis hvor en bestemt yrkesgruppe er tilgodesett på sine «gamle» dager. Sjømannsforeningenes Landsforening må kunne sies å ha vært svært forutseende da de tok initiativet til å opprette dette tilbudet allerede i 1905. Ikke desto mindre synes behovet å være tilstede i dag som den gang.

Nå er imidlertid saken den at denne institusjonen står foran store utfordringer hva angår modernisering og rehabilitering av sin bygningsmasse og har av den grunn behov for en ekstra støtte fra mange kilder. Det være seg økonomisk støtte eller garantier overfor ytre finansinstitusjoner. Det mest prekære er restaurering og ombygginger i sykehjemsdelen. Institusjonen består av aldersboliger, omsorgsboliger og sykehjem.

Arbeidstilsynet har gitt pålegg om modernisering av sykehjemmet da dette ikke tilfredsstiller dagens krav når det gjelder arbeidsforholdene for de tilsatte og dermed heller ikke er tilfredsstillende for klientene, pasientene.

For å imøtekomme dette pålegget er det bestemt at man skal bygge om hvert tredje rom til to bad med tilfredsstillende størrelse og standard. Videre vil man ta i bruk arealer som det ikke lenger er behov for får å øke kapasiteten i sykehjemsdelen.

Dette er derfor av største viktighet at samfunnet yter et løft for å hjelpe «Sjømannshjemmet» med dette. Kanskje det kan være en ide for de enkelte fylker og firma med maritim tilknytning å «adoptere» et rom?

Andre forslag og ideer mottas sikkert med stor takk av styret som har hatt en stri oppgave inn mot stat og fylker med søknader om tilskudd. Noe som konsekvent er blitt avslått så langt.

Det som er innvilget er imidlertid støtte til drift av hver sykehjemsplass fra Larvik kommune på lik linje med de kommunale sykehjemsplassene og en garanti om at dette vil føres videre.

Problemet ligger derfor ikke i det rent driftsmessige men til utbygging og modernisering. Sjømannsforeningenes Landsforbund akter å følge opp sjømannshjemmets planer ved å anmode sine medlemsforeninger om å sette dette på dagsorden.

Da det i år vitterlig er Sjøfolkenes År, vil dette bli markert på Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund 22. og 23. september. Der vil de tre sjømannsorganisasjonene ha en felles stand for å rette oppmerksomheten på den betydning sjøfolkene, til tross for utflagging, har for sikkerheten til sjøs og sjøfartsnæringen som helhet, velger vi å ha troen på at sjøfolkene ved denne anledning vil bli husket og ikke «glemt» som de for det meste ble da de kom hjem som krigsseilere.

Vi tillater oss derfor å anmode politikere på tverrpolitisk basis om å yte denne hjelpen til Det Nasjonale Aldershjem for Sjøfolk i Stavern i dette arbeidet med å beholde denne institusjonen som har bestått i 105 år.

Helge Djupvik,

styremedlem Sjømannsforeningenes Landsforbund