Aure Rehabiliteringssenter blir nedlagt i 2019. Mork Senter blir nedlagt i 2020

Av

Kristiansund sykehus får 4 arbeidsplasser i ambulant tjeneste innen rehabilitering. Ålesund sykehus styrkes med 4 sengeplasser som tilsvarer 12 stillinger.

DEL

LeserbrevHelse Møre og Romsdal får vel 11 millioner kroner fra Helse Midt-Norge til drift av Aure rehabiliteringssenter. Helseregionen har tildelt disse siden 2005 da helseregionen overtok finansieringsansvaret for rehabiliteringsinstitusjoner. Midlene er øremerka drift av Aure rehabiliteringssenter, som er det eneste rehabiliteringstilbudet nord for Romsdalsfjorden. Helse Midt-Norge har nå valgt å overføre denne summen til oppbygging av Ålesund sykehus i omstillingsprosessen.

Helseministeren besvarer spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (Ap) 14.03.19 at kravet om å levere forsvarlige tjenester til befolkningen gjelder også ved eventuelle omstillinger i rehabiliteringstjenestene. 

I Møre og Romsdal bor det 260 000, hvorav 120 000 holder til nord for Romsdalsfjorden. Fra Kristiansund er reisetiden på 7 timer t/r Ålesund med personbil. All poliklinikk og døgnrehabilitering i Møre og Romsdal skal skje i Ålesund. Kan man kalle det forsvarlig når reisetiden tur/retur tilsvarer mer enn en vanlig arbeidsdag?

I 2017 kjøpte Helse Møre og Romsdal private rehabiliteringstjenester for 90 millioner kroner. Mye av dette i Trøndelag. Kortere reisetid til Trøndelag vil medføre at de fleste pasientene benytter seg av rettigheten til fritt rehabiliteringsvalg. Aure Rehabiliteringssenter hadde i 2018 ca. 6000 pasientdøgn. Hva vil kostnaden på gjestedøgn utenfor Helse Møre og Romsdal bli?   

I Utviklingsplanen for Helse Midt 2019–2022 leser vi at utviklingen tilsier at behovet for rehabiliteringstilbud øker i planperioden. Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering vektlegger rehabilitering i helsetjenesten og god samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det er en klar målsetting at mer av rehabiliteringsvirksomheten skal foregå i kommunene. Dette er blant annet avhengig av kommunenes evne til å bygge opp kapasitet, og har så langt skjedd i begrenset grad. Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal beskriver en nedbygging av kapasitet i planperioden. Videre utvikling av rehabilitering er ikke beskrevet annet enn at all spesialisert rehabilitering skal inn i sykehus. Hvor skal innbyggerne i Møre og Romsdal ha sin rehabilitering?

Brukere, tillitsvalgte og verneombud har ikke medvirket i prosessen. Styringsgruppen har fungert som et alibi i en skinnprosess. Informasjon har ikke blitt gitt på en måte som gjør det mulig for tillitsvalgte å sette seg inn i og vurdere saken. Styrevedtak i Helse Møre og Romsdal 2018–54 pkt. 2: «styret understreker at intern og ekstern medvirkning og involvering er avgjørende for å realisere tiltakene». Dette understøtter Bent Høie slik: «Regjeringens krav til sykehusene er at endringer i rehabiliteringstilbudet skal skje gjennom åpne prosesser hvor bruker, ansatte og berørte kommuner trekkes inn» i tilsvar til Holen Bjørdal (14.03.19), Kari E. Kaski (SV) (12.03.19) og Ingvild Kjerkol (Ap) (19.02.19).

Prosesser i Helse Møre og Romsdal ses som styrte prosesser som kun har som hensikt å styrke Ålesund sykehus. Omdømmet i Helse Møre og Romsdal er sterkt svekket i befolkningen. Som ansatt ved Aure Rehabiliteringssenter føler man seg både tråkket på og nedvurdert. Hele prosessen har dreid seg om å snakke ned våre tjenester og å skjønnmale tjenester ved Ålesund sykehus. Går styret i Helse Møre og Romsdal inn for nedleggelse av Aure og Mork uten å sette spørsmålstegn ved prosess, tallmateriale og framtidig rehabiliteringstilbud i fylket? Skal dere fortsatt sitte på sidelinjen og si «Heia Møre og Romsdal»?

Artikkeltags